Speerpunt 2: Integrale ondersteuning en samenwerking

Prioriteit 1: Meer samenwerking zorgaanbieders onderling en binnen gemeente

Binnen dit speerpunt wordt het Onderwijs Jeugdhulp Arrangement toegelicht. Vanuit het idee dat kinderen veel van hun tijd op school doorbrengen en de juf of meester dan vaak als één van de eerste door heeft dat een kind niet goed in zijn/haar vel zit is er een nieuwe samenwerking ontstaan. Cruciale partijen in het opgroeien van jeugd komen samen in het Onderwijs Jeugdhulp Arrangement (OJA).

In totaal doen er zes scholen in Enschede mee. Iedere school die mee doet met OJA werkt samen met één hoofdaanbieder van jeugdhulp. Men ziet dat kinderen eerder en sneller ondersteuning krijgen door de werkwijze in een OJA. Als het maar even kan, wordt die ondersteuning op school gegeven, zodat kinderen niet na schooltijd nog door hoeven naar een jeugdhulpaanbieder. Voor ouders is het eenvoudiger om in een vertrouwde omgeving hun hulpvraag te stellen. Zo ontstaat ondersteuning dichtbij het kind en de ouders. Een ander aspect is dat leerlingen (en hun ouders/opvoeders) in eerste instantie jeugdhulp ontvangen zonder individuele beschikking. De ondersteuning is groepsgericht en preventief waar het kan en individueel waar het moet. Mocht de hoofdaanbieder van een school niet de juiste hulp kunnen bieden dan wordt er in overleg een andere partij betrokken. Met de OJA-school willen we betere ondersteuning bieden voor kinderen en ouders. Daarbij vallen alle vormen van jeugdhulpverlening onder het OJA, van hulp voor psychische problemen, gedragsproblematiek, problematische thuissituaties tot en met uithuisplaatsingen en 24-uurs opnamen aan toe.

Aandachtspunt

Verandering kost tijd. Bij de transformatie van de OJA blijkt dit ook. Het is een langdurig proces dat met alle partijen samen doorlopen moet worden.