Advies Informateurs: brede coalitie BBE, D66, VVD, GroenLinks en CU en coalitieakkoord op hoofdlijnen

16 april 2018

Informateurs Jon Hermans-Vloedbeld en Trudy Vos adviseren een brede coalitie met een kleine meerderheid van 22 zetels die voldoende ruimte biedt aan de gemeenteraad (dus ook de oppositie) om inbreng te leveren.

Op basis van de gevoerde gesprekken adviseren zij de formatie met een verkenning van BBE, D66, VVD, GroenLinks en CU op de belangrijkste opgaven voor de stad te beginnen.

De opdracht aan de informateurs was om advies aan de gemeenteraad uit te brengen over de meest werkbare en breed gedragen coalitie(s). Hun advies is dat de voorgestelde coalitiepartijen in het formatieproces aan de slag gaan met het ontwikkelen van een Coalitieakkoord (deel 2) dat naast het Enschede Akkoord (deel 1) deel uitmaakt van een Bestuursakkoord. Daarnaast moeten de voorgestelde coalitiepartijen een college van B&W formeren.

Sociaal domein, financiën en duurzaamheid grootste opgaven

De informateurs Jon Hermans-Vloedbeld en Trudy Vos hebben gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van alle 12 raadsfracties. Zij troffen bij alle partijen een positieve en constructieve houding. Het beeld van de partijen over de belangrijkste opgaven is eensluidend: het ervoor zorgen dat Enschede maatschappelijk en financieel grip krijgt op het sociaal domein met als belangrijkste aandachtspunt (jeugd)zorg, de (zorgelijke) financiële situatie en duurzaamheid. Deze opgaven hangen met elkaar samen. Daarnaast zijn bereikbaarheid, armoedebeleid, problematische schulden, veiligheid en onderhoud openbare ruimte als belangrijke thema’s genoemd.

Enschede Akkoord

Uit de informatiegesprekken is gebleken dat er groot draagvlak is voor een Enschede Akkoord.  Partijen zien met het Enschede Akkoord mogelijkheden om inwoners met elkaar te verbinden en het stadsbestuur en de inwoners beter te verbinden. Er is een brede wens bij de partijen voor een constructieve samenwerking tussen coalitie en oppositie. Dat vraagt om een coalitieakkoord op hoofdlijnen met voldoende ruimte voor inbreng van oppositie en de stad.

Voor de invulling van het Enschede Akkoord is de raad nu zelf aan zet. De verwachting is dat de raad de hoofdlijnen van het proces en de inhoud van het Akkoord voor het mei-reces uitwerkt.

Verkenning coalitie BBE, D66, VVD, GroenLinks en CU

Uit de gesprekken is naar voren gekomen dat BBE als grootste partij en initiatiefnemer van de informatie en het Enschede Akkoord een plek in de coalitie verdient, daarnaast zijn D66 en VVD bijna unaniem genoemd als goede en betrouwbare coalitiepartners. Over de vierde partij was men verdeeld. Meest genoemd zijn GroenLinks en PvdA, met een iets grotere voorkeur voor GroenLinks. Om te komen tot een ruime meerderheid is CU het meest genoemd als betrouwbare partner.

De informateurs adviseren de formatie met een verkenning van BBE, D66, VVD, GroenLinks en CU op de belangrijkste opgaven voor de stad te beginnen. Wanneer deze combinatie onvoldoende perspectief geeft op het ontwikkelen van een stabiel coalitieakkoord en bijbehorend team adviseren zij een coalitie van BBE, D66, VVD, PvdA en CU te onderzoeken.

Het proces naar een nieuwe coalitie

De informateurs adviseren de onderhandelingen met alle  beoogde coalitiepartijen te starten in plaats van te beginnen met een kernploeg die partijen er in tweede instantie bij uitnodigt. En in de eerste bijeenkomst een besluit te nemen over het aanstellen van een formateur. Tot slot adviseren de informateurs veel aandacht te besteden aan de keuze van de wethouders: ‘Er moet onderling vertrouwen en chemie zijn. Dat betekent dat iedere voorgedragen wethouder moet beschikken over verbindende kwaliteiten en dat het team elkaar aanvult op overige competenties. Een team dat staat voor Enschede!’

Het complete verslag van de informateurs is te vinden op www.enschede.nl/akkoord