Wat wordt er gedaan tegen afvaldump

Afvaldump is van alle tijden. In Enschede hebben we vooral te maken met twee soorten bijplaatsingen, zoals we dat noemen:

  • Illegale bijplaatsingen van restafval (grijze zakken) en grof afval (bijv. bankstellen e.d.). 
  • Het verkeerd aanbieden van verpakkingenzakken. Dit type bijplaatsing is op een aantal plaatsen in de stad toegenomen en geeft een verrommeld straatbeeld.

Verpakkingenafval

De gemeente en Twente Milieu nemen allerlei maatregelen om illegale bijplaatsingen van verpakkingenafval te voorkomen:

Forse uitbreiding aantal verpakkingencontainers

Door het onverwacht grote aanbod van verpakkingenafval, bleek al snel dat er voor de Enschedeërs onvoldoende containers beschikbaar waren om het kwijt te kunnen. Met name rond flats en appartementen, waar mensen hun zakken liever niet opsparen tot de tweewekelijkse inzameldag. Daarom hebben we rondom hoogbouw 100 tijdelijke oranje containers geplaatst en bouwen we een aantal ondergrondse restafvalcontainers om naar verpakkingencontainers. Het vergroten van de capaciteit heeft inmiddels effect gehad: het aantal bijgeplaatste verpakkingenzakken is rondom de extra containers enorm afgenomen.

Communicatie en participatie

Naast het verstrekken van feitelijke informatie, start op dit moment online en offline een campagne met als motto “Doe je verpakkingenzak in de oranje bak”. Hiermee willen we bewoners van flats en appartementen nogmaals aansporen om hun verpakkingenafval goed aan te bieden. Naast informatieverstrekking gaan we ook deur-aan-deur in gesprek in verschillende wijken (waaronder Transburg). Bovendien is de afvalcoach zichtbaar en aanspreekbaar op veel plekken in de stad. En we zijn samen met woningbouwcorporaties, wijkbeheer enz. in gesprek hoe we met een wijkaanpak ervoor kunnen zorgen dat bewoners zich nog verantwoordelijker voelen voor een schone leefomgeving.

Handhaving

Wij zetten extra handhavers in om ervoor te zorgen dat mensen geen afval dumpen. Als er afval wordt gedumpt dan krijgt de overtreder een boete.

Bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte

Als u een boete heeft gekregen, krijgt u binnen enkele weken van de gemeente een brief (het boetebesluit). In deze brief staat:

  • waarvoor u de boete heeft gekregen;
  • het bedrag dat u moet betalen;
  • hoe u moet betalen;
  • de betalingstermijn.

Bent u het niet eens met de boete? Dan kunt u in bezwaar gaan. In de brief (het boetebesluit) staat ook hoe u dat moet doen. U moet uw bezwaar versturen binnen 6 weken na de datum (dagtekening) van het boetebesluit.

Restafval

Illegale bijplaatsingen van restafval (grijze zakken) en grof afval (bijv. bankstellen) hebben altijd bestaan en kunnen nooit helemaal worden voorkomen. Op verzoek van de gemeenteraad zijn 10 maatregelen uitgewerkt, die tot een daling van het aantal illegale bijplaatsingen kunnen leiden. In de discussienotitie wordt per maatregel de voor- en nadelen benoemd en de financiële gevolgen. Er moet wel worden bijgezegd dat we met een deel van de maatregelen het DIFTAR-principe van “de vervuiler betaalt” loslaten. Alle huishoudens gaan dan dus meebetalen aan een probleem, door een kleine groep wordt veroorzaakt.