Bodemkwaliteitskaart

Wat is een bodemkwaliteitskaart?
De bodemkwaliteitskaart is opgesteld in het kader van het besluit bodemkwaliteit. De bodemkwaliteitskaart is een kaart waarop de gemeente Enschede is verdeeld in zones met ieder een eigen bodemkwaliteit (gemiddelde kwaliteit van de zone). De zones zijn gekozen op basis van het historisch gebruik en bodemonderzoekgegevens.

De volgende zes zones waarvan hergebruik mogelijk is worden weergegeven op de bodemkwaliteitskaart:

  • Bebouwd voor 1900
  • Bebouwd 1900 - 1940
  • Bebouwd 1940 - 1980
  • Bebouwd na 1980
  • Bedrijfsterrein 1960 - 1980
  • Buitengebied

Verder zijn in de bodemkwaliteitskaart de toegestane gecorrigeerde concentraties van het standaard stoffenpakket per zone weergegeven. Voor de concentraties van het standaard stoffenpakket binnen een zone kunt u toetsingstabel (pdf) raadplegen.

Bodemkwaliteitskaart Toetsingswaarden (pdf)

Kaart van bodem en ondergrondgegevens gemeente Enschede
Bekijk de kaartlagen op enschede.nl/ondergrond. De gegevens op de kaart Bodem en Ondergrond Gemeente Enschede zijn met de grootste zorg samengesteld door de gemeente Enschede. Toch kan het voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is, onvolledig is of onjuistheden bevat. De gemeente Enschede is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze webviewer beschikbare informatie. U helpt de gemeente Enschede door eventuele geconstateerde fouten of gebreken te melden bij het bodemloket van de gemeente Enschede (bodeminfo@enschede.nl).

De kaartlaag Bodemkwaliteitskaarten toont 3  kaarten namelijk de functieklassekaart, toepassingskaart en toetsingswaardenkaart. Aan de hand van deze kaarten kan grondverzet in het kader van het besluit bodemkwaliteit beoordeeld worden.

Waarvoor dient de bodemkwaliteitskaart?
Bij woningbouw, de aanleg van wegen en rioleringen komt grond vrij. Deze grond mag niet zomaar ontgraven en hergebruikt worden. Om hergebruik van grond mogelijk te maken en te stimuleren is een bodemkwaliteitskaart voor de gemeente Enschede opgesteld.

De bodemkwaliteitskaart kan worden ingezet voor:

Om hergebruik van grond mogelijk te maken wordt de bodemkwaliteitskaart geraadpleegd. Er wordt gekeken in welke zone grond vrijkomt en welke concentraties aan stoffen binnen deze zone zijn toegestaan. Binnen één zone is de gemiddelde bodemkwaliteit min of meer gelijk. Tussen zones zijn er duidelijke verschillen in kwaliteit van de bodem. Dit is soms ook zichtbaar door de aanwezigheid van puinresten of kooldeeltjes in de grond . Daarnaast kan er bijvoorbeeld sprake zijn van hogere gehaltes aan lood en zink door het gebruik van daklood en zinken dakgoten. Binnen de zones is vrij hergebruik van grond toegestaan. Bijvoorbeeld als grond vrijkomt uit een rood gebied mag deze grond hergebruikt worden in alle rode gebieden van de bodemkwaliteitskaart binnen de gemeente Enschede. Een bodemonderzoek is dan mogelijk niet noodzakelijk. Verder zorgt de bodemkwaliteitskaart voor een kostenbesparing, er hoeft minder grond gekocht en afgevoerd te worden doordat grond hergebruikt kan worden (zonder aanvullend onderzoek) in een gebied met dezelfde kwaliteit. De bodemkwaliteitskaart geldt alleen voor grondverzet binnen de gemeente Enschede. Voor hergebruik uit een andere gemeente gelden andere onderzoekseisen

Het rapport Bodemkwaliteitskaart gemeente Enschede dat in opdracht van de gemeente Enschede is opgesteld door Royal Haskoning kunt u via deze link bekijken.

Voor vragen over de bodemkwaliteitskaart kunt u het digitale formulier van de gemeente gebruiken. Kies in dit formulier voor het thema 'bouwen, wonen en milieu' en kies dan bij onderwerp 'bodem'. Klik hier om naar het webformulier te gaan. U kunt uw vraag telefonisch stellen via 053-4817600.