Wet bodembescherming- melding

Wanneer valt een sanering onder de Wbb melding?
Alle saneringen die niet onder BUS-melding vallen, kunnen worden ingediend doormiddel van een Wbb melding. Dit is een melding van een sanering op grond van de Wet bodembescherming. Verder geldt dat verontreinigingen die zijn ontstaan na 1987 vallen onder de Wet bodembescherming en is er een Wbb melding nodig.

Hoelang duurt de procedure Wbb melding?
Een procedure Wbb melding kan minimaal 8 tot maximaal 15 weken duren.

Wie moet de  Wbb melding doen?
Voor het doen van een melding in het kader van de Wbb dient u eigenaar te zijn van de betreffende locatie of door de eigenaar te zijn gemachtigd.

Waar kan ik een Wbb melding doen?
Voor deze melding maakt u gebruik van het ‘Meldingsformulier Wbb’. Deze kunt u aanvragen bij de gemeente Enschede of hier downloaden. Tevens zijn formulieren beschikbaar voor het melden van de start van de sanering, het wijzigen van een ingediend saneringsplan en het melden van het einde van de sanering.
Indien u een adviseur hebt ingeschakeld bij het onderzoek naar de verontreiniging, raden wij u aan om het meldingsformulier door uw adviseur in te laten vullen.

Hoe ziet de procedure Wbb melding eruit?
In de meeste gevallen ziet het verloop van de afhandelingsprocedure voor beschikkingen ernst/spoedeisendheid en instemming met het saneringsplan er als volgt uit:

Week Activiteit
1 t/m 4 Ontvangstbevestiging,
Opstellen ontwerp-beschikking
5 Versturen ontwerp-beschikking
Publicatie in Huis aan Huis
5 t/m 11 Stukken liggen ter inzage
12 en 13 Opstellen definitieve beschikking
Rekening houdend met zienswijzen
14 en 15 Versturen definitieve beschikking

En de instemming met het saneringsverslag en/of nazorgplan ziet er als volgt uit:En de instemming met het saneringsverslag en/of nazorgplan ziet er als volgt uit:

Week Activiteit
1 t/m 6  Ontvangstbevestiging
Opstellen beschikking
 6 t/m 8 Versturen beschikking

De wettelijke toegestane termijn voor de procedure voor de beschikking ernst en spoed tot instemming met het saneringsplan is maximaal 15 weken. Voor complexe gevallen kan de gemeente Enschede bij instemming met een saneringsplan deze termijn met 15 weken verlengen. De gemeente kan deze procedures schorsen om u in de gelegenheid te stellen voor aanvullende gegevens te zorgen. U krijgt hiervan altijd bericht. In sommige gevallen is het mogelijk dat de termijn van 15 weken niet volledig nodig is. De procedure voor instemming met het saneringsverslag en/of nazorgplan duurt ongeveer 8 weken.

Kaart van bodem en ondergrondgegevens gemeente Enschede
Bekijk de kaartlagen op enschede.nl/ondergrond. De gegevens op de kaart Bodem en Ondergrond Gemeente Enschede zijn met de grootste zorg samengesteld door de gemeente Enschede. Toch kan het voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is, onvolledig is of onjuistheden bevat. De gemeente Enschede is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze webviewer beschikbare informatie. U helpt de gemeente Enschede door eventuele geconstateerde fouten of gebreken te melden bij het bodemloket van de gemeente Enschede (bodeminfo@enschede.nl).

Voor vragen over Wbb-melding kunt u het digitale formulier van de gemeente gebruiken. Kies in dit formulier voor het thema 'bouwen, wonen en milieu' en kies dan bij onderwerp 'bodem'. Klik hier om naar het webformulier te gaan.

U kunt uw vragen telefonisch stellen via 053-4817600.