Wet Bodembescherming (Wbb)

Wat houdt de Wet bodembescherming (Wbb) in?
De Wet bodembescherming (Wbb) geeft regels om de bodem te beschermen, om bodemverontreiniging te voorkomen en de sanering van bodemverontreiniging uit te voeren. Verder bevat de Wbb voorwaarden die kunnen worden verbonden aan het verrichten van handelingen op of in de bodem die mogelijk bodemverontreiniging kunnen veroorzaken.

De wet bestaat uit een tweetal regelingen:

  • Een regeling voor de bescherming van de bodem, met daarin opgenomen de zorgplicht;
  • Een regeling voor de aanpak van overige bodemverontreiniging op land.

Verder bevat de wet nog een uitgebreid financieel hoofdstuk. Voor de Wbb kunt u deze link raadplegen.
Hoe is de Wbb opgebouwd?

De Wbb is als volgt opgebouwd:

  • Artikelen 6 t/m 12 Wbb;Bevatten bepalingen over de bescherming van de bodem. Het gaat hierbij om het verrichten van handelingen waarbij de kans bestaat op het vrijkomen van stoffen die de bodem kunnen verontreinigen.
  • Artikel 13 Wbb;Beschrijft de zorgplicht. Dit houdt in dat verontreiniging of aantasting van de bodem moet worden voorkomen en dat maatregelen getroffen moeten worden bij bodemverontreiniging.
  • Artikelen 27 t/m 63 Wbb;Geven bepalingen over de te nemen stappen als er sprake is van bodemverontreiniging. Er moet een melding gedaan worden als er bodemverontreiniging wordt geconstateerd. Veder is er bepaald door wie de bodemsanering verricht moet worden.
  • Artikelen 73 t/m 86 Wbb;Bevatten financiële bepalingen. Hieronder vallen onder andere schadevergoedingen, kostenverhaal, subsidieregelingen.

Kaart van bodem en ondergrondgegevens gemeente Enschede
Bekijk de kaartlagen op enschede.nl/ondergrond. De gegevens op de kaart Bodem en Ondergrond Gemeente Enschede zijn met de grootste zorg samengesteld door de gemeente Enschede. Toch kan het voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is, onvolledig is of onjuistheden bevat. De gemeente Enschede is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze webviewer beschikbare informatie. U helpt de gemeente Enschede door eventuele geconstateerde fouten of gebreken te melden bij het bodemloket van de gemeente Enschede (bodeminfo@enschede.nl).

Voor specifieke vragen over de Wet bodembescherming kunt u het digitale formulier van de gemeente Enschede gebruiken. Kies in dit formulier voor het thema 'bouwen, wonen en milieu' en kies dan bij onderwerp 'bodem'. Klik hier om naar het webformulier te gaan.

U kunt uw vragen telefonisch stellen via 053-4817600.