Wet Bodembescherming (Wbb)

Wat houdt de Wet bodembescherming (Wbb) in?
De Wet bodembescherming (Wbb) geeft regels om de bodem te beschermen, om bodemverontreiniging te voorkomen en de sanering van bodemverontreiniging uit te voeren. Verder bevat de Wbb voorwaarden die kunnen worden verbonden aan het verrichten van handelingen op of in de bodem die mogelijk bodemverontreiniging kunnen veroorzaken.