Hoe houden we het mooi?

In Enschede vinden we als gemeente biodiversiteit belangrijk. Ook in het dagelijkse beheer, onderhoud en de inrichting van de openbare ruimte. Hieronder lees je er meer over aan de hand van enkele voorbeelden.

Bloemenlinten

Op verschillende plaatsen in de stad zijn zogenaamde bloemenlinten aangelegd. Meer informatie daarover vind je onder de knop bloemenlinten.

Biodivers maaibeleid

maaiveld met kruiden en bloemen in de bloeiBij het maaien van het gras houden we zo veel als mogelijk rekening met de aanwezige kruiden en insecten. Zo maaien we plekken met veel kruiden of bloemen waar dat kan, pas na de bloei en zaadvorming. Op die manier krijgen de bloemen kans zich ook voor het volgende jaar weer uit te zaaien. Ook houden we vanaf 2017 proeven met andere vormen van maaien, zoals het zogenaamde “sinusmaaien”, waarbij we stukken gras laten staan. Het sinusmaaien zorgt voor het ontstaan van veel variatie op een klein stukje grond, wat goed is voor vlinders, bijen, vogels, zoogdieren en amfibieën. Er ontstaat een grasland waar op elk moment van het jaar voor ieder wat wils is.

Onderstaande kaart is een voorbeeld van het sinusbeleid. Afhankelijk van de lokale omstandigheden bepalen we hoe er feitelijk wordt gewerkt.

Hotel(s) voor bijen

Op een aantal plekken in de stad staan hotels voor wilde bijen. In deze zogenaamde hotels vinden ze een plek om te overwinteren en/of zich voort te planten. Een voorbeeld daarvan is het bijenhotel in de Lanschapstuin  van het Babybos in de Eschmarke.

Geen chemische middelen bij onkruidbestrijding

In Enschede gebruiken we bij de onkruidbestrijding geen chemische middelen, zoals glyfosaat op verharding en in de plantsoenen. Hierdoor wordt het milieu niet onnodig belast en hebben bijen, hommels en vlinders meer kansen.

Gevarieerde en inheemse beplanting

Bij de aanplant van nieuwe bomen en groen in Enschede zorgen we zo veel mogelijk voor een gevarieerde beplanting met ook inheemse (gebiedseigen) soorten, zodat er voor verschillende soorten dieren en insecten ruimte ontstaat en blijft.

Groene parken en structuren

In Enschede hebben we bijzondere groene parken en groene (boom)structuren. Die lopen soms tot in het centrum. Wist u bijvoorbeeld dat vleermuizen vanuit het buitengebied de boomstructuren en bomenlanen gebruiken als vliegroute? Ze volgen de bomenrijen tot diep in de stad waar ze voor ons midden in de nacht in het licht van winkels en lichtmasten op insecten jagen. Ze zijn daarbij erg nuttig, omdat ze bijvoorbeeld ook muggen vangen. Bij de inrichting en het beheer van de openbare ruimte letten we dus goed op dat we deze structuren in stand houden en niet voor de dieren en insecten nuttige groene verbindingen zo maar verstoren.

Bewustwording bij kinderen: Boomplantdagen en speellandschappen

Boom planten op boomplantdagBewustwording bij kinderen van het belang van een groene omgeving, insecten en dieren en vooral ook lekker spelen in het groen, vinden we belangrijk. Daarom organiseert Stadsdeelbeheer bijvoorbeeld jaarlijks boomplantdagen met schoolkinderen en leggen we natuurlijke speellandschappen aan, waar kinderen kunnen spelen in een groene omgeving.

Bijzondere bomen beschermen

Het is belangrijk dat we zorgvuldig omgaan met ons bijzondere groen en de bomen in Enschede. Want die geven niet alleen een groen beeld aan de stad. Ze vormen ook belangrijke nestel-, woon- of voedselplaatsen voor dieren en insecten. Daarom hebben we samen met enkele natuurbelangenverenigingen afspraken gemaakt over hoe we omgaan met de bescherming van bomen in Enschede. Alle informatie daarover lees je op www.enschede.nl/bomen.

Samenwerking en sponsoring!

Samenwerking vinden we erg belangrijk. Want alleen door samen te werken kunnen we Enschede echt laten opbloeien. We werken daarom bij het beheer van de openbare ruimte voortdurend samen met ondernemers, instellingen en natuurlijk de inwoners van deze stad. Ook onderzoeken we samen met ondernemers de mogelijkheid om te komen tot sponsoring van meer bloemenlinten of het opzetten van een biodiversiteitskeurmerk voor bedrijven.

Aanpakken van invasieve exoten

Japanse duizendknoopLandelijk zien we zich agressief verspreidende plantensoorten, die oorspronkelijk niet in Nederland voorkomen, lokale plant- en diersoorten verdringen en die daardoor voor problemen kunnen zorgen. Deze soorten worden ook wel “invasieve plantenexoten genoemd”. Voorbeelden zijn de reuzenberenklauw en de Japanse duizendknoop. Samen met partners (Waterschap Vechtstromen, Landschapsbeheer Overijssel, Natuurmonumenten en gemeente Hengelo) werken we aan een aanpak om de verdere verspreiding van deze invasieve plantenexoten te beperken. Daarbij is het natuurlijk ook belangrijk dat u zelf meewerkt aan de beheersing van invasieve exoten, want de mens zelf is vaak de grootste verspreider. Zo wordt Japanse duizendknoop gebruikt in bloemstukken, worden reuzenberenklauw en reuzenspringbalsemien als tuinplanten gehouden en kan het leeggooien van uw aquarium of vijver leiden tot de verspreiding van bijvoorbeeld invasieve waterplanten en vissoorten. Ga hier dus altijd zorgvuldig mee om!

Deskundige medewerkers

We vinden het belangrijk dat onze medewerkers ook kennis van zaken hebben. Daarom hebben medewerkers bij Stadsdeelbeheer, Onderhoud Enschede BV, Ontwerp en Stadsingenieurs opleidingen gevolgd in de natuurwetgeving. In bijna elk team zijn daardoor gecertificeerde medewerkers aanwezig, die kennis hebben van bijzondere en beschermde soorten en weten hoe ze hiermee in het werk moeten omgaan.

Werken volgens gedragscodes

Ook werken we in Enschede met landelijk goedgekeurde gedragscodes voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en voor de stedelijke ontwikkeling. In deze gedragscodes staat onder andere omschreven hoe wij er in ons werk voor zorgen dat we op zorgvuldige wijze omgaan met beschermde plant- en diersoorten in Enschede.

Zelf je buurt op laten bloeien?

Als we Enschede echt willen laten opbloeien, is het belangrijk dat we dit samen doen. Vanuit het beheer, onderhoud en de inrichting ondersteunen we daarom van harte initiatieven van bewoners en ondernemers om de eigen buurt mooier en biodiverser te maken. Wilt u hier zelf mee aan de slag? Kijkt u dan eens op www.jijmaaktdebuurt.nl/samenonderhouden.

We doen nog veel meer…

Bovenstaande voorbeelden laten in het kort zien wat we als gemeente doen aan biodiversiteit en duurzaamheid: waar het kan, werken we (samen) aan het behouden en versterken van biodiversiteit en natuur in Enschede!