Twekkelerveld aardgasvrij

Nederland wordt in 2050 aardgasvrij en stapt over op een duurzame warmtevoorziening. Het is een enorme klus, daarom starten we nu wijk voor wijk in Nederland. Twekkelerveld is de eerste wijk in Enschede waarvoor een wijkuitvoeringsplan (WUP) gemaakt wordt. Hierin beschrijven we wanneer welke straten worden aangesloten op een andere warmtebron, wat daarvan de kosten zijn en wie het gaat uitvoeren. Bewoners, ondernemers, gemeente en andere partners gaan hier samen mee aan de slag. 

Waarom aardgasvrij?

We hebben sneller dan ooit te maken met klimaatverandering. We stoten met ons allen teveel CO2 uit, onder meer door aardgasverbruik. In het Klimaatakkoord is daarom afgesproken dat we in 2030 de uitstoot van broeikasgassen halveren en in 2050 helemaal van het aardgas afgaan. Van het aardgas stappen we over op duurzame energiebronnen zoals zon, wind en water.  

Twekkelerveld is niet de makkelijkste wijk om mee te beginnen, m­­aar het is wel een wijk waar kansen liggen. Zo zijn onder meer de straten en de riolering op veel plekken aan vervanging toe. We maken dus werk van de energietransitie en koppelen daar bestaande en toekomstige projecten aan. Zo kunnen we de wijk écht transformeren en maken we van 1 + 1 = 3.

Vraag en antwoord

Bekijk de antwoorden op de meest gestelde vragen over een aardgasvrij Twekkelerveld.

Minder aardgasverbruik als eerste stap

De eerste belangrijke stap begint met minder energieverbruik. Slim met energie omgaan levert direct een besparing op en zorgt voor minder C02-uitstoot. Door isolatie van je woning kun je het energieverbruik verder terugdringen. Een goed geïsoleerde woning maakt het ook eenvoudiger om in de toekomst aardgasvrij te wonen.

Energieverbruik verminderen

Kosten en wooncomfort 

In 2019 heeft de Universiteit Twente onderzocht dat inwoners van Twekkelerveld beheersbare kosten en behoud van wooncomfort belangrijk vinden bij een alternatief voor aardgas. Daarom hebben gemeente en de corporaties afgesproken dat we bij het alternatief voor aardgas streven naar woonlastenneutraliteit. En dat uw wooncomfort niet achteruit mag gaan. 

Wat is woonlastenneutraliteit?

Het kabinet ziet ‘woonlastenneutraliteit’ als het gelijk blijven of lager worden van de maandelijkse lasten die een huishouden betaalt aan energie (gas, elektriciteit, warmte) en hypotheeklast of huur. Dat wil zeggen dat de verlaging van de energierekening van een huishouden minimaal gelijk is aan de maandelijkse financieringskosten of huurverhoging op het moment dat de energiebesparende maatregelen worden genomen. Door de maatregelen verbetert daarnaast vaak ook het wooncomfort en zal de waarde van een woning naar verwachting stijgen. 

Onze aanpak

1. Onderzoek

Onderzoek DWA

In 2019 heeft bureau DWA onderzoek gedaan naar de alternatieven voor aardgas in Twekkelerveld. Uit het onderzoek komt naar voren dat een warmtenet in vergelijking met all-electric (warmtepomp) en een hybride oplossing (combinatie van warmtepomp en gas) op dit moment de beste collectieve oplossing is als je kijkt naar kosten en wooncomfort. 

Onderzoek Tauw 

Vanuit inwoners van de wijk Twekkelerveld bleek er behoefte aan meer maatwerk en alternatieven voor een warmtenet. Daarom is Adviesbureau Tauw in opdracht van de Gemeente Enschede, Bewonersplatform Twekkelerveld en woningcorporaties Ons Huis, De Woonplaats en Domijn momenteel bezig met aanvullend onderzoek. Er wordt onder andere onderzoek gedaan naar alternatieven voor een warmtenet. Ook wordt er meer inzicht gegeven in de voor- en nadelen van deze technieken en de duurzaamheid van deze technieken. Hierbij wordt rekening gehouden met verschillende typen woningen. Zo kunnen woningbezitters een goede afweging maken of ze willen worden aangesloten op het warmtenet of toch liever voor een alternatieve oplossing gaan. 

Bij het onderzoek is een groep bewoners uit Twekkelerveld betrokken die actief meedenkt over de technieken en de scenario’s die worden onderzocht. Deze groep noemen we de ‘Koplopers’. Deze vertegenwoordigers wonen zoveel mogelijk verspreid over de wijk, om te zorgen voor een representatieve groep.

Het onderzoek van Tauw volgt 5 stappen. 

 1. Startoverleg          
  Het startoverleg vond eind juli plaats tijdens een fysieke bijeenkomst bij voetbalclub Rigtersbleek. Bijna alle koplopers waren hierbij aanwezig. Tijdens de bijeenkomst zijn de koplopers opgeroepen om input te leveren over welke duurzame warmtetechnieken mee moeten worden genomen in het onderzoek. Daarnaast konden koplopers ook input leveren over de beoordelingscriteria voor deze technieken.

 2. Inventarisatie warmtetechnieken      
  In deze fase is onderzocht welke warmtetechnieken mogelijk geschikt zijn. In deze fase zijn twee documenten opgeleverd:

  • Wijkpaspoort: Hierin wordt ingegaan op de opbouw en samenstelling van de wijk, zoals bijvoorbeeld de technische staat van woningen en de mate van corporatiebezit. Ook wordt er gekeken naar sociale en economische kenmerken van de inwoners van Twekkelerveld.

  • Impactanalyse technieken: Hierin worden alle technieken opgesomd en van een waardering/beoordeling voorzien. Hierbij is een document opgeleverd met details over de technieken en de boordeling.

 3. Alternatieve scenario’s  
  Aan de hand van de documenten die in stap 2 zijn opgeleverd wordt er gekeken welke scenario’s kansrijk zijn in Twekkelerveld. Dit doen we samen met de koplopers. 

 4. Verdiepende analyse      
  Voor de meest kansrijke scenario’s wordt een verdiepende analyse gedaan. Voor elk scenario worden bijvoorbeeld de kosten, de CO2 besparing en de mate van isolatie berekend. 

 5. Voorkeursscenario         
  Uiteindelijk volgt er een voorkeursscenario voor de wijk. Dit scenario kan per woning, of cluster van woningen verschillen. Het onderzoek vormt de basis voor het wijkuitvoeringsplan dat daarna wordt opgesteld. 

Heeft u vragen over het onderzoek? Mail dan naar aardgasvrij@enschede.nl

2. Buurtgesprekken

We zijn met bewoners (corona-proof) in gesprek over hoe we Twekkelerveld samen duurzamer en aardgasvrij kunnen maken. We bespreken wat de voor- en nadelen zijn voor de alternatieven voor aardgas. Maar ook wat we de komende jaren al kunnen doen om nu al energie en kosten te besparen. Als u mee wilt doen aan de buurtgesprekken* en zich nog niet bij ons heeft gemeld, kunt u ons een email sturen: aardgasvrij@enschede.nl

3. Wijkuitvoeringsplan

De uitkomsten van dit onderzoek worden verwerkt in een zogeheten Wijkuitvoeringsplan. In dit plan wordt duidelijk wat de maandelijkse kosten voor de bewoners worden, of de woning verder geïsoleerd moet worden, welke straten en woningen als eerste van het gas af kunnen, welke andere opgaven en groot onderhoud te combineren zijn en wat de exacte planning is. Ook staat in het Wijkuitvoeringsplan hoe bewoners worden betrokken. Het Wijkuitvoeringsplan wordt uiteindelijk door de gemeenteraad vastgesteld. 

We doen meer in Nieuw Twekkelerveld!

In Twekkelerveld wordt gewerkt, gewoond en geleefd. Dat is op heel veel plekken al naar wens, maar kan op plekken ook beter. Daar zetten we samen de schouders onder: gemeente en corporaties mét bewoners. Wat goed is behouden we, wat beter kan pakken we aan. Van maatregelen om de gevolgen van het klimaat op te vangen tot het aan de slag gaan met verouderde woningen. De kansen die zich voordoen pakken we aan: dat is Nieuw Twekkelerveld. Meer hierover vindt u op de website van Nieuw Twekkelerveld.

nieuw twekkelerveld