Corona: aangepaste dienstverlening

Vanwege het coronavirus nemen wij een aantal maatregelen. Bekijk per onderwerp waar u rekening mee moet houden. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Twekkelerveld aardgasvrij

Nederland wordt in 2050 aardgasvrij en stapt over op een duurzame warmtevoorziening. Het is een enorme klus, daarom starten we nu wijk voor wijk in Nederland. Twekkelerveld is de eerste wijk in Enschede waarvoor een wijkuitvoeringsplan (WUP) gemaakt wordt. Hierin beschrijven we wanneer welke straten worden aangesloten op een andere warmtebron, wat daarvan de kosten zijn en wie het gaat uitvoeren. Bewoners, ondernemers, gemeente en andere partners gaan hier samen mee aan de slag. 

Waarom aardgasvrij?

We hebben sneller dan ooit te maken met klimaatverandering. We stoten met ons allen teveel CO2 uit, onder meer door aardgasverbruik. In het Klimaatakkoord is daarom afgesproken dat we in 2030 de uitstoot van broeikasgassen halveren en in 2050 helemaal van het aardgas afgaan. Van het aardgas stappen we over op duurzame energiebronnen zoals zon, wind en water.  

Vraag en antwoord

Bekijk de antwoorden op de meest gestelde vragen over een aardgasvrij Twekkelerveld.

Minder aardgasverbruik als eerste stap

De eerste belangrijke stap begint met minder energieverbruik. Slim met energie omgaan levert direct een besparing op en zorgt voor minder C02-uitstoot. Door isolatie van je woning kun je het energieverbruik verder terugdringen. Een goed geïsoleerde woning maakt het ook eenvoudiger om in de toekomst aardgasvrij te wonen.

Energieverbruik verminderen

Kosten en wooncomfort 

In 2019 heeft de Universiteit Twente onderzocht dat inwoners van Twekkelerveld beheersbare kosten en behoud van wooncomfort belangrijk vinden bij een alternatief voor aardgas. Daarom hebben gemeente en de corporaties afgesproken dat we bij het alternatief voor aardgas streven naar woonlastenneutraliteit. En dat uw wooncomfort er niet op achteruit mag gaan. 

Wat is woonlastenneutraliteit?

Het kabinet ziet ‘woonlastenneutraliteit’ als het gelijk blijven of lager worden van de maandelijkse lasten die een huishouden betaalt aan energie (gas, elektriciteit, warmte) en hypotheeklast of huur. Dat wil zeggen dat de verlaging van de energierekening van een huishouden minimaal gelijk is aan de maandelijkse financieringskosten of huurverhoging op het moment dat de energiebesparende maatregelen worden genomen. Door de maatregelen verbetert daarnaast vaak ook het wooncomfort en zal de waarde van een woning naar verwachting stijgen. 

Onze aanpak

1. Onderzoek

Onderzoek naar alternatieven voor aardgas

In 2019 heeft bureau DWA onderzoek gedaan naar de alternatieven voor aardgas in Twekkelerveld. Uit het onderzoek komt naar voren dat een warmtenet in vergelijking met all-electric (warmtepomp) en een hybride oplossing (combinatie van warmtepomp en gas) op dit moment de beste collectieve oplossing is als je kijkt naar kosten en wooncomfort.  

De voor- en nadelen van alternatieven worden ook genoemd in de video 'Twekkelerveld wordt aardgasvrij'.

Vanuit inwoners van de wijk Twekkelerveld bleek er behoefte aan meer maatwerk en alternatieven voor een warmtenet. Daarom is Adviesbureau Tauw in opdracht van de Gemeente Enschede, Bewonersplatform Twekkelerveld en woningcorporaties Ons Huis, De Woonplaats en Domijn momenteel bezig met aanvullend onderzoek. Er wordt onder andere onderzoek gedaan naar alternatieven voor een warmtenet. Ook wordt er meer inzicht gegeven in de voor- en nadelen van deze technieken en de duurzaamheid van deze technieken. Hierbij wordt rekening gehouden met verschillende typen woningen. Zo kunnen woningbezitters een goede afweging maken of ze willen worden aangesloten op het warmtenet of toch liever voor een alternatieve oplossing gaan. Het onderzoek zal in het najaar van 2021 klaar zijn. 

Onderzoek haalbaarheid warmtenet

De gemeente en de corporaties willen samen verder onderzoeken of er een haalbare businesscase te maken is voor een warmtenet voor een aantal woningen in de wijk (startgebied). De gemeente wil daarbij ook onderzoeken onder welke voorwaarden particuliere woningbezitters gebruik kunnen maken van het warmtenet.

Onderzoek naar isolatiemaatregelen

Ook brengen we in beeld welke isolatiemaatregelen nodig zijn per woningtype.

2. Buurtgesprekken

We zijn met bewoners (corona-proof) in gesprek over hoe we Twekkelerveld samen duurzamer en aardgasvrij kunnen maken. We bespreken wat de voor- en nadelen zijn voor de alternatieven voor aardgas. Maar ook wat we de komende jaren al kunnen doen om nu al energie en kosten te besparen. Als u mee wilt doen aan de buurtgesprekken* en zich nog niet bij ons heeft gemeld, kunt u ons een email sturen: aardgasvrij@enschede.nl

3. Wijkuitvoeringsplan

Hoe we Twekkelerveld precies van het aardgas af gaan halen en hoe het warmtenet en andere oplossingen hierbij kunnen worden ingezet, gaan we dus verder onderzoeken. Dat doen we met bewoners, de wooncorporaties, een warmteleverancier en Enexis. De uitkomsten van dit onderzoek worden verwerkt in een zogeheten Wijkuitvoeringsplan. In dit plan wordt duidelijk wat de maandelijkse kosten voor de bewoners is , of de woning verder geïsoleerd moet worden, welke straten en woningen als eerste van het gas af kunnen, welke andere opgaven en groot onderhoud te combineren zijn en wat de exacte planning is.

We doen het samen

Betrokkenheid van bewoners is de belangrijkste voorwaarde om een succes van de warmtetransitie te maken. We werken daarom actief samen met een groep bewoners uit Twekkelerveld. Uit onderzoek uit 2019 bleek bijvoorbeeld dat een warmtenet de oplossing is die voor Twekkelerveld het meest voor de hand ligt. Vanuit de bewoners van Twekkelerveld bleek er behoefte aan meer maatwerk en onderzoek naar alternatieven voor een warmtenet. Daarom is Adviesbureau Tauw gestart met aanvullend onderzoek naar alternatieven voor een warmtenet. In dit onderzoek kunnen bewoners zelf ideeën voor alternatieven voor aardgas aandragen, die vervolgens worden onderzocht. 

Wilt u met meepraten en meedoen met de energietransitie in Twekkelerveld, stuur dan een e-mail naar aardgasvrij@enschede.nl. Dan wordt u uitgenodigd voor bijeenkomsten en op de hoogte gehouden van de nieuwste ontwikkelingen rondom aardgasvrij Twekkelerveld. 

We doen meer in Nieuw Twekkelerveld!

In Twekkelerveld wordt gewerkt, gewoond en geleefd. Dat is op heel veel plekken al naar wens, maar kan op plekken ook beter. Daar zetten we samen de schouders onder: gemeente en corporaties mét bewoners. Wat goed is behouden we, wat beter kan pakken we aan. Van maatregelen om de gevolgen van het klimaat op te vangen tot het aan de slag gaan met verouderde woningen. De kansen die zich voordoen pakken we aan: dat is Nieuw Twekkelerveld. Meer hierover vindt u op de website van Nieuw Twekkelerveld.

nieuw twekkelerveld