Duurzame deals

We kijken ook vooruit. De duurzame opgave waar we als Enschede voor staan vraagt om meer duurzame acties. We willen bedrijven, verenigingen, maatschappelijke instellingen en inwoners faciliteren in duurzaam handelen. Dat doen we door plannen, ideeën en projecten verder te helpen. Op 12 maart was de eerste duurzame ontmoeting. We brachten verschillende partijen bij elkaar aan tafel die samen een duurzaam idee bespraken. Dit heeft geleidt tot 19 duurzame deals (afspraken). De deals bevinden zich in diverse fases: in uitvoering, start en verkenning.

Enkele deals in de maak:

Winkeliers geven geen plastic tasjes uit

Minder plastic tasjes zorgen voor minder afval en dit kost minder energie voor het verwerken ervan.

Groene daken in de stad

Een dak met begroeiing voor woningen en bedrijven zorgt voor isolatie van het pand (minder energieverbruik) en een betere waterafvoer.

Duurzame deals naar aanleiding van de duurzame ontmoeting van 12 maart:

Klimaat Actieve Stad

Almelo, Hengelo,  Enschede, het waterschap Vechtstromen en het Ministerie van I en M werken samen aan Klimaat Actieve Stad.Voor Enschede zijn de aan te leggen stadsbeek in Patmos en Stadsveld en het herstel van de Roombeek voorbeelden van projecten van klimaatherstel.

De Groene Loper Enschede

De Groene Loper is een kerngroep voor allerlei gebundelde groene initiatieven in een bepaald gebied. Via de Groene Loper kan dit worden gefaciliteerd met professionele ondersteuning; daartoe moet door de groep samenwerkende partijen een aanvraag worden gedaan bij de provincie Overijssel.

Beleefbaar Eschmarke

Het buitengebied van de Eschmarke is een kwetsbaar gebied door de aanwezigheid van natuurterreintjes en is waardevol voor natuur en landschap. Op een bewonersavond zijn ideeën ingebracht voor het meer beleefbaar maken van de wijk en haar omgeving. Dit leidde tot meer betrokkenheid van bewoners bij het vrijwillige onderhoud van het gebied samen met de al actieve groep vrijwilligers van Ecozone Eschmarke.

Verduurzaming Sportverenigingen

Sportaccommodaties bieden veel kansen voor energiebesparing en duurzame energieopwekking. Ook acties op andere duurzaamheidsthema’s zoals bv. afvalscheiding kunnen bijdragen aan een sterk verenigingsleven en een duurzame leefomgeving.

Duurzaam zorgvastgoed

Verschillende zorginstellingen en woningcorporaties in Enschede spraken tijdens de duurzame ontmoeting met elkaar over de mogelijkheden tot verduurzaming van zorgvastgoed. Zij kwamen tot de conclusie dat zij graag kennis en ervaringen uitwisselen over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid. Iets wat volgens de aanwezigen tot op heden nog (te) weinig gebeurt. De Posten bespreekt intern of zij een pand, dat gerenoveerd moet worden, kunnen gebruiken voor de verduurzaming van zorgvastgoed in Enschede. Bij groen licht organiseren de partijen themabijeenkomsten, waarbij kennis en ervaringen kunnen worden uitgewisseld.

Zonnepanelen voor groep bewoners Dinkelstraat

Veel inwoners van Enschede blijken geïnteresseerd in het gebruik van zonnepanelen. Uit de gesprekken tijdens de duurzame ontmoeting kwam naar voren dat er op het gebied van informatievoorziening nog veel winst is te behalen. Wat is de rol van de gemeente? Wat kan wel of juist niet? De deelnemers van het rondetafelgesprek kwamen tot een interessante deal in de maak. Een groep van bewoners van de Dinkelstraat heeft het voornemen zonnepanelen aan te schaffen en deze te plaatsen op een eigen woning. Er is inmiddels contact met Reimarkt; de eerste stappen zijn gezet.

De Groene Wijk

Er zijn vele manieren om een huis te verduurzamen. Alleen zien veel inwoners in een jungle aan keurmerken en labels door de bomen het bos niet meer. Wat is de nou de beste manier om te verduurzamen? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat ook anderen uit de buurt enthousiast worden om hun huis te verduurzamen? Met dit vraagstuk gingen de aanwezigen op 12 maart aan de slag. En het resultaat mag er zijn: de start van het initiatief de ‘Groene Wijk’. De oprichters proberen verschillende maatregelen en initiatieven voor het verduurzamen van de eigen woning uit. Vervolgens delen zij hun kennis en ervaringen, o.a. via Facebook. Met eerlijke en concrete voorbeelden hopen de deelnemers anderen te inspireren. De groep komt, op initiatief van de gemeente, vier keer per jaar samen om ‘de Groene Wijk’ verder te ontwikkelen.

De duurzaamheidsmakelaar

De tafelgenoten van het thema ‘Buurtenergie’ komen met het initiatief ‘De duurzaamheidsmakelaar’. De makelaar fungeert als een loket en verbindt mensen en initiatieven uit de stad, verwijst door, geeft informatie en helpt goede plannen van inwoners verder. ‘De makelaar verbindt, verwijst en helpt goede plannen verder. ’Ideeën voor een kenniscentrum ‘Duurzame energie’ of een groen VVV kantoor kwamen bij meerdere rondetafelgesprekken aan de orde. In het voorjaar neemt de gemeente Enschede contact op met de groep van ‘Buurtenergie’ om de deal verder uit te werken.

Auto delen

Het onderling delen van een auto (werk of privé) leidt niet alleen tot een schonere lucht, maar zorgt ook voor minder drukke parkeerplaatsen. Daarnaast is er meer ruimtDe gemeente draagt dit initiatief een warm hart toe en neemt de rol als facilitator op zich om dit idee, samen met Natuur en Milieu Overijssel.

Duurzame renovatie voormalig SLO-pand

De deelnemers van het gesprek rondom het thema ‘Groene groei’ kwamen gezamenlijk tot een concrete deal. Zo werken deaanwezige partijen samen aan de duurzame renovatie en (flexibele) herbestemming van leegstaande gemeentelijke panden, te beginnen met het voormalige SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling)-pand. De deelnemers werken tot eind 2015 aan concrete planvorming.

De magneet motor

Hoe kunnen we energie besparen in de openbare ruimte? Een van de aanwezige inwoners kwam met een potentiele oplossing: de magneet motor. Een motor die wordt aangedreven door magneten en nooit stopt. In theorie zou dit, na een eenmalige investering, continu gratis energie kunnen opleveren. De werkgroep legt contact met Universiteit Twente om de mogelijkheden te bespreken.

Pilotstudy naar LED verlichting

LED-verlichting is energiezuiniger dan conventionele verlichting, maar een dure investering. Volgens één van de experts aanwezig bij het gespreksthema ‘energiebesparing van de openbare ruimte’ zijn de kosten zo aanzienlijk, dat deze niet kunnen worden terugverdiend in gebruik. Om meer te weten te komen over LED-verlichting in de openbare ruimte, leggen de tafelgenoten contact met Saxion voor een verkennend gesprek. Wellicht kan een pilotstudy antwoord geven op de essentiële vragen.

Cargohopper

De Cargohopper is een elektrisch, stil en veilig transportmiddel. Dat maakt het uitermate geschikt voor stadsdistributie; iets waar de gemeente Enschede vanaf mei 2013 gebruik van maakt. De deelnemers van tafel ‘Duurzame mobiliteit’ hebben een aantal acties uitgezet om te onderzoeken of de goederenstroom van de gemeente Enschede en zorginstellingen ook gebruik kunnen maken van de Cargohopper. Daarnaast worden de mogelijkheden tot uitbreiding van de SMART-app onderzocht. SMART is een app die reizigers helpt slimmer en bewuster van, naar en in Twente te reizen. 

Eigen energienetwerk IJsbaan en ondernemersvereniging Transportcentrum

Deelnemers van het rondetafelgesprek ‘Groene groei -energie’ spraken over de mogelijkheden voor het lokaal aanleggen van een eigen energienetwerk. Kan IJsbaan Twente groene energie van bijvoorbeeld Twence krijgen, tijdelijk opslaan en vervolgens verdelen over andere bedrijven in hun netwerk? En is het aantrekkelijk voor leden van ondernemersvereniging Transportcentrum om te participeren in een windmolen? De gemeente verkent de mogelijkheden om hier een faciliterende rol in te  vervullen.