Ontheffing geluid (artikel 4.6)

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Enschede zijn regels opgenomen over lawaai  ten gevolge van bouwen en slopen . Deze regels gelden alleen voor het bouwen of slopen van bouwwerken waarvoor een omgevingsvergunning nodig is. Burgemeester en wethouders kunnen hiervan ontheffing verlenen.

Bij onder andere bouw- en sloopwerkzaamheden worden soms machines gebruikt die geluidshinder kunnen veroorzaken. Vooral binnen de bebouwde kom kan men geluidshinder ondervinden. Zo nu en dan is het noodzakelijk dat werkzaamheden buiten reguliere tijden of dagen plaatsvinden. Voor dergelijke activiteiten die buiten normale werkdaguren en -dagen plaatsvinden, kan men een ontheffing APV ex artikel 4.6 aanvragen.. Voorbeelden daarvan zijn onderhoudswerkzaamheden aan het spoor, het storten van een betonnen vloer voor een parkeergarage en  het afwerken van die vloer.
Aan dergelijke ontheffingen kunnen verschillende voorwaarden worden verbonden die moeten worden nageleefd.

Wilt u weten wanneer u een dergelijke ontheffing nodig heeft kijkt u dan in de linkerkolom onder “voorwaarden”. Voor het aanvragen van een ontheffing kijkt u onder “online regelen”.

Wat zijn mijn rechten en plichten?
Tegen de legesheffing kunt u bezwaar indienen. Bezwaren tegen de legesheffing kunnen binnen 6 weken na dagtekening van de betreffende rekening schriftelijk worden ingediend bij de gemeente Enschede, postbus 20, 7500 AA Enschede.

U kunt hier het formulier 'Aanvraag Ontheffing Geluidhinder BB en APV' downloaden.

De legeskosten van een APV-ontheffing geluid bedragen € 334,60.

Er kan alleen een ontheffing worden aangevraagd voor geluidsoverlast als deze veroorzaakt wordt door het bouwen of slopen van bouwwerken waarvoor een omgevingsvergunning aangevraagd of verleend is.

Als voldaan wordt aan elk van de onderstaande voorwaarden kunnen de werkzaamheden gewoon (dus zonder ontheffing) worden uitgevoerd:

  • als het geluidniveau lager is dan 60 dB(A) dagwaarde  (dit is te vergelijken met het geluid van een wasmachine of vaatwasser);
  • als de werkzaamheden overdag plaatsvinden (tussen 7.00 uur en 19.00 uur);
  • als de werkzaamheden plaatsvinden op maandag t/m vrijdag.

In alle andere gevallen moet een ontheffing van de APV worden aangevraagd. Denkt u een ontheffing  nodig te hebben kijk dan in de linkerkolom onder “online regelen”.

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.