Wie zijn wij?

De leden van de Wetenschappelijke Board

  • Prof. dr. René Torenvlied, Universiteit Twente (voorzitter)
  • Mr. dr. Eric Helder, Raad van State
  • Emmilie Kuks, Bsc. student Universiteit Twente
  • Géke Bakker, Bsc. Student Saxion
  • Dr. Marc Boumeester, ArtEZ
  • Dr. Willeke Slingerland, Saxion
  • Dr. Henk van der Kolk, Universiteit Twente
  • dr. Duco Bannink, Vrije Universiteit Amsterdam
  • Drs. Karin Ligthart (ambtelijk secretaris)
  • Drs. Angela Rijnhart (ambtelijk secretaris), mailadres a.rijnhart@enschede.nl

Momenteel wordt gezocht naar extra leden met sociale en ruimtelijk-economische expertise.

De Wetenschappelijke Board bestaat uit zes tot acht leden met een wetenschappelijke achtergrond die verbonden zijn aan een kennisinstelling of maatschappelijke instelling met voldoende afstand tot het beleid van de gemeente Enschede. De leden worden op persoonlijke titel gevraagd door de voorzitter, in overleg met de burgemeester. De leden vertegenwoordigen primair de wetenschap en niet een eigen organisatie of politiek belang. 

Bij de samenstelling van de Wetenschappelijke Board wordt gestreefd naar diversiteit van personen en naar een brede vertegenwoordiging van wetenschappelijke disciplines en expertises. Met een extra accent op de opgaven voor de stad Enschede. Deze opgaven staan beschreven in de Gemeentebegroting 2022-2025

De netwerkstatus van de Wetenschappelijke Board houdt in dat zij ook andere wetenschappers kan vragen om te reflecteren over specifieke vraagstukken en kwesties.  
Eén van de leden vervult de voorzittersrol. De Wetenschappelijke Board wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Burgemeester en ambtelijk secretaris wonen de vergaderingen bij, maar zijn geen lid.