Wie zijn wij?

De leden van de board

  • René Torenvlied  (voorzitter)
  • Eric Helder
  • Sterre Coenen
  • Lennart Zwiers
  • Marc Boumeester
  • Jan Kees Helderman
  • Willeke Slingerland
  • Angela Rijnhart (ambtelijk secretaris)

De board bestaat uit zes tot acht leden met een wetenschappelijke houding en een wetenschappelijk netwerk. De leden worden op persoonlijke titel gevraagd door de voorzitter van de Board, in overleg met de burgemeester. De leden vertegenwoordigen primair de wetenschap en niet een eigen organisatie of politiek belang. 

Bij de samenstelling van de board wordt gestreefd naar diversiteit van personen en naar een brede vertegenwoordiging van wetenschappelijke disciplines en expertises. Met een nadruk op de resultaatgebieden en opgaven voor de stad Enschede zoals door de gemeenteraad opgenomen in de Gemeentebegroting 2019-2022

De netwerkstatus van de board houdt in dat de board ook andere wetenschappers kan vragen om te reflecteren over specifieke vraagstukken en kwesties.  
Een van de boardleden vervult de voorzittersrol. De board wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Burgemeester en ambtelijk secretaris wonen de vergaderingen van de board bij, maar zijn geen lid van de board.