Formatie & Enschede Akkoord

Op 21 maart ging Enschede naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Inmiddels wordt er voor en achter de schermen hard gewerkt aan de totstandkoming van een Enschede Akkoord en de vorming van een coalitie.

Op deze pagina vindt u informatie over de genomen en te nemen stappen binnen deze processen.

 

Tijdlijn

 

16 juli Installeren nieuwe college Het nieuwe college wordt op maandag 16 juli geïnstalleerd 
12 juli Bestuursakkoord bespreken in de raad (onder voorbehoud) Op donderdag 12 juli wordt het coalitieakkoord (inclusief het Enschede Akkoord) besproken in de raad.
2 juli Coalitieakkoord gepresenteerd

Op maandag 2 juli is het nieuwe coalitieakkoord aangeboden in de gemeenteraad. 

Lees meer

Bekijk het coalitieakkoord

8 en 9 juni Tweede bijeenkomst van de nu onderhandelende partijen

Hier zijn de thema’s besproken die ook genoemd zijn in het informatieverslag: duurzaamheid, sociaal domein en financien. Verder wordt gesproken over de bruisende stad en de visie op de stad.

2 juni Eerste bijeenkomst van onderhandelende partijen in de nieuwe samenstelling

Onder leiding van de formateurs Jon Hermans Vloedbeld en Miriam Luizink komen Burgerbelangen Enschede, D66, VVD, PvdA en ChristenUnie bijeen voor de doorstart van de coalitieonderhandelingen. >> Lees meer onder aan de pagina

28 mei Korte terugkoppeling van de Werkgroep in de Raad

Arjan Kampman (voorzitter werkgroep Enschede Akkoord) praat de raadsleden bij over de voortgang in de Werkgroep Enschede Akkoord. De ‘Driehoek’ (Burgemeester, Griffier en Loco-secretaris) wordt gevraagd de plannen verder uit te werken en hiervoor financiële dekking te zoeken.

28 mei

Toelichting op het afbreken van de coalitieonderhandelingen

Namens de onderhandelende partijen geeft Niels van den Berg (Burgerbelangen Enschede) een toelichting op het afbreken van de onderhandelingen rondom het coalitieakkoord en de formatie.

>> Lees meer onder aan de pagina

26 mei

Coalitie-onderhandelingen afgebroken

De vijf onderhandelende partijen stellen vast dat verder praten geen zin heeft en breken het overleg over de vorming van een coalitie af.

Lees meer in het nieuwsbericht

16 mei

Derde bijeenkomst Werkgroep Enschede Akkoord

De werkgroep van raadsleden bespreekt een tweetal vragen:

Hoe willen we de Enschedeërs de komende vier jaar betrekken bij de besluitvorming?

Wat zijn de onderwerpen waarover een maatschappelijke dialoog gevoerd kan/moet worden? >> Lees meer onder aan de pagina

26 april

Tweede bijeenkomst Werkgroep Enschede Akkoord Een werkgroep van een twaalftal raadsleden (van alle partijen in de Gemeenteraad van Enschede) komt bij elkaar om na te denken over de vraag op welke manier zij de (gehele) bevolking van Enschede beter kunnen betrekken bij het opstellen en/of uitvoeren van gemeentelijk beleid. >> Lees meer onder aan de pagina

21 april

Formateurs benoemd; coalitie-onderhandelingen van start

De fracties van BBE, D66, VVD, Christenunie en Groenlinks hebben Jon Hermans-Vloedbeld en Miriam Luizink gevraagd de volgende fase van het proces van onderhandelingen te begeleiden.

 

16 april

Verslag van Bevindingen

Informateurs presenteren op basis van hun gesprekken met de fracties het Verslag van Bevindingen en brengen advies uit over de mogelijke coalitiesamenstellingen.

Lees het verslag

9 april

Startbijeenkomst Enschede Akkoord

Startbijeenkomst om te komen tot een Enschede Akkoord.
7 en 8 april Informateurs voeren gesprekken De informateurs voeren gesprekken met alle fracties in de Raad. Doel: inventariseren van werkbare coalitiesamenstellingen.
4 april 2e Duidingsbijeenkomst

Besloten wordt twee informateurs aan te stellen: Trudy Vos en Jon Hermans.

Er is een begin gemaakt met het proces dat moet leiden tot een Enschede Akkoord.

27 en 29 maart Verkennende gesprekken BBE voert eerste, brede en verkennende gesprekken met de afzonderlijke fracties in de raad
24 maart 1e Duidingsbijeenkomst 1e Duidingsbijeenkomst van de uitslag, waarbij alle in de raad gekozen partijen vertegenwoordigd zijn. Oproep tot het opstellen van een Enschede Akkoord.
22 maart Officiële uitslag De stemmen zijn geteld, BurgerBelangen Enschede (BBE) komt als grootste partij uit de bus. Bekijk de volledige uitslag op Uitslag Gemeenteraadsverkiezing
21 maart Gemeenteraadsverkiezingen  

2 juni: Eerste bijeenkomst van de onderhandelende partijen in de nieuwe samenstelling

Na het afbreken van de onderhandelingen tussen Burgerbelangen Enschede, D66, VVD, Groenlinks en ChristenUnie, zijn onder leiding van dezelfde formateurs, de formatiegesprekken gestart tussen de vier huidige coalitiepartijen en PvdA.   De inhoudelijke thema’s zoals die zijn genoemd in de informatiefase zijn nu ook het vertrekpunt geweest: duurzaamheid, sociaal domein en financiën. De PvdA heeft zich in een korte periode laten bijpraten en verdiept in de beschikbare informatie en vraagstukken die er liggen voor de komende jaren en na het akkoord tijdens hun ledenvergadering zijn de gesprekken van start gegaan. Naast de genoemde thema’s wordt gesproken over de bruisende stad, goed bestuur en moet uiteindelijk tot een portefeuilleverdeling worden gekomen binnen het nieuwe college. Het streven blijft eind juni, begin juli een nieuw college te hebben.

28 mei: Verslag aan de Raad naar aanleiding van het afbreken van de onderhandelingen

Na het afbreken van de onderhandelingen tussen Burgerbelangen Enschede, D66, VVD, Groenlinks en ChristenUnie, zijn onder leiding van dezelfde formateurs, de formatiegesprekken gestart tussen de vier huidige coalitiepartijen en PvdA.   De inhoudelijke thema’s zoals die zijn genoemd in de informatiefase zijn nu ook het vertrekpunt geweest: duurzaamheid, sociaal domein en financiën. De PvdA heeft zich in een korte periode laten bijpraten en verdiept in de beschikbare informatie en vraagstukken die er liggen voor de komende jaren en na het akkoord tijdens hun ledenvergadering zijn de gesprekken van start gegaan. Naast de genoemde thema’s wordt gesproken over de bruisende stad, goed bestuur en moet uiteindelijk tot een portefeuilleverdeling worden gekomen binnen het nieuwe college. Het streven blijft eind juni, begin juli een nieuw college te hebben.

16 mei: derde bijeenkomst Werkgroep Enschede Akkoord

De werkgroep van raadsleden bespreekt de twee vragen die in de vorige bespreking zijn geformuleerd:

  • Hoe willen we de Enschedeërs de komende vier jaar betrekken bij de besluitvorming?
  • Wat zijn de onderwerpen waarover een maatschappelijke dialoog gevoerd kan/moet worden?

Hoe betrekken we de Enschedeërs bij de besluitvorming?

Hier ziet de Werkgroep een belangrijke taak voor de Gemeenteraad weggelegd. De Raad vorm in feite de verbindende schakel tussen enerzijds de inwoners van de gemeente en anderzijds het College van B&W en de ambtelijke organisatie. Informatie over wat er speelt onder inwoners is voor een belangrijk deel al voorafgaand aan de verkiezingen opgehaald, maar de Werkgroep is van mening dat deze informatie uitgebreid en geactualiseerd moet worden. Naast bestaande, wil de Werkgroep ook nieuwe middelen inzetten. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan een ‘Dag van het Enschede Akkoord’ of meer structurele samenwerking met Newsroom053 (het samenwerkingsverband van Twentsche Courant Tubantia en 1Twente Enschede).

Wat zijn de onderwerpen die spelen onder de inwoners van de gemeente?

Er zijn tal van onderwerpen die de Enschedeërs bezighouden. Van Afvalbeleid tot Zorg, van de aanpak van Armoede tot Onderwijs en Veiligheid. Maar de lijst met onderwerpen moet compleet gemaakt worden en daarna moet worden vastgesteld welke onderwerpen de komende tijd de meeste aandacht verdienen.

26 april: tweede bijeenkomst Werkgroep Enschede Akkoord

Een werkgroep van een twaalftal raadsleden (van alle partijen in de Gemeenteraad van Enschede) komt bij elkaar om na te denken over de vraag op welke manier zij de (gehele) bevolking van Enschede beter kunnen betrekken bij het opstellen en/of uitvoeren van gemeentelijk beleid. Eerste vraag die gesteld moet worden is: waarom willen we de betrokkenheid van de inwoners van Enschede met het beleid en de uitvoering van de gemeente vergroten?

Er worden drie gemeenschappelijke doelstellingen geformuleerd:

  • Het is belangrijk de energie, kennis, vaardigheden en inzet van inwoners van Enschede in te zetten om maatschappelijke problemen op te lossen,
  • Het vertrouwen van de inwoners in de politiek moet hersteld worden,
  • We willen weg uit de klassieke “coalitie-oppositie”-verhoudingen, het motto zou moeten zijn: “Samen voor de stad”.

In de eerstvolgende bijeenkomst zal nader worden ingegaan op de onderstaande vragen:

  • Hoe willen we de Enschedeërs de komende vier jaar betrekken bij de besluitvorming?
  • Wat zijn de onderwerpen waarover een maatschappelijke dialoog gevoerd kan/moet worden