Gemeentelijke en overige onderscheidingen

Naast koninklijke onderscheidingen bestaan er ook nog andere onderscheidingen. De gemeente Enschede kent een aantal onderscheidingen die zijn verbonden aan de stad. Daarnaast bestaan er militaire onderscheidingen en landelijke onderscheidingen. Hieronder vindt u meer informatie over deze diverse soorten onderscheidingen.

Gemeentelijke onderscheidingen

Een aanvraag voor een Enschede-penning of een Enschede-speld kan worden ingediend bij de gemeente. Dit kunt u digitaal doen via het webformulier op de contact pagina, of telefonisch via het 5-cijferig nummer 14 053. Vanuit het buitenland kunt u bellen via telefoonnummer +31 53 4818181. Het is niet mogelijk een aanvraag in te dienen voor de Sportspeld of het Ereburgerschap.

Overige onderscheidingen

Voor een ereteken of herinneringskruis kunt u zich melden bij het Ministerie van Defensie, Sectie Onderscheidingen, Postbus 20701, 2500 ES Den Haag, telefoon 070 - 318 76 84.

De onderscheiding van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen kunt u aanvragen via de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen, Rokin 114 B, 1012 LB te Amsterdam, telefoon: 020 - 624 17 63 of email: info@drenkeling.nl. Een aanmeldingsformulier is te downloaden via de website www.drenkeling.nl.

Een onderscheiding van het Carnegie Heldenfonds kunt U aanvragen via Stichting Carnegie Heldenfonds, Postbus 90602, 2509 LP te Den Haag, telefoon: 025 242 85 88 of email: info@carnegiefonds.nl. Een aanvraagformulier is te downloaden van de website www.carnegiefonds.org.

De Zilveren Anjer kunt U aanvragen via een aanvraagformulier dat is te downloaden van de website van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Gemeentelijke onderscheidingen

Ereburgerschap

Het ereburgerschap is een zeer bijzondere blijk van waardering en erkentelijkheid voor personen die zich langdurig hebben ingezet voor de gemeente Enschede. Het college van burgemeester en wethouders kan personen voordragen voor het ereburgerschap van Enschede. De gemeenteraad besluit over het erebugerschap.

Enschede-penning

De Enschede-penning wordt toegekend als blijkt van waardering aan personen, bedrijven en instellingen voor uitzonderlijke en meerjarige verrichtingen die speciale uitstraling geven aan de stad Enschede en bijdragen aan de promotie en het imago van de stad. Het college van burgemeester en wethouders besluit over de toekenning van een Enschede-penning.

Enschede-speld

De Enschede-speld wordt toegekend als blijk van waardering aan personen voor bijzondere verrichtingen voor de stad Enschede voor een speciale zaak, of op een bepaald terrein. Het college van burgemeester en wethouders besluit over de toekenning van een Enschede-speld.

Het Jeugdlintje

Op de Internationale Dag van de Rechten van het Kind worden de Enschedese Jeugdlintjes uitgereikt. Dit is een onderscheiding voor kinderen en jongeren  tot 18 jaar die zich gedurende meerdere jaren en / of voor een concrete activiteit een bijzondere inzet hebben geleverd voor de Enschedese samenleving.

Sport-speld

De gemeentelijke Sport-speld wordt tijdens het jaarlijkse sportgala uitgereikt aan personen, bedrijven en instellingen die geen sportprestatie als zodanig hebben geleverd, maar zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de (uitstraling van de) sportbeoefening in de stad Enschede. Deze verdiensten moeten het verenigingsbelang overstijgen. Het college van burgemeester en wethouders besluit over de toekenning van een Sport-speld.

Overige onderscheidingen

Eretekens en herinneringskruizen

Oud-militairen uit de periode van 1939 tot en met 1962 kunnen zich nog altijd aanmelden voor een ereteken of een herinneringskruis. Nabestaanden tot en met de 2e graad kunnen eveneens een verzoek hiertoe indienen. Er zijn verschillende onderscheidingen voor verschillende periodes:

  • Het mobilisatie-Oorlogskruis kan onder bepaalde voorwaarden worden toegekend aan veteranen uit de periode 6 april 1939 tot 3 september 1945; 

  • Het Ereteken voor Orde en Vrede kan onder bepaalde voorwaarden worden toegekend aan militairen die in het voormalige Nederlands-Indië of Indonesië in de periode van 3 september 1945 tot 5 juni 1951 tenminste drie maanden in werkelijke dienst zijn geweest; 

  • Het Nieuw-Guinea Herinneringskruis kan worden toegekend aan militairen die in het voormalig Nederlands Nieuw-Guinea in de periode 28 december 1949 tot 23 november 1962 tenminste drie maanden in werkelijke dienst zijn geweest.

Maatschappij tot Redding van Drenkelingen

De Maatschappij tot Redding van Drenkelingen onderscheidt personen die anderen hebben gered of gereanimeerd in situaties waarin dezen dreigden te verdrinken of te verstikken. Zo probeert zij te bevorderen dat het publiek inziet dat met kordaat optreden mensen gered kunnen worden.
De onderscheiding kan bestaan uit een medaille, een oorkonde of een ander aandenken.

Carnegie Heldenfonds

Als u vindt dat iemand een redding met gevaar voor eigen leven of een heldendaad heeft verricht of een serieuze poging daartoe heeft gedaan, kunt u diegene voordragen voor een onderscheiding van het Carnegie Heldenfonds. Dit fonds werd op 26 juni 1911 opgericht. Voor jongeren geldt dat zij ook beloond kunnen worden als zij een redding zonder gevaar voor eigen leven verrichten.
Een onderscheiding van het Carnegie Heldenfonds wordt uitgereikt bijvoorbeeld bij het redden van een persoon uit het water of uit een brandend gebouw. De onderscheiding bestaat uit een kristallen herinneringsplaquette of een zilveren/bronzen medaille en een oorkonde.

Zilveren Anjer

Personen die op vrijwillige basis werkzaamheden hebben verricht en zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de Nederlandse cultuur of die van de Nederlandse Antillen en Aruba, kunnen in aanmerking komen voor de Zilveren Anjer van het Prins Bernhard Cultuurfonds.
De onderscheiding is bedoeld voor personen van onbesproken vaderlands gedrag. Bij toekenning van de onderscheiding geldt dat de werkzaamheden, op grond waarvan de kandidaat wordt voorgedragen, origineel zijn en niet beroepsmatig. Daarnaast moeten de activiteiten een landelijke (nationale) uitstraling hebben.

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.