Gemeentebegroting 2020-2023

Elk jaar bepaalt het gemeentebestuur: wat willen we bereiken en wat is daarvoor nodig. Dat staat in de Gemeentebegroting 2020-2023

Wat willen we bereiken?

Meer talent aantrekken en vasthouden

We willen volop gebruikmaken van onze economische kansen. Daarvoor is het nodig dat er genoeg mensen aantrekkelijk werk vinden. Als meer talenten voor Enschede kiezen komt dat doel dichterbij. Naast aantrekkelijk werk, hoort ook prettig wonen en een goed cultureel aanbod.

Verbeteren bereikbaarheid van banen

Door het reizen tussen Enschede en plekken in de rest van het land makkelijker en sneller te maken wordt Enschede aantrekkelijker. Andere economische kernen in Nederland en over de grens zijn zo goed bereikbaar vanuit deze regio. De banen in die regio’s worden zo letterlijk bereikbaar.

Duurzame en groene stad

Het is een grote uitdaging om de stad leefbaar te houden. Bijvoorbeeld als het gaat om het toevoegen van meer groen, het nemen van maatregelen voor fietsers en de opgave die we hebben op het gebied van duurzaamheid. Zaken waar we iedere dag mee te maken hebben.

Inclusieve samenleving

We werken aan een sociaal stelsel dat stevig en betaalbaar is en dat ook in de toekomst goed werkt. We gaan uit van een samenleving waar iedereen meetelt: De inclusieve samenleving. Iedereen doet mee naar eigen kunnen en met een eigen verantwoordelijkheid. De basis is dat mensen als mens worden behandeld en niet als nummer. De gemeente is er als achtervang voor ondersteuning als mensen het niet alleen kunnen. We willen sociale tegenstellingen tegen gaan.

Goed bestuur: samenwerking tussen overheid inwoners en partners

Een stadsbestuur moet niet alleen een stabiele factor zijn, maar moet ook mee veranderen als dat nodig is. We willen onze stad zo goed mogelijk besturen. We zijn duidelijk, open, eerlijk en makkelijk te benaderen.

Hoe gaan we dit doen?

We willen meer verbinding tussen de topwerklocaties: Kennis-park Twente, High Tech Systems Park, Technology Base en XL Businesspark Twente. Daarbij zijn bereikbaarheid, acquisitie en marketing belangrijke onderwerpen. De vier kennisinstellingen en de gemeente werken samen aan vernieuwende oplossingen.

We blijven actief lobbyen voor een betere verbinding Zwolle-Enschede-Münster. Werkgevers en werkzoekenden in de grensstreek ondersteunen we bij het vinden van personeel, werk, studie en stage.

We werken aan Mobipunten. Hierbij koppelen we openbaar vervoer aan een systeem waarbij fiets en auto kunnen worden gedeeld. We onderzoeken hoe we de ontwikkeling van duurzame energie kunnen versnellen. We stimuleren initiatieven die bijdragen aan de biodiversiteit.

We investeren in goed onderwijs voor jonge kinderen met een achterstand: Voorschoolse educatie. Daarnaast werken we aan een nog betere samenwerking met welzijnspartners en bibliotheek. We werken aan collectieve en algemene voorzieningen voor mensen die dit nodig hebben. We stellen nieuw beleid op voor Armoede en Schulden.

We besturen onze stad zo goed mogelijk. We zijn duidelijk, open, eerlijk en makkelijk te benaderen. We maken ieder jaar een verslag voor onze inwoners: Het burgerjaarverslag. Zo is voor iedereen duidelijk hoe we de stad besturen. Ook maken we een kalender waarop staat wanneer participatietrajecten plaatsvinden: De participatiekalender. Daarnaast gaan we aan de slag met punten die we moeten verbeteren. Dit doen we aan de hand van de ervaringen van (toezichthoudende) organisaties binnen de gemeente.

Wat mag het kosten?

  We ontvangen We besteden Verschil
2020 712 miljoen 720 miljoen -8 miljoen*

* Voor het verschil doen wij een beroep op onze reserves. 

We investeren 5 miljoen:

 • Stedelijke ontwikkeling

 • Onderwijshuisvesting

 • Transformatie sociaal domein

 • Sporthal Boekelo

 • Diekman sportcampus

 • Museum Buurtspoorweg

 • Ontwikkeling van de ambtelijke organisatie

We bezuinigen 7,5 miljoen:

 • Bijstandsgelden (BUIG) binnen Rijksmiddelen

 • Gemeentelijke bijdrage zwembadexploitatie

 • Bezuiniging fysiek & economie

 • Transformatie Ondersteuning Huishouden

 • Regionale samenwerkingsverbanden

 • Afbouw deel intensiveringen na 2022

 • Toeristenbelasting op niveau brengen

 • Rendement investeren in organisatie

 • Verhoging parkeertarieven ook in 2023

 • Versneld samenvoegen van sportvelden

 • Lager kwaliteitsniveau wegen

 • Besparing op budget raad en griffie

 • Minder promotie voor de regio

We verzachten 1 miljoen:

 • Beperken van de subsidiekorting

 • Minder bezuinigen op de exploitatie zwembaden

 • Minder bezuinigen op het fysiek domein en economie