Gemeentebegroting 2021-2024

Bekijk hier de Gemeentebegroting 2021-2024.

Enschede investeert in toekomst

Het college van B&W kiest ervoor om in de begroting 2021-2024 geen nieuwe bezuinigingen aan de gemeenteraad voor te stellen, omdat dat inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen al zwaar geraakt zijn door de gevolgen van de coronacrisis. De gemeente spreekt de reserves aan om de begroting voor volgend jaar en tot 2024 rond te krijgen. Ook gaat de gemeente op zoek naar mogelijkheden om extra investeringen los te krijgen om hiermee geplande projecten eerder uit te kunnen voeren. Het college wil zo een eventuele economische terugslag verzachten.

De gemeente heeft het structureel zwaar in financieel opzicht. Het college wil daarom alle kansen pakken.

Trots en met lef bouwen aan kansrijk Enschede. Dat is hoe het college ruim twee jaar geleden aan deze coalitieperiode begon. Niemand die kon bedenken hoe het coronavirus de wereld op z’n kop heeft gezet. Waar een halfjaar geleden de hoop was op meer duidelijkheid, blijft de onzekerheid over de toekomst nog even voortduren. In Enschede zijn prachtige voorbeelden van hoe er voor elkaar wordt gezorgd; van de ‘berenjacht’ voor kinderen in hun eigen woonwijk, tot het sturen van hartenpost aan ouderen en het initiatief ‘Enschede helpt’ om vraag en aanbod met elkaar te verbinden. De veerkracht van de stad is enorm, dat heeft zij de afgelopen maanden voortdurend bewezen.

Samen

Het college ziet dat mensen het initiatief nemen om hun medemens door de crisis te helpen en ondersteunt dat van harte. Enschede is een aantrekkelijke stad om in te wonen, werken en recreëren. Anderen zien dat ook. De stad blijft ook voor investeerders interessant. Het college vindt het haar taak om die aantrekkelijkheid te behouden en aan te moedigen. Daarbij heeft Enschede nadrukkelijk een rol in de regio en de verantwoordelijkheid die dat met zich meebrengt.

Wijken en buurten ondersteunen

Het college hecht belang aan het versterken van verbindingen en oplossen van problemen op wijk- en buurtniveau. Ook hier geldt dat de kansen om veerkracht te stimuleren worden gegrepen en dat wordt geboden waar dat nodig is. Daarbij heeft het college nadrukkelijk aandacht voor de jeugd, kansengelijkheid en ons beleid op het gebied van armoede. 

Een fonds wederopbloei om in de stad te kunnen investeren

De rijksoverheid wil flink investeren om de crisis het hoofd te bieden. Het rijk laat daartoe de staatsschuld behoorlijk oplopen. Die mogelijkheid heeft de gemeente niet. Tegelijkertijd hecht het college veel waarde aan de vraag die de gemeenteraad in de motie Wederopbloei heeft gesteld.

Wethouder June Nods: “Het college is het eens met de gemeenteraad dat via een investeringsfonds de Enschedese (banen)motor op gang moet worden gehouden. Mensen wordt daarmee ook perspectief geboden. Uitgangspunt is dat wie Enschede de hand reikt, Enschede die hand wil kunnen drukken.”

Het is dus van belang dat de middelen uit het fonds wederopbloei ingezet worden om verder te komen met de opgaven van de stad. De investering moet een economische of sociale meerwaarde hebben. Dat geldt ook voor projecten en programma’s die alleen met co-financiering tot stand kunnen komen. En uit iedere geïnvesteerde euro moet daarbij het maximale worden gehaald. Daarom horen er wel voorwaarden bij het instellen van en financieren vanuit zo’n fonds. Concrete plannen zijn een harde eis om initiatieven vanuit het fonds te kunnen financieren. 

Eventuele nieuwe projecten zullen aan de voorwaarden moeten voldoen. De voorkeur gaat uit naar projecten die bijdragen aan groei van de economie en het creëren van banen voor de toekomst. Zoals bijvoorbeeld Kennispark. Vanuit de Regiodeal komt een bijdrage van 6,3 miljoen euro.
Het bieden van gelijke kansen is belangrijk; het verhogen van welzijn, welbevinden, gezondheid en specifieke aandacht voor kwetsbare inwoners.

Centrumkwadraat als voorbeeld van goede investering

Met de ambitieuze plannen voor Centrumkwadraat is het gelukt om 3 miljoen euro subsidie vanuit het Rijksfonds voor woningbouwimpuls binnen te halen. Naast de eerdere 1 miljoen subsidie van de provincie. Het college heeft een deel van de financiering van de eerste fase al opgenomen in de begroting en sommige onderdelen zijn ook al in uitvoering. Het blijkt dat Enschede het al langere tijd relatief goed doet als het gaat om de toename van het aantal arbeidsplaatsen. Met de strategische opgaven in het achterhoofd, is het belangrijk en verstandig om in de stad te investeren, want een aantrekkelijke stad en aanbod van woningen zorgt voor de vestiging van nieuwe inwoners. En dat is zowel economisch als sociaal belangrijk. Centrumkwadraat sluit in breed opzicht aan bij de gedachten voor de wederopbloei. Bovendien sluit het aan bij de opgaven van de stad.

Visitekaartje

Realisatie van Centrumkwadraat levert niet alleen veel tijdelijke banen op. Via het toevoegen van ruim 50.000 m2 voor werken en voorzieningen, draagt het project ook bij aan de lange termijn banengroei. De stedelijke omgeving wordt groener en er komt een nieuwe waterberging. En tot slot worden ruim 1.000 woningen, vooral in het betaalbare segment, gerealiseerd. Het is een visitekaartje voor Enschede.

Financiën

Uit het financieel overzicht blijkt dat de gemeente Enschede in 2021 voor 18,3 miljoen euro in de min gaat. Ook in de jaren tot en met 2024 is er een tekort van tussen de zeven en negen miljoen euro. De tekorten worden gedekt uit de reserves.

Gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert op 2 november voor de eerste keer over de voorgestelde begroting. Op 9 november volgt dan de laatste bespreking en de stemming. De behandeling is te volgen via de website enschede.nl en daar is ook de voorgestelde begroting zelf te vinden.