Uitgeschreven tekst infograpic Gemeentebegroting: De basis voor groei

De basis voor groei

Met deze eerste begroting van het college leggen we onze basis voor groei en werken we nog meer opgavengericht. Vanuit de gedachte de basis op orde. De begroting bevat scherpe keuzes. We kiezen voor jeugd en gezin. Daarbij accepteren we de gevolgen op andere onderdelen van het sociaal domein. Investeren doen we in Technology Base, centrum (w.o. Stadscampus) en Kennispark. Zo groeien we en helpen we de stad het beste vooruit.

Wat willen we bereiken?

Samenleving & Bestuur

We zetten in op het goed besturen van de stad. We versterken de samenwerking tussen het bestuur en de samenleving en met (regionale) partners. We leveren professionele dienstverlening aan de samenleving en zorgen voor openbare orde en veiligheid.

Duurzaam wonen, leven & werken

We vergroten de bereikbaarheid van banen en zetten in op het aantrekken en vasthouden van talent. We zorgen ervoor dat Enschede een duurzame en klimaatbestendige stad is.

Vitaal & Sociaal

We zetten in op een stad waar de jeugd veilig opgroeit en talenten ontwikkelt. Waar iedereen kan meedoen, langer zelfstandig thuis woont en financieel zelfstandig is.

Financiën & Organisatie

Enschede ontwikkelt; we ondersteunen met een wendbare organisatie de opgaven van de stad. We zorgen voor een betrouwbare en een houdbare financiële huishouding, ook op de lange termijn.

Hoe gaan we dit doen?

Maatschappelijke opgaven pakken wij samen met inwoners aan op grond van het Enschede akkoord, als eerste gaan we aan de slag met de Gronausestraat. We zetten in op de aanpak van ondermijnende criminaliteit. 

In 2019 vertalen we op hoofdlijnen het klimaatakkoord naar Enschede en werken we aan de energietransitie, bouwen we verder aan o.a. Technology base en Kennispark en zorgen we voor betere bereikbaarheid met trein, auto en fiets. 

Op het sociale vlak zetten we in op transformatie, inclusieve samenleving en preventie. Door o.a. in te zetten op meer algemene voorzieningen in plaats van dure maatwerkvoorzieningen, de pilot OJA, een aanpak voor 100 gezinnen met de grootste zorgvraag, een pilot vroegsignalering van schulden en een vernieuwing van het arbeidsmarktbeleid.

We verbeteren onze dienstverlening door verdergaande digitalisering en gebruik van (big) data. We brengen het tekort zoveel mogelijk terug, zonder de lasten te veel te laten stijgen. 

Wat mag het kosten?

  We ontvangen We besteden Verschil
2019 681 miljoen euro 689 miljoen euro -8 miljoen euro
2022 690 miljoen euro 675 miljoen euro +15 miljoen euro*

*Het begrotingsoverschot is een raming en wordt ingezet ter verbetering van de financiële positie. 
 

2019    
  Samenleving & Bestuur 35 miljoen euro
  Duurzaam wonen, leven & werken 148 miljoen euro
  Vitaal & Sociaal 390 miljoen euro
  Financiën & Organisatie 116 miljoen euro

We investeren 5 miljoen euro in:

 • Mobiliteit: investering aanpak knelpunten in de hoofdinfrastructuur.
 • Aanpak woonoverlast en verwarde personen. 
 • Focusgebieden Kennispark Technology Base Twente en Stadscampus. 
 • Maatschappelijke sportinitiatieven: o.a. decentraal zwembad en sportcampus Diekman.
 • Stimuleren en faciliteren energietransitie.
 • Investeren in het onderwijs: de lokale educatieve agenda (LEA).
 • Versterken van wijkteams en toegankelijk maken van voorzieningen in de wijk.

We bezuinigen 7 miljoen euro op:

 • Verhoging Inkomsten onroerende zaak belasting.
 • Sociaal domein, er worden scherpe keuzes gemaakt.
 • Leefomgeving, zoals verwijderen van de uitlaatplekken voor honden en versoberen van het actieprogramma Binnenstad. 
 • Schrappen budget voor Noordelijke Ontsluiting Enschede Kennispark (NOEK).
 • Geen eigen middelen voor bijstandsuitkeringen.
 • De extra begrote middelen vanuit Enschede voor de Agenda voor Twente kunnen vrijvallen en een structurele bezuiniging op het ondernemersloket wordt doorgevoerd.
 • Subsidies, een korting van 1 miljoen euro wordt doorgevoerd op de subsidies die de gemeente Enschede verstrekt.