Begroting 2020 door college vastgesteld

03 oktober 2019

Enschede blijft zich inzetten voor kansen voor iedereen.

Er is energie in de stad om Enschede mooier en beter te maken! Veel partijen weten de weg naar onze stad te vinden. De gemeente wil daar graag zijn steentje aan bijdragen maar ziet zich al jaren geconfronteerd met tegenvallers uit Den Haag. Deze begroting is daar geen uitzondering op. Dat liet de voorafgaande zomernota al zien. Om Enschede voor de lange termijn te laten groeien en versterken blijven we ondanks deze stevige bezuinigingen onze stad ontwikkelen. De vertaling van de zomernota naar deze gemeentebegroting bevat geen nieuwe inhoudelijke keuzes. Er zijn echter wel enkele nieuwe mee- en tegenvallers ontstaan waarmee per saldo enige ruimte is ontstaan om enkele bezuinigingen uit de zomernota te verzachten en de begroting robuuster te maken. 

Bereikbaarheid als sleutel voor ontwikkeling

Om beter aan te sluiten op en reistijden naar aangrenzende economische centra te verkorten zetten we in op het vergroten van de bereikbaarheid van banen. Het op Prinsjesdag aangekondigde investeringsfonds voor o.a. infrastructuur laat zien dat in Den Haag ook het besef is dat grensregio’s beter bereikbaar moeten zijn.
Om meer talent vast te houden zetten we in op een aantrekkelijk woon- en leefklimaat. We creëren verschillende woonmilieus die passen bij de huidige tijd en houden ons rijke culturele aanbod in stand. Vanuit de regiodeal zetten we in op de verdere ontwikkeling van het Kennispark als banenmotor voor Enschede

Gevolgen septembercirculaire

De septembercirculaire maakt dat meerjarig enige ruimte ontstaat in de begroting. We kiezen ervoor deze ruimte voor een deel in te zetten om pijnlijke bezuinigingen uit de zomernota enigszins te verzachten. Wel zien we een risico dat het Rijk er niet in slaagt zijn uitgavenniveau te verhogen in lijn met de op Prinsjesdag gecommuniceerde ambities. Dat zou met de trap-op trap-af methodiek opnieuw kunnen leiden tot een korting op gemeenteniveau. 

Concreet heeft het college ervoor gekozen om de bezuiniging op subsidies terug te brengen tot €500.000,-. De bezuiniging in fysiek economische hoek wordt met €200.000,- verminderd en de gemeentelijke bijdrage aan de exploitatie van de zwembaden wordt met €300.000,- minder gekort t.o.v. de zomernota. Daarnaast komt er eenmalig extra geld beschikbaar om actuele knelpunten zoals handhaving op brommers en scooters in de binnenstad en het evenementenbudget aan te pakken. Ook voor de bestrijding van de overlast van eikenprocessierupsen wordt extra geld vrijgemaakt. Al met al heeft het college hiermee enkele maatregelen met brede maatschappelijke impact kunnen verlichten en investeren op actuele thema’s.

PDFGemeentebegroting 2020-2023.pdf
PDFInfographic Gemeentebegroting.pdf