Gemeentebegroting 2019

18 oktober 2018

Als grootste stad van Oost-Nederland, staat Enschede er economisch goed voor. Het aantal banen trekt aan, het aantal inwoners neemt toe en de economie draait op volle toeren.

Ondanks deze hoopvolle ontwikkelingen is, na een flink aantal jaren bezuinigen, de rek uit de gemeentefinanciën. De begroting voor 2019 is sluitend. Er wordt wel ruim 5 miljoen euro uit de reserve onttrokken omdat verder bezuinigen in het sociaal domein onverantwoord is. De begroting bevat scherpe keuzes. We zorgen dat we de kwetsbaren in de samenleving altijd blijven helpen. Onze focus ligt hierbij op jeugdigen en gezinnen, transformatie en groei.

Een sociaal gezicht op lange termijn vraagt om op korte termijn de consequenties hiervan te nemen. Dat betekent nu bezuinigen waar het kan en investeren waar nodig. De gemeentebegroting 2019 is de eerste van de nieuwe coalitie. De maatschappelijke opgave staat meer dan ooit centraal in onze aanpak; we werken integraal, zowel binnen onze organisatie, als met inwoners en partners.

“We willen de ambities van de stad waarmaken, maar hebben daarvoor zelf minder geld, minder mensen en meer taken. Dat vraagt enerzijds om scherpe en soms moeilijke keuzes en anderzijds de kansrijke economische situatie te benutten door te blijven investeren. Zo houden we de stad samen levendig en vitaal. En bieden we onze inwoners aantrekkelijke voorzieningen. Hoe aantrekkelijker de stad, hoe meer werkgelegenheid er ontstaat”, aldus wethouder financiën Eelco Eerenberg.

Economische groei

Met de beperkte middelen die we hebben focussen we op activiteiten met veel toegevoegde waarde. We willen dat Kennispark, Technology Base en het centrum (o.a. de stadscampus) zich verder ontwikkelen. Daarom dragen we graag bij aan het versterken van innovatie en samenwerking tussen kennisinstellingen, ontwikkelaars en producenten. Zo helpen we de stad ook in de toekomst economisch vitaal te blijven en kunnen we onze ambitie om te groeien waarmaken.

Gezond financieel beleid

We slagen erin ons spaarprogramma voor het versterken van de algemene reserve overeind te houden. Door de aanhoudend lage rentes op leningen en actief beleid om leningen over te sluiten, ontstaat enige financiële ruimte. Daarnaast is het met de begroting van 2019 gelukt om volledig invulling te geven aan afspraken met de provincie om 42 hectare af te boeken op bedrijventerreinen. In de begroting is daarmee rekening gehouden voor een bedrag van 18 miljoen euro. Over de hele periode van deze begroting is het financiële beleid erop gericht een positief resultaat te behouden en zo een solide basis te vormen voor groei van onze stad.

Sociaal domein

Een groot deel van het tekort komt voort uit de flinke opgave in het sociaal domein. Daarbij is Enschede niet anders dan inmiddels bijna elke grote gemeente. Het veranderen van de werkwijze kost veel tijd en geld. De zogenoemde ‘transformatie Sociaal Domein’ is geen garantie voor een beter resultaat. We zijn en blijven afhankelijk hoe regels van het Rijk lokaal uitpakken. We krijgen structureel te weinig budget om de kosten te kunnen dekken. Wat we wél kunnen is een eigen gezicht geven aan de transformatie en creativiteit en lef tonen zodat iedereen mee kan doen.

We hebben het lef om los te laten, risico’s te nemen, nog verder integraal te werken en zaken aan te pakken. We zoeken verbinding tussen de verschillende domeinen waarin we als overheid actief zijn, om daarmee synergie te vinden die we kunnen gebruiken in het oplossen van onze vraagstukken. Hier geldt dat de kosten voor de baten uitgaan.

De nood is hoog, dat vraagt om urgentiebesef en flexibiliteit. Dat betekent dat we accepteren dat voor sommige groepen wachtlijsten ontstaan en er minder inzet is of zelfs activiteiten stoppen.

Stadsdeelagenda’s 2019-2022 & Enschede akkoord

De doelen uit de gemeentebegroting zijn ook gebruikt voor de stadsdeelagenda 2019-2022. De afgelopen maanden hebben we, kijkend naar de keuzes in de begroting, samen met onze partners besproken hoe de opgave er de komende jaren in de stadsdelen, wijken, buurten en dorpen uitziet. Waar zijn aandachtsgebieden, ontwikkelingen of juist kansen? Dit is pas het begin. De komende maanden gaan we de doelen samen met de inwoners, partners, raadsleden en collega’s binnen de gemeente uitwerken in concrete jaarplannen. Daarbij zijn de beloftes van het Enschede Akkoord onze basis.

Financiële cyclus

De gemeentebegroting is nog niet op alle punten een concrete doorvertaling van het recente coalitieakkoord. De tijd om alles uit te werken was simpelweg te kort. In de opmaat naar de Zomernota van 2019 zal het resterende deel worden meegenomen.

Vanaf nu is de begroting opgenomen op de gemeentelijke website en bereikbaar via enschede.nl/koers053. Op 5 november vergadert de stedelijke commissie van de gemeenteraad over de begroting. De gemeenteraad stelt de gemeentebegroting vervolgens op 12 november formeel vast.