Geschil tussen Omgevingsdienst Twente en gemeente Enschede beëindigd

Foto van het Stadhuis in Enschede
06 juli 2021

Geslaagd mediationtraject herstelt vertrouwen in Twentse samenwerking

Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Twente en het College van B&W van de gemeente Enschede hebben ingestemd met de uitkomsten van een succesvolle mediation van een langlopend geschil. Alle bezwaren en vorderingen in relatie tot het geschil zijn ingetrokken.  Per 1 januari 2022 brengt de gemeente Enschede haar nog niet ingebrachte uitvoerende milieutaken onder bij de Omgevingsdienst Twente. Dit leidt voor alle gemeentelijke deelnemers tot een identiek takenpakket.

Een oplossing waarbij alle deelnemers gebaat zijn

De berekeningsmethodiek voor overheadkosten vormde de afgelopen jaren de belangrijkste oorzaak van onenigheid tussen de gemeente Enschede en de Omgevingsdienst Twente. Meermaals is gesproken over mogelijke oplossingsrichtingen. Eind 2020 werd met behulp van externe mediation bekeken of onderling een minnelijke regeling bereikt kon worden. Dit mediationtraject is gedurende de afgelopen maanden uitgevoerd door Ellen Nauta-van Moorsel als voorzitter van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Twente en Jurgen van Houdt als wethouder van de gemeente Enschede. Na een zorgvuldig en goed verlopen traject is het geschil nu opgelost en zijn de afspraken juridisch bindend vastgelegd.

Uitkomsten van de onderhandeling

Voor de gemaakte afspraken verwijzen wij naar de raadsbrief van 2 juli 2021 over de beëindiging van het geschil