Zomernota 2019

19 juni 2019

Forse bezuinigingen ondanks economische voorspoed.

Opnieuw ziet Enschede zich genoodzaakt ingrijpende maatregelen te nemen om Enschede op lange termijn gezond te houden. Ondanks de grote ingrepen die het college van B&W voorstelt blijft er de komende jaren sprake van een negatief jaarsaldo. Op het sociaal domein, waaronder de bijstandsgelden (BUIG), legt Enschede structureel veel geld toe. Door incidentele meevallers is in 2018 nog een positief resultaat geboekt, desondanks zijn de tekorten zo groot dat we vruchten van dit voordeel niet kunnen plukken. We kiezen ervoor de komende jaren maximaal onze reserves aan te spreken om de tekorten af te dekken. Op de lange termijn is die situatie echter niet houdbaar. “Het contrast met de economische voorspoed in de stad is nog groter geworden en laat zien dat een gemeente met de omvang van Enschede nauwelijks mee profiteert van de hoogconjunctuur” aldus wethouder financiën Eelco Eerenberg.

Bezuinigen

Deze Zomernota bevestigt wat in de gemeentebegroting 2019 al is aangegeven; de rek is uit de gemeentelijke financiën! De afgelopen jaren is er voor meer dan 115 miljoen euro bezuinigd. Ondanks dat het Rijk extra middelen voor jeugdhulp heeft toegekend is dit niet voldoende om het structurele tekort af te dekken. Ook de recente meicirculaire stemt opnieuw negatief. De totale rijksuitkering die Enschede ontvangt, daalt opnieuw fors. Voor de Zomernota 2019 betekent dit dat pijnlijke keuzes onvermijdelijk zijn. Daarbij blijven we zoeken naar de precaire balans tussen de zorg voor hen die het nodig hebben en het bouwen aan Enschede als aantrekkelijke en economisch veerkrachtige stad.  

Sociaal Domein

Binnen het sociaal domein hebben we nog voor 10 miljoen euro aan lopende bezuinigingen te realiseren. Daarvoor moeten alle zeilen worden bijgezet. Dit doen we onder andere door de wijkteams anders in te richten. Ook wordt de reserve voor het sociaal fonds tot 2022 aangevuld om transformatieprojecten uit te kunnen voeren. Op de BUIG zetten we in op de ambitie om deze terug te brengen naar de middelen die we daarvoor krijgen vanuit het rijk. Enschede legt nu structureel 1,8 miljoen euro bij per jaar. Voor de gemeentebegroting komen wij met een plan van aanpak om de ondersteuning huishouden vanaf 2021 anders vorm te geven. De nieuwe aanpak doet een beroep op het zelfoplossend vermogen van inwoners. We gaan daarbij uit van een duurzaam systeem met lagere uitvoeringskosten en nodigen aanbieders uit om met een innoverende aanpak te komen. Er blijft ruimte voor maatwerk om iedereen de juiste ondersteuning te blijven bieden.

Scherpe keuzes

Het college heeft nog steeds de ambitie om met een aantal wensen uit het coalitieakkoord aan de slag te gaan. Totdat er weer financiële ruimte is worden deze echter nu niet uitgevoerd. Een aantal investeringen uit het coalitieakkoord blijft overeind. Onder andere voor mobiliteit, economie en veiligheid. Verder wordt ook invulling gegeven aan sportcampus Diekman en doet de gemeente een bijdrage aan MFA de Zweede en Museum Buurtspoorweg.

Om de sociale voorziening overeind te kunnen houden zijn vergaande keuzes in het fysiek-economisch domein nodig. We stellen onze ambities op het gebied van drones en dienstverlening aan ondernemers bij. Richting de gemeentebegroting worden deze aanpassingen concreet ingevuld. Verder wordt de gemeentelijke bijdrage aan de zwembadexploitatie vanaf 2023 gehalveerd.

Balans

We zoeken naar de balans tussen investeren in de stad en het terugbrengen van tekorten waarmee we het geheel meer recht doen. Dat perspectief draagt bij aan het doel waarvoor wij werken: Enschede als gezonde, aantrekkelijke stad, met de juiste balans tussen het vasthouden van ons sociale gezicht en andere belangrijke thema’s. De optelsom stemt niet tot tevredenheid. Het niet volledig in kunnen zetten op belangrijke thema’s doet pijn, ook in de stad. We blijven dan ook onze Haagse contacten wijzen op het feit dat het sociaal domein in steden als Enschede nog steeds meer kost dan er aan budget binnenkomt. De werking van de verschillende verdeelmodellen op Rijksniveau is een structureel punt van grote zorg. 

Voorafgaand aan de stedelijke commissie van 24 juni vindt er een motiemarkt plaats waar raadsleden in gesprek kunnen met initiatiefnemers uit de stad. Data voor de inhoudelijke behandeling van de zomernota in de stedelijke commissie en gemeenteraad volgen binnenkort.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik op de afbeelding voor volledige weergave.