Nieuws politiek en bestuur

Hier vindt u politiek en bestuurlijk nieuws van de gemeente Enschede, inclusief de resultaten van de vergaderingen van het college van B&W. Alle vergaderstukken van de gemeenteraad en het college van B&W kunt u vinden op de website van het gemeentebestuur.

U kunt zich ook inschrijven voor de digitale Nieuwsbrief van de gemeente Enschede. De Nieuwsbrief van de gemeente Enschede verschijnt elke week op donderdag. U kunt zelf kiezen over welke onderwerpen u nieuws wilt ontvangen.

Resultaten B&W vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders gesproken over het Kristalbad en de kracht van verenigingen. 

Zomerreces

In verband met de zomervakantie zijn er de komende weken géén vergaderingen van gemeenteraad en commissies.

Resultaten B&W vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over de pilot ‘Hernieuwbare Energie op Rijksgronden’ en de stand van zaken van de utiwerking herstructurering FC Twente. 

Resultaten B&W vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over de uitwerking van de motie stookontheffing deregulering Paasvuren en het bestemmingsplan recreatiepark Rutbeek. 

Resultaten B&W vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over de voorgang van de verbouwing van het Muziekkwartier en de aansluiting van panden op het warmtenet van Ennatuurlijk. 

Zomernota 2019

Forse bezuinigingen ondanks economische voorspoed.

Resultaten B&W vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over: Uitkomsten Minima Effectrapportage 2019 Nibud, Uitvoering motie Sekswerk in Enschede en Rechtshandeling (verkoop) Vastgoed bedrijf Enschede.

9e Motiemarkt op maandag 24 juni

Op maandag 24 juni van 17:00 tot 20:00 uur organiseert de gemeenteraad de jaarlijkse Motiemarkt in de Burgerzaal van het stadhuis.

Resultaten B&W vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over: Ter visie legging concept-structuurvisie Kennispark, herontwikkeling Cobercoterrein en de bijdrage Netwerkstad.

Resultaten B&W vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over: Vrijgeven voor tervisielegging van ontwerpbestemmingsplan 'Brandweerkazerne Glanerbrug', het uitgifteplan verkoop kavels Janninkkwartier en de motie 'hoge nood'

Resultaten B&W vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over: Maatregelen voor- en vroegschoolse educatie, Subsidie en garantstelling Museum Buurtspoorweg en de vaststelling explosievenrisicokaart Enschede