Gemeentelijke organisatie

De gemeentelijke organisatie bestaat uit 5 programma's en 2 ondersteunende onderdelen. De Algemeen directeur (gemeentesecretaris Marcel Meijs, zie College van B&W) is verantwoordelijk voor de aansturing van de organisatie. 

Organogram

Bekijk het organogram van de gemeente Enschede.

1. Programma Economie, Werk en Onderwijs

De hoofddoelstelling van het programma Economie, Werk en Onderwijs is te bouwen aan een economisch sterk Enschede, met voldoende en adequate banen voor onze beroepsbevolking voor nu en in de toekomst. De banengroei bevorderen en de (arbeids)participatie vergroten.

Doelstellingen

De huidige arbeidsmarkt en de economische situatie van onze stad vragen om ambitieuze, maar realistische doelstellingen. Deze doelstellingen van het programma Economie, Werk en Onderwijs zijn ingegeven vanuit drie afzonderlijke, maar onderling samenhangende ambities:

 1. Bouwen aan een economisch sterk Enschede met voldoende en adequate banen.
 2. Optimale samenwerking met het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen.
 3. Versterken van innovatie en ondernemerschap.

Onderdelen

 • Economische Zaken
 • DCW
 • Werk & Inkomen
 • Werk & Bijstand
 • Onderwijs en Educatie

2. Programma Maatschappelijke Ondersteuning 

Het programma Maatschappelijke Ondersteuning richt zich op het verder versterken van de kracht van het stadsdeelgewijs werken, het bevorderen van zelfredzaamheid, het activeren en laten participeren van burgers en het bieden van effectieve maatschappelijke ondersteuning voor mensen die niet zelfredzaam zijn.

Doelstellingen

 1. Versterken stadsdeelgewijs werken en burgerparticipatie.
 2. Vergroten van zelfredzaamheid en bevorderen maatschappelijke participatie.
 3. Integrale maatschappelijke ondersteuning, wonen en welzijn.
 4. Effectieve en efficiënte maatschappelijke ondersteuning bieden voor die mensen die het alleen en met hun sociale netwerk niet redden.

Onderdelen

 • Maatschappelijke ondersteuning
 • Individuele voorzieningen
 • Opvang en zorg kwetsbare burgers
 • Stadsdeelmanagement/Stadsdeelgewijs werken

3. Programma Stedelijke Ontwikkeling

Het programma Stedelijke Ontwikkeling richt zich op het versterken van de positie van Enschede als dè Stad van het Oosten. In het programma staan de “mens” (hoe wil hij wonen, hoe kunnen we hem verleiden anders te reizen, etc) en de “gebruikers” (meer bezoek van voorzieningen en de (binnen)stad) centraal. En: kwaliteit is leidend, we kunnen het maar een keer goed doen!

Doelstellingen

 1. Het vergroten van de levendigheid en diversiteit in de binnenstad.
 2. Het vergroten van het gebruik en bezoek van culturele voorzieningen, programmering en evenementen.
 3. Het vergroten van de bekendheid en versterking van het imago van de stad (citymarketing).
 4. Het op peil houden van de bereikbaarheid van de stad, in het bijzonder Enschede-Centrum en Enschede-West en de noordzijde van de stad (A1-aansluiting).
 5. Versterken van de ruimtelijke kwaliteit van de stad, waaronder archeologie en monumenten, vergroten van aantrekkelijke, levensloopbestendige woonmilieus.
 6. Een vitaal, beleefbaar buitengebied met grote landschappelijke kwaliteiten.

Met de doelen van het programma Stedelijke Ontwikkeling wordt ook een bijdrage geleverd aan het versterken van de economische ontwikkeling van de stad en daarmee aan de werkgelegenheid.

Onderdelen

 • Beleid
 • Bestemmingsplannen
 • Makelaardij en Juridische Zaken
 • Ontwerp
 • Planeconomie
 • Programmabureau/ Programmacontroller/ Programmering en Strategie

4. Programma Leefomgeving

Het programma Leefomgeving richt zich op het behouden en versterken van het groene en duurzame karakter van de stad Enschede. Samen met burgers en bedrijven realiseren we een hoge milieukwaliteit en een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is. Hiermee blijft Enschede een aantrekkelijke en duurzame stad om in te wonen, werken en recreëren.

Doelstellingen

 1. Het versterken van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving door het beheren en onderhouden van verschillende fysieke aspecten in de leefomgeving zoals riolering, wegen en infrastructurele kunstwerken en het beheren en onderhouden van de openbare ruimte.
 2. Het bevorderen van een hoge milieukwaliteit en niveau van veiligheid door het opstellen van integraal beleid ten aanzien van VROM-taken en het adequaat niveau uitvoeren van deze wettelijke taken.
 3. Het realiseren van een duurzame leefomgeving door het voeren van regie op de realisatie van de gemeentelijke duurzaamheidambities en het bevorderen van het gebruik van duurzame energie en energiebesparing.

Onderdelen

 • Cluster Openbare Ruimte
 • Wettelijke Taken & Projecten
 • Strategie & Beleid
 • Onderhoud Enschede
 • Programmabureau/ Programmacontroller/ Manager Duurzaamheid

5. Programma Dienstverlening

Het programma Dienstverlening zorgt voor de publieksdienstverlening aan balie, telefoon, per mail en per post. En daarnaast voor een adequate gemeentelijke informatiehuishouding.

Doelstellingen

Het programma Dienstverlening heeft tot doel om de (eerste) contacten tussen burger en gemeentelijke organisatie zodanig vorm te geven dat de gemeentelijke dienstverlening optimaal aansluit bij de vraag of de behoefte van de burger, de instantie of het bedrijf. ‘Eenvoudig, begrijpelijk, vindbaar, toegankelijk en betrouwbaar’ zijn hierbij de kernbegrippen. De focus van het programma Dienstverlening is gericht op de volgende aspecten:
1. Zorgen voor een optimale publieksdienstverlening
2. Zorgen voor een adequate gemeentelijke informatiehuishouding

Onderdelen

 • Publieksdienstverlening (PD)
 • Informatiemanagement (IM)
 • Informatie Service Centrum (ISC) (werktitel Informatiehuishouding)

Daarnaast kent de gemeente enkele ondersteunde en uitvoerende organisatieonderdelen:  

6. Bedrijfs- en managementondersteuning

Bedrijfs- en managementondersteuning draagt zorg voor de organisatieondersteuning. Dit doet ze door, waar mogelijk, een bijdrage te leveren aan de inhoudelijke doelen van de gemeente. Daarmee is BMO ondersteunend met een extern perspectief. 

7. Concernstaf

De Concernstaf ondersteunt het college van Burgemeester en Wethouders in zijn rol als bestuursorgaan, en het Concern Management Team (CMT) in zijn verantwoordelijkheid voor de concernsturing op programma's en bedrijfsvoering. De Concernstaf bestaat uit ongeveer 40 medewerkers.

Onderdelen

 • Strategie en Control
 •  Bestuurlijke & juridische zaken
 • Het team Veiligheid
 • Externe betrekkingen en Kabinet

Nevenfuncties van medewerkers met schaal 14 en hoger

Bekijk het overzicht van nevenfuncties van medewerkers met schaal 14 en hoger.