Communicatievisie

Op 7 januari 2020 heeft het college van B&W de geactualiseerde Communicatievisie vastgesteld. In de Communicatievisie staat hoe we als gemeente (medewerkers, directie, Raad en politiek) communiceren met elkaar en met onze inwoners.

Communicatie is een belangrijk instrument voor de gemeente om haar doelen voor de stad te realiseren. Wij willen een direct duidelijke en benaderbare gemeente zijn. Een gemeente die luistert naar waar behoeften en kansen liggen. En daar dan ook naar handelt.  Communicatie is niet alleen vertellen, maar ook luisteren en aandacht geven. En luisteren hoort minstens zo sterk bij de dialoog als spreken.

De communicatielijnen

De communicatierichtlijnen in de Communicatievisie zijn:  

1. Optimale informatievoorziening en dienstverlening

Een gemeente heeft de wettelijke taak haar inwoners zo goed mogelijk te informeren. Daarbij gaat het om gemeentelijke producten en diensten, maar ook om plannen, projecten, inspraakmogelijkheden, besluiten en agenda’s van de gemeenteraad. En uiteraard de communicatie rondom een crisissituatie. Deze basis moet op orde zijn om de gemeentelijke ambities te kunnen waarmaken.

2. Dialoog en participatie

Wij zetten in op een open en transparant contact met inwoners en andere partijen zoals beschreven in het Enschede Akkoord. Zij worden nauw betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van projecten en beleid, waarbij volop ruimte is om zelf initiatieven te nemen. Participatie en eigen initiatief zijn sleutelwoorden.

3. Be good and tell it (trots zijn en dat uitdragen)

Enschede heeft veel te bieden. We werken hard om Enschede een fijne plek te laten zijn om te wonen, te werken en te recreëren. Daar zijn we trots op en dat dragen we dan ook uit.

4. Buiten winnen is binnen beginnen.

Uitvoering van onze visie vraagt veel aandacht voor interne communicatie. Niet alleen binnen het ambtelijk apparaat, maar ook tussen ambtelijk apparaat, college van B&W en gemeenteraad. We zien goede interne communicatie als voorwaarde voor goede externe communicatie.

De communicatievisie

Lees hier de Communicatievisie 2020 (pdf).