Geluidbeleid

Geluidnota
In de Geluidnota is het geluidbeleid van de Gemeente Enschede vastgelegd. Het is een document dat in 2009 is vastgesteld en in 2011 is herzien en opnieuw vastgesteld. Op 15 januari 2013 is de termijn van de Geluidnota verlengd totdat een nieuwe nota is vastgesteld. In 2017 is de nota opnieuw herzien en heeft de ‘Ontwerp herziening geluidsnota’ in april/mei 2017 6 weken ter inzage gelegen. De beantwoording van de zienswijzen en de Ontwerp herziening geluidsnota worden eind 2017 voorgelegd aan B&W ter vaststelling. De raad wordt hierover t.z.t. geïnformeerd met een brief.

Klik hier voor de Geluidnota Enschede 2009-2012 (pdf).

Klik hier voor de ‘Ontwerpherziening geluidsnota’.

Ontwerp Actieplan Omgevingslawaai 2018-2023
Met het Actieplan omgevingslawaai geeft het college invulling aan de Europese Richtlijn omgevingslawaai die zich richt op de evaluatie en beheersing van geluidbelasting waaraan woningen, en dus mensen, worden blootgesteld. Het actieplan benoemt de mogelijkheden om tot geluidreductie te komen op plaatsen waar de vastgestelde plandrempel van 63 dB op de buitengevel wordt overschreden.
De gemeente Enschede heeft al veel gedaan om geluid bij bestaande woningen te beperken. Woningen zijn voorzien van geluidsisolatie en ook de komende jaren zal dat nog verder uitgebreid worden. Daarnaast heeft de gemeente beleid om het gebruik van de fiets en Openbaar Vervoer te stimuleren. Minder autogebruik heeft een positief effect op de geluidbelasting.
Verder zijn in gemeente Enschede elf “hotspots” geïdentificeerd waar de komende en daarop volgende planperioden bekeken wordt of op deze plekken geluidreducerende wegdekken kunnen worden toegepast (stil asfalt) en/of huizen kunnen worden gesaneerd, oftewel geluidsisolatie kan worden aangebracht. Voor het actieplan 2018-2023 is in het voorjaar van 2017 een belevingsonderzoek uitgevoerd naar omgevingslawaai. Dit is hier in te zien.

Ik wil het ontwerpactieplan en bijbehorende geluidbelastingkaart bekijken
Het ontwerpactieplan is op pdf-formaat beschikbaar:

De geluidbelastingskaart (vastgesteld in College van B&W op 27 juni 2017) is in deelkaarten samen met bijbehorende rapportage op pdf-formaat beschikbaar:

Ik wil weten hoe het zit met de geluidsbelasting rondom mijn woning
Wilt u weten hoe het zit met de gemiddelde geluidsbelasting rond uw woning?

Kijk dan op de digitale geluidsbelastingskaart (externe link).

Tips voor het gebruik van deze digitale kaart:

 • U heeft een recente versie van IE (versie 8 en hoger), Firefox of Google Chrome nodig;
 • Zoek eerst uw woning: Typ uw postcode (zonder spatie en zonder huisnummer) of de straatnaam in het zoekveld bovenin de kaart;
 • Bepaal met het scenario of u geluidsbelasting van rail, industrie of van de weg wilt bekijken in 2011 of 2016;
 • Klik op Geluidshinder;
 • Voor de gemiddelde dagwaarde vinkt u Contouren Lden aan;
 • Voor de gemiddelde nachtwaarde vinkt u Contouren Lnight aan;
 • Door op de tekst Contouren Lden of Contouren Lnight te klikken ziet u de bijbehorende legenda;
 • Als u Panden Lden of Panden Lnight aanvinkt, kunt u op basis van de kleur de klasse zien waarin uw woning valt.;
 • Wilt u de exact berekende waarden zien? Klik dan binnen een bepaald scenario op uw woning. In het hulpscherm (tab Rekenresultaat) kunt u dan de berekende waarden zien die horen bij het scenario dat u heeft gekozen. Industrielawaai heeft geen berekende waarde;
 • Wilt u de wegenstructuur zien waar de berekeningen op zijn gebaseerd? Klik dan op Landsdekkende brondata en vink Wegvakken aan;
 • Wilt u zien of uw woning in het verleden is voorzien van gevelisolatie (gesaneerd)? Of dat er een scherm is geplaatst of stil asfalt is toegepast? Vink dan Gesaneerde panden aan.

Heeft u vragen en of wilt u aanvullende informatie over de geluidbelastingkaart? Neemt u dan contact op met de gemeente Als u hier kiest voor de categorie 'bouwen-wonen-milieu' komt u vraag direct op de juiste plek binnen en kunnen wij u sneller van dienst zijn.