Geluidbeleid

Geluidnota Enschede

Deze geluidnota bevat het op dit moment in Enschede geldende geluidbeleid.

De oorspronkelijke geluidnota Enschede 2009-2012 is in deze geluidnota aangevuld met de tussentijdse wijziging van het beleid die in 2011 is vastgesteld en de herziening van het geluidbeleid vastgesteld op 3 april 2018.

In dit beleidsstuk is het geluidbeleid van de gemeente Enschede vastgelegd.

Het beleid richt zich op het beheersen van geluid bij toekomstige ontwikkelingen in Enschede. Het geluidbeleid heeft met name betrekking op weg-, rail- en industrielawaai, maar ook op geluid ten gevolge van festiviteiten en geluid door installaties (niet zijnde inrichtingen) van bewoners van Enschede. Voor geluidhinder ten gevolge van evenementen is reeds beleid opgesteld. Dit valt buiten de reikwijdte van deze nota. Ook voor geluidhinder door luchtverkeer en burenlawaai is geen specifiek beleid opgesteld.

Deze geluidnota is een direct gevolg van de wijziging van de Wet geluidhinder (Wgh) en het Besluit Algemene Regels Inrichtingen Milieubeheer (BARIM). In de Wet geluidhinder is de beheersing van de geluidhinder geregeld om ongewenste gezondheidseffecten door geluid te beperken. Het BARIM is een besluit waarin algemene voorwaarden waaronder geluidregels zijn opgenomen voor een groot aantal inrichtingen.

In dit geluidbeleid zijn de nieuwe gemeentelijke bevoegdheden uitgewerkt, wordt aangegeven hoe met een aantal beleidsvrijheden wordt omgegaan, worden bestaande werkwijzen helder en eenduidig vastgelegd en zijn gebleken hiaten in bestaand beleid ingevuld met nieuw gemeentelijk beleid. Op onderdelen zal vanuit oogpunt van realisme een versoepeling, vereenvoudiging of accentverschuiving en een verduidelijking worden doorgevoerd. Dit geldt ook voor de hogere waarden procedure.

Het geluidbeleid voor verkeer sluit aan op vigerende wet- en regelgeving, waarbij de voorkeursgrenswaarde als uitgangspunt wordt gehanteerd. Bestaande wettelijke grenswaarden worden niet aangescherpt. Het geluidbeleid ten aanzien van inrichtingen wordt gebiedsgericht ingevuld: hiervoor is een gebiedstypenkaart ontwikkeld, die onderdeel vormt van deze nota.

Met deze geluidnota dragen we bij aan een goed woon- en leefklimaat in onze stad en stellen we kaders vast voor (economische) ontwikkeling.

De oorspronkelijke geluidnota is in 2009 vastgesteld. Na een tussentijdse evaluatie is de geluidnota in 2011 gewijzigd vastgesteld. De oorspronkelijke geluidnota had een looptijd tot en met 2012: de werkingsduur is in 2013 verlengd tot op het moment dat een nieuwe geluidnota wordt vastgesteld.

In 2018 is een (gedeeltelijke) herziening van de geluidnota vastgesteld.

In deze herziening: 

 • is de gebiedstypenkaart aangepast zodat de nieuwe N18 in het geluidbeleid past;
 • is aangegeven dat de geluidnota geldt voor nieuwe situaties en niet alleen voor nieuwe inrichtingen;
 • stellen we voorwaarden aan het geluidniveau bij functieverandering van een gebouw, bijvoorbeeld van kantoor naar woning(en);
 • geven we kaders voor herkenbaar muziekgeluid bij reguliere- en incidentele bedrijfssituaties;
 • kondigen we aan dat de regels in de APV die gaan over bouw- en slooplawaai zijn vervallen. Die regels zijn inmiddels opgenomen in het Bouwbesluit.

De herziening is integraal opgenomen in deze geluidnota. Deze geluidnota geeft daarmee het geldende geluidbeleid voor Enschede weer.”

Geconsolideerde geluidnota

Actieplan Omgevingslawaai 2018-2023
Met het Actieplan omgevingslawaai geeft het college invulling aan de Europese Richtlijn omgevingslawaai die zich richt op de evaluatie en beheersing van geluidbelasting waaraan woningen, en dus mensen, worden blootgesteld. Het actieplan benoemt de mogelijkheden om tot geluidsreductie te komen op plaatsen waar de vastgestelde plandrempel van 63 dB op de buitengevel wordt overschreden.
De gemeente Enschede heeft al veel gedaan om geluid bij bestaande woningen te beperken. Woningen zijn voorzien van geluidsisolatie en ook de komende jaren zal dat nog verder uitgebreid worden. Daarnaast heeft de gemeente beleid om het gebruik van de fiets en Openbaar Vervoer te stimuleren. Minder autogebruik heeft een positief effect op de geluidbelasting.
Verder zijn in gemeente Enschede elf “hotspots” geïdentificeerd waar de komende en daarop volgende planperioden bekeken wordt of op deze plekken geluidsreducerende wegdekken kunnen worden toegepast (stil asfalt) en/of huizen kunnen worden gesaneerd, oftewel geluidsisolatie kan worden aangebracht. Voor het actieplan 2018-2023 is in het voorjaar van 2017 een belevingsonderzoek uitgevoerd naar omgevingslawaai. Dit is hier in te zien.

Ik wil het ontwerpactieplan en bijbehorende geluidbelastingkaart bekijken
Het ontwerpactieplan is op pdf-formaat beschikbaar:

De geluidbelastingskaart (vastgesteld in College van B&W op 27 juni 2017) is in deelkaarten samen met bijbehorende rapportage op pdf-formaat beschikbaar:

Ik wil weten hoe het zit met de geluidsbelasting rondom mijn woning
Wilt u weten hoe het zit met de gemiddelde geluidsbelasting rond uw woning?

Kijk dan op de digitale geluidsbelastingskaart (externe link).

Tips voor het gebruik van deze digitale kaart:

 • U heeft een recente versie van IE (versie 8 en hoger), Firefox of Google Chrome nodig;
 • Zoek eerst uw woning: Typ uw postcode (zonder spatie en zonder huisnummer) of de straatnaam in het zoekveld bovenin de kaart;
 • Bepaal met het scenario of u geluidsbelasting van rail, industrie of van de weg wilt bekijken in 2011 of 2016;
 • Klik op Geluidshinder;
 • Voor de gemiddelde dagwaarde vinkt u Contouren Lden aan;
 • Voor de gemiddelde nachtwaarde vinkt u Contouren Lnight aan;
 • Door op de tekst Contouren Lden of Contouren Lnight te klikken ziet u de bijbehorende legenda;
 • Als u Panden Lden of Panden Lnight aanvinkt, kunt u op basis van de kleur de klasse zien waarin uw woning valt.;
 • Wilt u de exact berekende waarden zien? Klik dan binnen een bepaald scenario op uw woning. In het hulpscherm (tab Rekenresultaat) kunt u dan de berekende waarden zien die horen bij het scenario dat u heeft gekozen. Industrielawaai heeft geen berekende waarde;
 • Wilt u de wegenstructuur zien waar de berekeningen op zijn gebaseerd? Klik dan op Landsdekkende brondata en vink Wegvakken aan;
 • Wilt u zien of uw woning in het verleden is voorzien van gevelisolatie (gesaneerd)? Of dat er een scherm is geplaatst of stil asfalt is toegepast? Vink dan Gesaneerde panden aan.

Heeft u vragen en of wilt u aanvullende informatie over de geluidbelastingkaart? Neemt u dan contact op met de gemeente Als u hier kiest voor de categorie 'bouwen-wonen-milieu' komt u vraag direct op de juiste plek binnen en kunnen wij u sneller van dienst zijn.