Geluidbeleid

Geluidnota Enschede

Deze geluidnota bevat het op dit moment in Enschede geldende geluidbeleid.

De oorspronkelijke geluidnota Enschede 2009-2012 is in deze geluidnota aangevuld met de tussentijdse wijziging van het beleid die in 2011 is vastgesteld en de herziening van het geluidbeleid vastgesteld op 3 april 2018.

In dit beleidsstuk is het geluidbeleid van de gemeente Enschede vastgelegd.

Het beleid richt zich op het beheersen van geluid bij toekomstige ontwikkelingen in Enschede. Het geluidbeleid heeft met name betrekking op weg-, rail- en industrielawaai, maar ook op geluid ten gevolge van festiviteiten en geluid door installaties (niet zijnde inrichtingen) van bewoners van Enschede. Voor geluidhinder ten gevolge van evenementen is reeds beleid opgesteld. Dit valt buiten de reikwijdte van deze nota. Ook voor geluidhinder door luchtverkeer en burenlawaai is geen specifiek beleid opgesteld.

Deze geluidnota is een direct gevolg van de wijziging van de Wet geluidhinder (Wgh) en het Besluit Algemene Regels Inrichtingen Milieubeheer (BARIM). In de Wet geluidhinder is de beheersing van de geluidhinder geregeld om ongewenste gezondheidseffecten door geluid te beperken. Het BARIM is een besluit waarin algemene voorwaarden waaronder geluidregels zijn opgenomen voor een groot aantal inrichtingen.

In dit geluidbeleid zijn de nieuwe gemeentelijke bevoegdheden uitgewerkt, wordt aangegeven hoe met een aantal beleidsvrijheden wordt omgegaan, worden bestaande werkwijzen helder en eenduidig vastgelegd en zijn gebleken hiaten in bestaand beleid ingevuld met nieuw gemeentelijk beleid. Op onderdelen zal vanuit oogpunt van realisme een versoepeling, vereenvoudiging of accentverschuiving en een verduidelijking worden doorgevoerd. Dit geldt ook voor de hogere waarden procedure.

Het geluidbeleid voor verkeer sluit aan op vigerende wet- en regelgeving, waarbij de voorkeursgrenswaarde als uitgangspunt wordt gehanteerd. Bestaande wettelijke grenswaarden worden niet aangescherpt. Het geluidbeleid ten aanzien van inrichtingen wordt gebiedsgericht ingevuld: hiervoor is een gebiedstypenkaart ontwikkeld, die onderdeel vormt van deze nota.

Met deze geluidnota dragen we bij aan een goed woon- en leefklimaat in onze stad en stellen we kaders vast voor (economische) ontwikkeling.

De oorspronkelijke geluidnota is in 2009 vastgesteld. Na een tussentijdse evaluatie is de geluidnota in 2011 gewijzigd vastgesteld. De oorspronkelijke geluidnota had een looptijd tot en met 2012: de werkingsduur is in 2013 verlengd tot op het moment dat een nieuwe geluidnota wordt vastgesteld.

In 2018 is een (gedeeltelijke) herziening van de geluidnota vastgesteld.

In deze herziening: 

  • is de gebiedstypenkaart aangepast zodat de nieuwe N18 in het geluidbeleid past;
  • is aangegeven dat de geluidnota geldt voor nieuwe situaties en niet alleen voor nieuwe inrichtingen;
  • stellen we voorwaarden aan het geluidniveau bij functieverandering van een gebouw, bijvoorbeeld van kantoor naar woning(en);
  • geven we kaders voor herkenbaar muziekgeluid bij reguliere- en incidentele bedrijfssituaties;
  • kondigen we aan dat de regels in de APV die gaan over bouw- en slooplawaai zijn vervallen. Die regels zijn inmiddels opgenomen in het Bouwbesluit.

De herziening is integraal opgenomen in deze geluidnota. Deze geluidnota geeft daarmee het geldende geluidbeleid voor Enschede weer.”

Geconsolideerde geluidnota