Kansspelvergunning/- melding

Op grond van de Wet op de kansspelen moet u voor het organiseren van een verloting bij de gemeente een vergunning aanvragen. Dit moet u uiterlijk drie weken van tevoren doen. Het kansspel dient te worden georganiseerd ten behoeve van een specifiek (goed) doel.

Het organiseren van overige kleine kansspelen, zoals bijvoorbeeld een kienspel (bingo) of het rad van avontuur, is niet aan een vergunning gebonden. Wel moet u dit voornemen uiterlijk veertien dagen van tevoren melden bij uw gemeente. De gemeente heeft de bevoegdheid om voorschriften voor zo'n bijeenkomst vast te stellen. Deze voorschriften liggen dan vast in een gemeentelijke verordening. Indien aan die voorschriften niet kan worden voldaan, heeft de gemeente de bevoegdheid om de bijeenkomst te verbieden.
U kunt per melding maximaal 6 trekkingsdata toevoegen. Als er sprake is van meerdere trekkingsdata, dan dient u hiervoor meerdere meldingen in te dienen. 

Kijkt u bij 'Voorwaarden' wat u nodig heeft voor het indienen van een kansspelmelding of een kansspelvergunning. Vervolgens leest u bij 'Online regelen' hoe u e.e.a. digitaal kunt regelen.

Voor het aanvragen of doorgeven van een melding kunt u gebruik maken van onderstaande link:

 

Voor een aanvraag van een loterijvergunning: € 56,30

Als u met uw vereniging een kienspel (bingo), rad van fortuin of iets dergelijks wilt organiseren, waarbij prijzen worden uitgereikt, dan dient u dit te melden. Deze melding kunt u bij de gemeente doen, indien:

 • De vereniging tenminste drie jaar bestaat;De vereniging volgens de statuten een duidelijk omschreven doel heeft, die niets te maken heeft met enig vorm van kansspel;
 • De prijzen/premies die gewonnen kunnen worden niet hoger zijn dan € 400,- per serie/set en het totaal aan prijzen/premies niet meer is dan € 1.550,- per bijeenkomst;
 • Niemand van de vereniging persoonlijk voordeel heeft uit de opbrengsten.

Indien u een verloting of een loterij wil organiseren waarbij prijzen worden uitgereikt, dan dient u hiervoor een kansspelvergunning aan te vragen. Deze aanvraag kunt bij de gemeente indienen. U dient dan echter wel te voldoen aan de volgende voorschriften:

 • U moet de verloting zelf aanleggen en houden;
 • U mag hier geen vergoeding voor ontvangen of aan anderen toekennen;
 • De gezamenlijke waarde van de prijzen mag niet meer dan € 4.500,- bedragen. (Ligt de gezamenlijke waarde van de prijzen boven de € 4.500,- dan dient u een vergunning aan te vragen bij het Ministerie van Justitie te Den Haag);
 • De prijzen mogen niet bestaan uit:
  - geld
  - geldswaardige papieren
  - alcoholhoudende dranken
 • De aan de deelnemers in het uitzicht gestelde prijzen en premies, de eventueel voor rekening van de vergunninghouder te nemen loterijbelasting en de overige onkosten mogen tezamen geen verdere uitgave vorderen dan 40% van de waarde van de verkochte loten;
 • Op de loten alsmede in alle aankondigingen en voor openbaarmaking of verspreiding bestemde stukken moet u vermelden de door ons gegeven toestemming met vermelding van datum en nummer van dat schrijven, de naam aan wie de vergunning is verleend en het adres waar inlichtingen verkrijgbaar zijn;
 • De netto-opbrengst moet geheel voor het in de vergunning omschreven doel worden aangewend;
 • Als de gezamenlijke waarde van de prijzen meer dan € 450,- bedraagt moet de trekking ten overstaand van een notaris worden gehouden. In overige gevallen ten overstaand van een verantwoord bestuurslid van de vereniging;
 • Slechts noodzakelijke onkosten mogen worden gemaakt;
 • De niet verkochte loten moeten 3 dagen voor de trekking worden ingeleverd bij de afdeling Vergunningen van de gemeente Enschede;
 • Door personen beneden de leeftijd van 16 jaar mogen op of aan de openbare weg geen loten worden verkocht of ter verkoop worden aangeboden;
 • Van de verloting moet een afzonderlijke en overzichtelijke administratie worden gevoerd;
 • De trekking dient te geschieden door een hoofdbestuurslid;
 • Binnen 3 weken na de trekking moet u een uitgewerkte rekening en verantwoording met toelichting en trekkingslijsten zenden naar de afdeling Vergunningen;
 • U moet de prijzen bij de trekking en zonodig tenminste 1 jaar daarna aan de winnaars beschikbaar stellen. Kunt u de prijzen moeilijk bewaren, dan moet u aan de winnaars een redelijke vergoeding geven.

Download hier het formulier 'Rekening en verantwoording van een klein-kansspel (pdf).

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.