Wat doet de commissie Enschede Akkoord

Om de beloften beter waar te kunnen maken en om als gemeenteraad meer regie EN samenwerking te krijgen op het vlak van participatie, heeft de gemeenteraad in oktober 2018 een raadscommissie Enschede Akkoord ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van alle politieke partijen uit de raad. Deze commissie gaat niet over inhoud (daar is immers de raad voor) en probeert de politieke voorkeuren buiten beschouwing te laten. Deze commissie gaat vooral over goede processen en goede omgangsvormen en stimuleert het naleven van de uitgangspunten uit het Enschede Akkoord door het geven van advies, door kritisch optreden en door voorbeeldgedrag in de eigen projecten en initiatieven.

De commissie heeft volgens de verordening vier hoofdtaken:

 1. het uitvoeren en door ontwikkelen van het Enschede Akkoord, als onderdeel van het Bestuursakkoord 2018-2022. Daarbij legt de commissie prioriteit bij de toponderwerpen die door de werkgroep Enschede Akkoord zijn opgehaald tijdens de week van het Enschede Akkoord:
 • (Zwerf)afval
 • (Verkeers)veiligheid
 • Leefbaarheid in wijken
 1. het bevorderen van burgerparticipatie gemeentebreed, door het verder vernieuwen van het participatieproces, het ontwikkelen van een participatieprogramma (binnen het kader van het Enschede Akkoord) en het (doen) uitvoeren van (experimentele) participatieprojecten en het stimuleren van de dialoog met de inwoners en partners hierover.
 2. (on)gevraagd advies uit te brengen aan de raad over de participatieaspecten van in de gemeentebegroting en jaaragenda opgenomen bestuurlijke opgaven;
 3. het interactieve overleg zijn tussen leden van het college van B&W, de ambtelijke organisatie en de raad ten behoeve van het gezamenlijk optrekken in het proces van het Enschede Akkoord, met respect voor de onderscheiden rollen en verantwoordelijkheden.

Dat klinkt allemaal wat abstract, maar het komt er op neer dat de commissie onder andere:

 • kan besluiten over de besteding van het geld dat voor het Enschede Akkoord is gereserveerd.
 • de dialoog met de stad aan kan gaan over de drie hoofdonderwerpen (zwerf)afval, (verkeers)veiligheid en leefbaarheid in de wijken.
 • daarbij partners van het gemeentebestuur kan betrekken maar ook externe deskundigen of betrokkenen uit kan nodigen.
 • namens de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd adviezen kan uitbrengen over de verdere ontwikkeling van de burgerparticipatie binnen het Enschede Akkoord.
 • advies uit kan brengen aan de stedelijke- en stadsdeelcommissies over de participatieparagraaf van raadsvoorstellen.
 • toezicht kan houden op de kwaliteit van participatie.

De commissie heeft bewust gekozen voor een voorzitter van buiten de gemeenteraad. Iemand die de stad kent, die de politiek een spiegel durft voor te houden, die de commissieleden rolvast houdt en kan stimuleren tot concrete acties, die onafhankelijk is en ervoor zorgt dat de commissie zich niet bezig houdt met de politiek of inhoud van onderwerpen maar met goede processen.