Wat is het Enschede Akkoord

Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 hebben alle twaalf politieke partijen in de gemeenteraad in gezamenlijkheid uitgesproken dat ze deze raadsperiode meer moeite willen doen om u als stads- of dorpsgenoot meer en beter te betrekken bij de opgaven en onderwerpen die in Enschede leven.

De gemeenteraad wil namelijk af van vrijblijvende en soms weinig samenhangende participatie-initiatieven. Participatie is belangrijk. Niet alleen om draagvlak te krijgen voor beleid, of moeilijke beslissingen geaccepteerd te krijgen. Maar juist ook om de energie, het initiatief en de creativiteit in de onze stad en dorpskernen aan te boren en in te zetten voor het algemeen belang.

Een speciale raadswerkgroep heeft hiervoor in juni 2018 een zogenaamd ‘Enschede Akkoord’ opgesteld. Daarin staat hoe de werkgroep denkt over de verbintenis tussen stad en politiek, hoe er om kan worden gegaan met politieke verschillen, hoe ook u als inwoner betrokken kan worden bij het aanpakken van de uitdagingen waar Enschede voor staat.

Het Enschede Akkoord is een procesakkoord. Het gaat dus vooral over ‘goed omgaan met elkaar’ en niet over inhoud. Toch vormt het Enschede Akkoord het 1e hoofdstuk van het bestuursakkoord (dat wel gaat over de inhoudelijke onderwerpen) dat door de gehele raad unaniem is vastgesteld.

In het Enschede Akkoord staat letterlijk onder andere:

“We beloven de komende vier jaar als gemeenteraad samen, met elkaar én met u, te werken aan Enschede.

We nodigen u uit om mee te doen, door zo goed en vaak mogelijk:

  • uw mening, wensen, irritaties, dromen, en/of behoeftes op te halen
  • u te betrekken bij het bedenken van oplossingen en het maken van nieuw beleid
  • u inspraak te geven
  • u een rol te geven in onze besluitvorming
  • u mee te laten doen in de uitvoering
  • u uit te nodigen ons te controleren
  • u te vragen uw mening te geven

We zijn ervan overtuigd dat Enschede voordeel heeft van een gemeenteraad die samenwerkt, ondanks onze politieke verschillen. Deze politieke verschillen zijn alleen maar goed; het laat de diversiteit van onze stad zien. Het politiek debat is van groot belang voor onze democratie. We voeren dit debat met respect voor elkaar en elkaars verschillende achtergronden. We voelen ons samen verantwoordelijk om u meer te betrekken. We weten dat uw ideeën, wensen en talenten kunnen bijdragen aan de toekomst van Enschede. Daar willen we de volgende vier jaar dus als voltallige gemeenteraad voor zorgen.

Hoe maken we het Enschede Akkoord een succes? Voor een goede verstandhouding tussen gemeente en inwoners zijn we allemaal verantwoordelijk: de gemeenteraad, het college, de ambtenaren, de partners in de stad en last but not least ook alle stads- en dorpsgenoten… Dus: schouders eronder en elkaar blijven aanspreken!