Subsidie voor culturele activiteiten

Vanaf 1 januari 2014 treedt de Subsidieverordening culturele activiteiten 2014 in werking. Deze vervangt de subsidieregelingen voor amateurkunst, beeldende kunst en vormgeving, professionele culturele activiteiten en studentenzaken. Ze zijn nog wel als aparte hoofdstukken in de nieuwe subsidieverordening terug te vinden. Toegevoegd zijn de hoofdstukken evenementen en nieuwe culturele initiatieven..

Steeds vaker gaat het bij culturele activiteiten om mengvormen van professionele en amateurkunst en combinaties variërend van podiumkunst, literaire activiteiten tot beeldende kunst en vormgeving. Om aan te sluiten bij deze praktijk en vooral ook om maatwerk te kunnen leveren, regelt de Subsidieverordening culturele activiteiten 2014 de subsidiering van alle incidentele culturele activiteiten onder één dak.

Voor het aanvragen van een subsidie voor een culturele activiteit gebruikt u een standaard aanvraagformulier (pdf). Dat kunt u hier downloaden evenals de tekst van de Subsidieverordening culturele activiteiten 2014 (inclusief toelichting).

U kunt uw ondertekende aanvraag opsturen naar het:

College van B&W
Postbus 20
7500 AA, Enschede

of per email naar : postbus20@enschede.nl

De gemeente stimuleert graag incidentele culturele activiteiten die vernieuwend en onderscheidend zijn. Activiteiten die een bruisend karakter hebben en interessant zijn voor een breder publiek. Daarnaast is samenwerking met andere organisaties en instellingen een pré.

Voorwaarden

 • De culturele activiteit mag geen privé-initiatief zijn. Normaal gesproken is een aanvrager een rechtspersoon ( stichting, vereniging, groepsinitiatief etc.);
 • U moet aantonen op welke manier anderen in belangrijke mate bijdragen (in geld of natura) om de activiteit mogelijk te maken omdat de activiteit nooit 100% afhankelijk mag zijn van een door de Gemeente Enschede verstrekte subsidie;
 • Voor dezelfde activiteit mag maximaal 3 keer subsidie aangevraagd worden – uitzonderingen (studenten en evenementen);
 • Een aanvraag moet minimaal 8 weken voor aanvang van de activiteit worden ingediend. U moet hiervoor het standaardaanvraagformulier gebruiken, (klik hier voor pdf) de word-versie kan aangevraagd worden bij r.besselink@enschede.nl;
 • De activiteit moet helder beschreven zijn in een projectplan met begroting. Deze moeten als bijlage bij het aanvraagformulier meegestuurd worden.

Tips voor het maken van een projectplan. Daarin willen wij de volgende onderdelen terugzien.

 • Wie zijn jullie (wie is de aanvrager)?
 • Wat gaan jullie doen (wat is de activiteit en hoe past deze binnen de subsidieverordening)?
 • Waarom (gaan jullie de activiteit organiseren en zouden wij deze moeten subsidiëren)?
 • Wanneer is de activiteit (valt het samen met andere evenementen – activiteiten)?
 • Welke andere partners zijn erbij betrokken? (instellingen, sponsoren en fondsen - ook grensoverschrijdend)
 • Wat gaat het kosten (gespecificeerde uitgewerkte kosten en batenstaat)
 • Hoe gaan jullie het organiseren (inclusief promotie en vereiste vergunningen).
   

Ik heb de aanvraag ingediend, hoe gaat het nu verder?

 • Subsidieaanvragen worden afgehandeld in volgorde van binnenkomst. De middelen zijn beperkt, er is een subsidieplafond. Dus als je plannen hebt dien de aanvraag snel en goed uitgewerkt in. Op basis van de ingediende aanvraag gaan we doorgaans met u in gesprek;
 • De subsidie wordt vervolgens beoordeeld (soms met advies van derden) en er volgt een besluit van het college van B&W;
 • De subsidie kan dan worden verstrekt als een voorschot of meteen als definitief bedrag;
 • In vrijwel alle gevallen vragen wij wel een vorm van verantwoording. Dat is belangrijk bij eventuele toekomstige aanvragen omdat wij graag willen weten hoe de activiteit is geweest Belangrijk daarbij zijn bezoekersaantallen en eventueel recensies. In een aantal gevallen bezoeken we zelf de activiteit.