Subsidie voor Amateurkunst

Bent u een amateurkunstenaar of bent u lid van een amateurkunstvereniging en wil u een project opzetten? Dan komt u misschien in aanmerking voor subsidie. U kunt kiezen tussen twee vormen van subsidie: Projectensubsidie of Tweejarensubsidie.

Projectensubsidie­

Een projectensubsidie is voornamelijk bedoeld voor verenigingen die jaarlijks één activiteit uitvoeren. Bijvoorbeeld een kerstconcert.  De gemeente toetst de aanvragen op volgorde van binnenkomst, er is dus geen deadline. De toetsing van de projectensubsidie is lichter dan die van de Tweejarensubsidie.

Tweejarensubsidie

De subsidie voor tweejarige programma’s richt zich op verenigingen die meerdere projecten en gevarieerde activiteiten voor de komende twee jaar willen opzetten. De Tweejarensubsidie biedt de mogelijkheid om voor twee jaar financiële zekerheid te hebben. Dit geeft de ruimte voor verenigingen om zich verder te ontwikkelen. Voor een Tweejarensubsidie zijn wel meer voorwaarden. Er is een harde deadline (31 januari 2020) en er zijn strenge voorwaarden.

Projectensubsidie­

De gemeente gaat in 2020 over op een nieuwe regeling.

Wilt u subsidie voor een project dat plaatsvindt in 2020? Dan vraagt u nog een subsidie aan via de regeling Culturele activiteiten. Doe dat via de pagina Subsidie Culturele activiteiten.

Wilt u subsidie voor een project dat plaatsvindt in 2021 of later? Dit vraagt u aan op de pagina waar u nu bent, subsidie Amateurkunst. Lees hieronder verder.

Wat u doet

 • U dient uw aanvraag bij ons in tenminste 13 weken voorafgaand aan de data waarop uw activiteit plaatsvindt.
 • Vraag de subsidie aan met het Subsidieaanvraagformulier Projectsubsidies Amateurkunst.
 • Vul het formulier in en onderteken het.
 • Zorg voor de bijlagen (zie tabblad Voorwaarden).
 • Stuur uw aanvraag met de bijlagen naar: College van B&W, Postbus 20, 7500 AA Enschede of per email: postbus20@enschede.nl.

Hoe de gemeente de aanvraag afhandelt

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld, dus geldt: op is op. Aanvragen die niet aan de voorwaarden voldoen, worden afgewezen.

Beoordelingscriteria

Voor een sterk Enschedees amateurkunstveld richten we ons op drie kernwaarden: Samenwerking, Innovatie en Talentontwikkeling. Bij het beoordelen kijken we in welke mate de projectaanvragen aan deze kernwaarden bijdragen. Uw activiteit moet tenminste aan twee van de drie kernwaarden bijdragen. Onder 'Voorwaarden' leest u wat de drie kernwaarden precies inhouden.

Tweejarensubsidie

Wat u doet

 • Doe uw aanvraag vóór 31 januari 2020.
 • Dien uw subsidieaanvraag in op de pagina Subsidietender Amateurkunst 2021 op het platform Negometrix.
 • Volg de instructies op Negometrix.
 • Vraag de subsidie aan met het Subsidieaanvraagformulier Amateurkunst tweejarige subsidie;
 • Vul het formulier in en onderteken het.
 • Zorg voor de bijlagen (zie tabblad Voorwaarden).
 • Dien uw subsidieaanvraag in op de pagina Subsidietender Amateurkunst 2021 op het platform Negometrix.

Hoe de gemeente de aanvraag afhandelt

Alle aanvragen worden gelijktijdig beoordeeld. Aanvragen die niet aan die voorwaarden voldoen, worden direct afgewezen. Daarna beoordeelt en vergelijkt het College van burgemeester en wethouders de ‘goede’ aanvragen aan de hand van drie criteria. Het College bepaalt de hoogte van de subsidie per tweejarig programma.

Beoordelingscriteria

Voor een sterk Enschedees amateurkunstveld richten we ons op drie kernwaarden: Samenwerking, Innovatie en Talentontwikkeling. Bij het beoordelen kijken we in welke mate de tweejaren plannen aan deze kernwaarden bijdragen. Onder 'Voorwaarden' leest u wat de drie kernwaarden precies inhouden.

Zie ook de Subsidieverordening Amateurkunst 2021  

Projectensubsidie­

Om in aanmerking te komen voor een projectsubsidie moet de aanvrager een natuurlijk persoon of rechtspersoon zijn. Indien de aanvrager een natuurlijk persoon is, dient de aanvrager ingeschreven te staan in de Basisregistratie Personen van de gemeente Enschede. Indien de aanvrager een rechtspersoon is dienen de beoogde activiteiten uitgevoerd te worden in Enschede.

Aanvragers om een subsidie voor het uitvoeren van projecten komen alleen in aanmerking voor een subsidie wanneer zij voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Het project draagt bij aan tenminste twee van de drie kernwaarden:
  1. talentontwikkeling;
  2. innovatie binnen de amateurkunst;
  3. samenwerking van amateurkunstorganisaties met andere organisaties.
   ​Voor meer informatie over de beoordelingscriteria en het toetsingskader, neem de toelichting bij de subsidieverordening door.
 • De kosten van de subsidiabele activiteiten worden voor tenminste het bedrag dat als subsidie is aangevraagd, gedekt uit financiële middelen die niet afkomstig zijn van de bestuursorganen van de gemeente Enschede.
 • De aanvraag voor subsidie is volledig ingediend uiterlijk 13 weken voor aanvang van de activiteiten.

Verplichte bijlagen

 1. Een projectplan in pdf-formaat, van maximaal 6 pagina’s A4, lettertype Arial, grootte 10, waarin het volgende staat: 

 • Een duidelijke omschrijving van de beoogde activiteit.
 • Een beschrijving van uw organisatie en van de organisaties of instellingen met wie u samenwerkt om de activiteit uit te voeren. Geeft u daarbij aan op welke manier wordt samengewerkt.
 • De locatie van de activiteit.
 • De datum van de activiteit.
 • De aanleiding en de achtergrond van de activiteit.
 • Wat is het doel en de doelgroep van de activiteit?
 • Waarvoor de gevraagde subsidie wordt gebruikt (besteding).
 • Toelichting ingediende begroting; een onderbouwing van de kostenposten op uw begroting.
 • Eventueel beeldmateriaal mag als afzonderlijk .pdf bestand worden bijgevoegd.
 1. Een transparante begroting met een duidelijke staat van baten en lasten (verwachting van inkomsten en uitgaven) van de activiteiten. In deze begroting moet het volgende opgenomen worden: 

 • De uitgaven, uitgesplitst naar relevante kostenposten.
  Bijvoorbeeld: programmering, productie & uitvoering, promotie, eventuele overige kosten. 
 • De opbrengsten, uitgesplitst naar relevante posten.
  Bijvoorbeeld: subsidieverstrekkers, sponsoren, eventuele overige opbrengsten.
 1. Noodzaak en besteding subsidie, met daarin de volgende informatie:

 • Waarom wordt er subsidie aangevraagd?
 • Waarvoor wordt de gevraagde subsidie gebruikt? 
 • Realisatie en verantwoording van de subsidie van de voorgaande editie (indien van toepassing).

Tweejarensubsidie

Om voor het tweejarenplan-subsidie in aanmerking te komen moet de aanvrager een rechtspersoon zijn die activiteiten uitvoert ten behoeve van de inwoners van de gemeente Enschede.

 • De aanvrager werkt gedurende het subsidietijdvak samen met één of meerdere andere organisaties bij de uitvoering van zijn projecten.
 • De aanvraag dient ingediend te zijn voor 31 januari 2020 voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Deze indieningstermijn is ‘hard’, daarna mogen geen gegevens meer worden ingediend.
 • Aanvragers worden alleen in de gelegenheid gesteld onvolledige aanvragen aan te vullen of alsnog te voldoen aan de wettelijke vereisten voor het in behandeling nemen, wanneer hun subsidieaanvraag uiterlijk 14 dagen voor 31 januari 2020 is ontvangen.
 • Een aanvraag is onvolledig als bijvoorbeeld een handtekening of een bijlage bij de aanvraag ontbreekt. Een aanvrager wordt nooit in de gelegenheid gesteld zijn aanvraag inhoudelijk aan te vullen omdat hij bijvoorbeeld vergeten is een onderdeel in het activiteitenplan op te nemen of omdat de overgelegde begroting niet duidelijk is. Dat zou namelijk weer in strijd zijn met het gelijkheidsbeginsel. Het risico van een aanvraag die inhoudelijk onvolledig of anderszins niet goed is, ligt bij de aanvrager.

Verplichte bijlagen 

Met de aanvraag in pdf-formaat (max. 12 pagina’s, lettertype Arial, grootte 10) voor een tweejarenplan moet een aantal bijlagen worden meegestuurd.

 1. Een projectplan van het project waarin het volgende staat: 
 • Een duidelijke omschrijving van het tweejarenplan.
 • Een beschrijving van uw organisatie en van de organisaties en instellingen met wie u samenwerkt om uw plan uit te voeren. Geeft u daarbij aan op welke manier wordt samengewerkt. 
 • De locatie(s) en beoogde data / periode van activiteiten.
 • De aanleiding en de achtergrond van de activiteiten. Wat is het doel en de doelgroep van de activiteit?
 1. Een transparante begroting met een duidelijke staat van baten en lasten (verwachting van inkomsten en uitgaven) van de activiteiten. In deze begroting moet het volgende opgenomen worden: 
 • De uitgaven, uitgesplitst naar relevante kostenposten.
  Bijvoorbeeld: programmering, productie & uitvoering, promotie, eventuele overige kosten. 
 • De opbrengsten, uitgesplitst naar relevante posten.
  Bijvoorbeeld: subsidieverstrekkers, sponsoren, eventuele overige opbrengsten.
 1. Noodzaak en besteding subsidie, met daarin de volgende informatie:
 • Waarom wordt er subsidie aangevraagd?
 • Waarvoor wordt de gevraagde subsidie gebruikt? 
 • Realisatie en verantwoording van de subsidie van de voorgaande editie (indien van toepassing).

Criteria voor beoordeling: kernwaarden Samenwerking, Innovatie en Talentontwikkeling

Voor een projectensubsidie moet u aan 2 van de 3 criteria voldoen. Als u een Tweejarensubsidie aanvraagt moet u aan alle 3 criteria voldoen. Voor meer informatie over de beoordelingscriteria en het toetsingskader, neem de toelichting bij de subsidieverordening door.

Samenwerking

Als aanvrager werkt u samen met één of meerdere organisaties.

 • De samenwerking biedt een logistiek ondersteunend effect aan het amateurkunstveld
 • De samenwerking draagt bij aan het bouwen en versterken van het amateurkunst netwerk
 • De samenwerking maakt het mogelijk om van elkaars kennis en vaardigheden te leren
 • De samenwerking draagt bij aan de sociale cohesie van de stad

Innovatie

 • De Aanvrager kan zichzelf evalueren en verbeteren
 • Het innovatieproces vormt een vast onderdeel voor een vereniging
 • Vernieuwing en ontwikkeling is een op zichzelf staand doel
 • Verenigingen innoveren door structureel nieuwe methoden te proberen om maatschappelijke betrokkenheid en/of technologie te intrigeren in hun activiteiten.

Talentontwikkeling

 • Verenigingen repeteren en ontwikkelen zich
 • Verenigingen hebben ontwikkelingstrajecten waaraan leden kunnen deelnemen
 • Verenigingen hebben duidelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor amateurkunstenaars van alle niveaus. Hierdoor is het aantrekkelijker om lid te worden.
 • Verenigingen bieden de mogelijkheid tot professionalisering voor hun leden.

Voor vragen over subsidiemogelijkheden of over het amateurkunstbeleid van de gemeente Enschede:
Mirjam Berning, Senior beleidsadviseur Cultuur, Evenementen en Citymarketing
Telefoonnummer: 06 - 53 16 67 65
E-mail: m.berning@enschede.nl