Subsidie voor opvang, begeleiding en beschermd wonen

Instellingen die zorg bieden op het gebied van opvang, begeleiding en beschermd wonen kunnen subsidie aanvragen.

De instellingen moeten zorg bieden in het kader van:

​het bieden van opvang, waaronder vrouwenopvang en bestrijding van geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer is gepleegd;

 • het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het bieden van psychosociale hulp bij rampen;
 • het bevorderen van sociale verslavingszorg;
 • het bestrijden van kindermishandeling en huiselijk geweld;
 • het bestrijden van eergerelateerd geweld;
 • het bestrijden van mensenhandel;
 • het bieden van beschermd wonen.

De aanvraag voor een structurele subsidie moet uiterlijk worden ingediend op 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar of in het eerste jaar van de jaren waarop de aanvraag betrekking heeft.

De aanvraag voor subsidie voor activiteiten die incidenteel, onvoorzien of spoedeisend zijn wordt uiterlijk 8 weken voor aanvang van de activiteiten ingediend.

In de aanvraag moet het volgende worden opgenomen:

 • een ondertekende aanvraag, voorzien van dagtekening, met daarin het verzoek om subsidie voor een activiteit en de hoogte van het verzochte subsidiebedrag;
 • een activiteitenplan;
 • een begroting van de instelling, inclusief een specifieke begroting van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd;
 • een afschrift van de oprichtingsakte, de actuele statuten, het jaarverslag, de jaarrekening en de balans van het voorgaande jaar indien een aanvrager voor de eerste maal een subsidie aanvraagt of wanneer de statuten gewijzigd zijn;
 • het intern protocol hoe om te gaan met calamiteiten en geweld, indien de aanvrager voor de eerste maal een subsidie aanvraagt of wanneer het protocol gewijzigd is;
 • een Verklaring Omtrent het Gedrag voor rechtspersonen, die betrekking heeft op de rechtspersoon die de aanvraag indient;
 • de jaarrekening voorzien van een accountantsverklaring, indien de gevraagde subsidie € 50.000,- of meer bedraagt.

De subsidieaanvraag kan gestuurd worden naar:

De subsidie wordt verstrekt voor activiteiten. Het gaat om de volgende activiteiten:

 • preventie;
 • ambulante begeleiding en dienstverlening;
 • zorg en zorgtoeleiding;
 • opvang en (woon) begeleiding;
 • inloopvoorzieningen en gebruikersruimten;
 • dagbesteding en activering;
 • het bieden van een woonvoorziening binnen of onder verantwoordelijkheid van een instelling waarbij:
  • de individuele ondersteuning is gewaarborgd;
  • de subsidieontvanger toezicht houdt op het welzijn en de veiligheid van de cliënt en de omgeving en bijdraagt aan het welbevinden en het welzijn van de cliënt;
  • de subsidieontvanger verantwoordelijk is voor het bieden van een zinvolle dagbesteding aan de cliënt en
  • de subsidieontvanger toeziet op hygiënische woonomstandigheden van, voldoende lichaamsverzorging door en gezonde voeding van de cliënt;
 • het verzorgen van de centrale toegang tot opvang, begeleiding en beschermd wonen, waaronder:
  • het behandelen van meldingen van een behoefte aan opvang of beschermd wonen, inclusief het verrichten van het noodzakelijke onderzoek, het plegen van overleg met betrokken instellingen en cliënten en het afhandelen van de meldingen;
  • het monitoren van het verloop van de plannen van aanpak die ten behoeve van de ontvangers van opvang, begeleiding en beschermd wonen zijn opgesteld;
  • het signaleren en waar mogelijk wegnemen van belemmeringen voor wonen;
 • nazorg detentie;
 • medische verstrekking van heroïne;
 • bemoeizorg.

Voor specifieke activiteiten die verwant zijn met de hierboven genoemde activiteiten kan het college subsidie verstrekken, indien die activiteiten geheel of gedeeltelijk worden bekostigd uit een daarvoor bedoelde specifieke uitkering of decentralisatie-uitkering en de subsidie wordt verstrekt in de hoedanigheid van Enschede als centrumgemeente.

Voor uitgebreidere en volledige informatie verwijzen wij u door naar de subsidieverordening opvang, begeleiding en beschermd wonen voor kwetsbare inwoners.

De subsidie wordt verstrekt in de hoedanigheid van Enschede als gemeente, Enschede als centrumgemeente voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang en Enschede als centrumgemeente voor vrouwenopvang/geweld in huiselijke kring. Voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang is Enschede centrumgemeente voor de gemeente Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Hof van Twente, Losser en Oldenzaal. Voor vrouwenopvang en huiselijk geweld is Enschede centrumgemeente voor de 14 Twentse gemeenten.

Voor vragen kunt u terecht bij: