Veiligheidsbeleid

Het gemeentebestuur van Enschede hecht groot belang aan veiligheid en leefbaarheid in de stad. In het veiligheidsbeleid geeft de gemeente aan hoe de diverse onderwerpen samenhangen.

Op deze pagina’s vindt u algemene informatie over Veiligheid in Enschede. Over het beleid, de samenwerkende partijen in het veiligheidshuis, de lokale driehoek en de twaalf speerpunten en Wens.

Doelstelling veiligheid

De gemeente Enschede kiest voor de volgende doelstellingen:

  • Enschede blijft in Nederland tot de top 3 van de veiligste steden met meer dan 150.000 inwoners behoren. Het is er veilig om naar school te gaan, te werken, uit te gaan en te recreëren.
  • Het percentage inwoners dat zich wel eens onveilig voelt in de buurt terugdringen naar 15%.
  • De gemeente Enschede bevordert, in samenwerking met partners, ondernemers, inwoners en anderen, actief de veiligheid.

Coördinatie veiligheidsbeleid

De burgemeester is portefeuillehouder Veiligheid. Het veiligheidsbeleid van de gemeente Enschede is gericht op criminaliteit, ernstige overlast, brand- en verkeersveiligheid, veiligheid in en rond bedrijven, het transport van gevaarlijke stoffen en het snel en doelgericht kunnen optreden tijdens een crisis of calamiteit. Jaarlijks wordt dit beleid waar nodig bijgesteld.

De bestaande, nieuwe en aangepaste doelen die zijn vermeld in de Programmabegroting worden door de Gemeenteraad jaarlijks vastgesteld. Om het de Gemeenteraad mogelijk te maken om prioriteiten in het veiligheidsbeleid te stellen worden (twee)jaarlijks de resultaten gemeten. De raad kan hiermee de prioriteiten aangeven binnen de vele veiligheidstaken en tussen veiligheidstaken en andere gemeentelijke taken.

Om de structuur en samenhang binnen het programma veiligheid verder te versterken en het beleid succesvol voort te zetten, wordt een probleemgerichte ketenaanpak aangehangen. Voorbeeld is dat niet alleen wordt opgetreden door de politie bij criminaliteit, maar gelijktijdig worden er maatregelen getroffen om het plegen van strafbare feiten tegen te gaan en wordt voorlichting gegeven over wat mensen zelf kunnen doen.

Daarnaast is de coördinatie gericht op het communiceren richting burgers, bedrijven en instellingen om hen aan te zetten hun eigen verantwoordelijkheid te nemen bij het versterken van de veiligheid in Enschede.