Nieuwe politieke partijen

Als u mee wilt doen met de gemeenteraadsverkiezingen, registreer uw partij dan voor 22 december 2021 bij de gemeente Enschede.

Alleen groeperingen die een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid kunnen een naam ('aanduiding') bij het centraal stembureau in Enschede registreren.
Bij het registratieverzoek dienen te worden gevoegd:

  • een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn opgenomen
  • een bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
  • een bewijs van betaling van de waarborgsom
  • een verklaring van de politieke groepering, van aanwijzing van de (plv.) gemachtigde

PDFstroomschema-registratie-aanduiding-gemeenteraadsverkiezingen.pdf

Indienen verzoek

Uiterlijk 22 december 2021 moet het verzoek ingediend zijn.

Waarborgsom

U betaalt een waarborgsom. Deze is € 112,50. De waarborgsom wordt terugbetaald als op 31 januari 2022 een geldige kandidatenlijst wordt ingeleverd. De waarborgsom kunt u overmaken op bankrekening NL45 BNGH 0285 0973 85 t.n.v. gemeente Enschede/Waarborgsom registratie verkiezingen.

Beoordeling registratieverzoeken 

De Kieswet bepaalt geen termijn waarop het centraal stembureau een besluit moet nemen over het verzoek. Een registratieverzoek is normaal gesproken binnen zes weken afgehandeld. Bij een eventuele afwijzing door het centraal stembureau hebben politieke partijen nog de mogelijkheid om een aangepast verzoek in te dienen.

Het centraal stembureau publiceert de lijst van centraal geregistreerde aanduidingen met de namen van de gemachtigde en de plaatsvervangend gemachtigde in de Huis aan Huis en op deze website.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met de afdeling Publieksdienstverlening op telefoonnummer 14 053. Of u leest meer op de website van de kiesraad.