Alert message

Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Raadgevend referendum

Raadgevend referendum ingetrokken

De Wet raadgevend referendum (Wrr) is ingetrokken.
Kiesgerechtigden kunnen geen verzoeken meer bij de Kiesraad indienen voor het houden van een raadgevend referendum.