BUS-melding (Besluit Uniforme Saneringen)

Bij een BUS-melding gaat het om een standaard verontreinigingsgeval, een standaardmelding, een standaarduitvoering en een standaard saneringsverslag.

Wat moet u weten

Als u een bodemsanering wilt uitvoeren via een BUS-melding dan kan dat alleen als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.
De belangrijkste zijn:

 • Het moet gaan om een ernstige verontreiniging
 • De sanering gebeurt alleen op het perceel van de melder
 • De oppervlakte bij mobiele verontreiniging mag niet groter zijn dan 1.000 m² of 2.000 m² op NS-terreinen

Verder moet de verontreiniging horen bij één van de categorieën verontreinigingen die vallen onder het BUS:

 • Kleinschalig immobiel, bijvoorbeeld een PAK-verontreiniging (immobiele verontreiniging is een "niet verplaatsbare verontreinigingen")
 • Kleinschalig mobiel, daarbij moet het gaan om een olieverontreiniging (mobiele verontreiniging is een "verplaatsbare verontreinigingen")
 • Tijdelijk uitplaatsen, bijvoorbeeld bij het aanleggen van kabels en leidingen

Alle saneringen die niet onder BUS-melding vallen, kunnen worden ingediend doormiddel van een Wbb-melding.

Voorwaarden

Wie moet de BUS-melding doen?
Voor het doen van een melding in het kader van de Wbb dient u eigenaar te zijn van de betreffende locatie of door de eigenaar te zijn gemachtigd.

Bijzonderheden

De termijn van een procedure BUS-melding

Een procedure BUS-melding duurt 5 weken. Voor tijdelijke uitplaatsing is de termijn voor het mogen starten slechts 5 werkdagen.

Waar kan ik een BUS-melding doen?
Op de website van de Rijksoverheid kunt u de meldingsformulieren downloaden. Het ingevulde BUS-melding formulier kunt u sturen naar:

Gemeente Enschede
Programma Leefomgeving
Cluster wettelijke taken en projecten
Afdeling Vergunningen
Postbus 20
7500 AA  ENSCHEDE   

 

De procedure van een BUS-melding eruit

Bij de BUS procedure is er geen inspraak mogelijk. Deze procedure is als volgt:

 • Week 1
  De saneerder meldt de sanering bij het bevoegd gezag. Dit betekent dat de saneerder het saneringsformulier invult en indient bij de gemeente. Op dit formulier is vermelding van de gegevens over de sanering samen met de bodemonderzoeken voldoende. Er hoeft geen saneringsplan te worden geschreven. De melding wordt gepubliceerd in een huis-aan-huisblad. Omwonenden en belanghebbenden kunnen het bevoegde gezag wijzen op feiten waaruit kan blijken dat de melding niet voldoet aan de eisen van BUS. Dit heet een verzoek tot handhaving. Verdere inspraak bij een verzoek tot handhaving is niet mogelijk.
  Een adviesbureau of saneerder dient erkend te zijn door het Ministerie van infrastructuur en milieu (IenM)
 • Week 5
  De saneerder kan 5 weken (maximaal één jaar) na de melding van start gaan met de sanering. Eventuele wijzigingen en afwijkingen van het plan moeten tijdig worden doorgegeven aan het bevoegd gezag de gemeente Enschede afdeling Handhaving. Ook tijdens de sanering kunnen omwonenden en andere belanghebbenden het bevoegd gezag vragen te handhaven als zij het idee hebben dat de sanering niet aan de eisen van BUS voldoet. Het bevoegd gezag stuurt dan iemand om dit te onderzoeken
 • Afronding sanering
  Binnen 2 weken na afronding van de sanering moet de saneerder dit melden aan het bevoegd gezag en binnen 8 weken moet een evaluatieverslag worden ingeleverd. Als de sanering volgens het plan is uitgevoerd ontvangt de saneerder binnen 8 weken een instemming op het evaluatieverslag. Deze wordt geregistreerd bij het kadaster, zodat hierin komt te staan dat uw perceel gesaneerd is. Ook wordt er een kennisgeving van de beschikking op het evaluatieverslag gepubliceerd in een huis-aan-huisblad. Als er na de sanering nazorg nodig is, is de eigenaar of erfpachter hier verantwoordelijk voor. Dit geldt bijvoorbeeld voor het in stand houden van de isolatielaag

De geldigheidstermijn van de BUS- melding

De geldigheidstermijn van een BUS-melding "dat wil zeggen de termijn tussen indienen van de melding en de daadwerkelijke start" is één jaar. Een extra verlenging van deze termijn is niet mogelijk. Starten na deze termijn van één jaar betekent dat opnieuw een BUS melding moet worden ingediend.

De termijn van een BUS sanering

In artikel 39b Wet bodembescherming staat dat een uniforme sanering een eenvoudige, gelijksoortige sanering van korte duur is. Er is gekozen om de term ‘van korte duur' niet in te vullen met een strikte maximale termijn. De saneringswerkzaamheden dienen binnen een redelijke tijd te zijn afgerond.
De richttermijn voor de afronding van de saneringswerkzaamheden betreft voor immobiel en tijdelijk uitplaatsen circa zes maanden. Voor de categorie mobiel is dat, in geval van bodemsanering circa één maand. De richttermijn voor de afronding van de saneringswerkzaamheden wordt gerekend vanaf het tijdstip van de feitelijke aanvang van de sanering.

Kaart van bodem en ondergrondgegevens gemeente Enschede

Bekijk de kaartlagen op enschede.nl/ondergrond. De gegevens op de kaart Bodem en Ondergrond Gemeente Enschede zijn met de grootste zorg samengesteld door de gemeente Enschede. Toch kan het voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is, onvolledig is of onjuistheden bevat. De gemeente Enschede is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze webviewer beschikbare informatie. U helpt de gemeente Enschede door eventuele geconstateerde fouten of gebreken te melden bij het bodemloket van de gemeente Enschede (bodeminfo@enschede.nl).