Ontwerp Bestemmingsplan Binnenstad ter inzage

20 april 2017

Vanaf 20 april ligt het nieuwe bestemmingsplan Binnenstad als ontwerp ter inzage.

Het plangebied van het nieuwe bestemmingsplan Binnenstad 2016 wordt globaal gezien begrensd door de Hengelosestraat en de Molenstraat in het noorden, de Oldenzaalsestraat in het oosten, de Ledeboerstraat, de Beltstraat en de Koningstraat in het zuiden en de Ripperdastraat en De Ruyterlaan in het westen.

Het nieuwe bestemmingsplan Binnenstad 2016 heeft een tweeledige opzet: daar waar mogelijk faciliteren van gewenste nieuwe ruimtelijk-economische ontwikkelingen en daar waar dit gewenst is conserverend en/of beschermend bestemmen. Het ontwikkelingsgerichte deel van het bestemmingsplan wordt beleidsmatig inhoudelijk hoofdzakelijk gestuurd door de beleidsmatige speerpunten ‘Bruisende Binnenstad’, de Agenda Centrum en de Verdiepingsslag detailhandels- en horecabeleid. Op basis daarvan zijn er in de ‘eigenlijke’ binnenstad, het gebied ten oosten van de lijn Korte Hengelosestraat – Korte Haaksbergerstraat – Haaksbergerstraat, 3 hoofdbestemmingen te onderscheiden:

  • Bestemming ‘Horeca’ voor het horecaconcentratiegebied (gebied rond Oude Markt en Stadsgravenstraat);
  • Bestemming ‘Detailhandel’ voor het kernwinkelgebied (gebied rond Van Heekplein, Langestraat, Van Loenshof, Kalanderstraat en Haverstraatpassage) ;
  • Bestemming ‘Centrum’ voor de gebieden met het gebiedsprofiel ‘gemengd creatief’ als bedoeld in de Verdiepingsslag, waar op termijn een transformatie naar meer andere dan detailhandelsfuncties is gewenst (gebieden Walstraat / Zuiderhagen, Korte Hengelosestraat / Korte Haaksbergerstraat, Noorderhagen en De Heurne). In gebieden met de bestemming ‘Centrum’ kunnen (delen van) panden van functie kunnen veranderen zonder dat daarvoor een planologische procedure noodzakelijk is. In deze gebieden is dat volgens het huidige bestemmingsplan ook al mogelijk, de Verdiepingsslag heeft echter gezorgd voor een verruiming van de mogelijkheden.

Het westelijke deel van het plangebied is meer conserverend bestemd, hier zijn hoofdzakelijk kantoor- en onderwijspanden aanwezig. Ook de plekken waar (vrijwel) uitsluitend wordt gewoond zijn conserverend bestemd. Daarnaast bevat het bestemmingsplan een beschermingsregeling voor cultuurhistorisch waardevolle panden.

Het vooroverleg heeft, op een enkele kleine aanpassing na, geen aanleiding gegeven tot aanpassing in het ontwerpbestemmingsplan.

Het bestemmingsplan “Binnenstad 2016” zal met ingang van 20 april 2017 gedurende zes weken formeel als ontwerp ter inzage worden gelegd. Deze terinzagelegging en de mogelijkheid voor eenieder om gedurende die periode zienswijzen naar voren te brengen bij de gemeenteraad zal op 19 april 2017 worden gepubliceerd in het plaatselijke blad Huis aan Huis en in de Nederlandsche Staatscourant.

Het ontwerpbestemmingsplan “Binnenstad 2016” is online te raadplegen
Ook de bronbestanden van het ontwerpbestemmingsplan kunnen worden gedownload