Wijkraden

In de stad Enschede en de verschillende wijken bestaan er diverse bewonersbelangengroepen (bijvoorbeeld wijkcomité, buurtvereniging, wijkraad zonder erkenning of bewonersplatform). Het college van de gemeente Enschede heeft aan een aantal wijkraden de status van ‘erkend wijkorgaan’ verleend.

De wijkraden behartigen het algemeen belang van de wijkbewoners. Dit doen zij door onder andere:

  • Contacten te onderhouden met bewoners, bewonersgroepen en de gemeentelijke organisatie
  • Het periodiek houden van openbare vergaderingen
  • Het organiseren van activiteiten die de betrokkenheid van de bewoners bij hun eigen leefomgeving kunnen versterken
  • Het actief betrekken van bewoners bij vraagstukken in de wijk en onderwerpen die de gemeente aan de wijkraad ter advisering voorlegt.

Stadsdeel Centrum kent de volgende wijkraden:

Wijkraad Binnenstad

Website: www.swbe.nl

Info en wijkbudget: info@swbe.nl

Wijkraad de Bothoven

Website: www.debothoven.nl

E-mail: info@debothoven.nl 

Twitter: @WijkBothoven

Facebook: www.facebook.com/wijkraaddebothoven

Wijkcommissie Laares

Website: www.laares.nl

E-mail: wijkcommissielaares@gmail.com

Werkgroep Wijkbudgetten Laares: wijkbudgetlaares@hotmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/groups/delaares/

Wijkraad Horstlanden Veldkamp

Website: www.horstlandenveldkamp.nl
Contact: secretaris@horstlandenveldkamp.nl
Wijkkrant: redactie@horstlandenveldkamp.nl

Postadres:
Wijkraad HorstlandenVeldkamp
Postbus 255
7500 AG Enschede

Wijkraad Lasonder - 't Zeggelt - de Boddenkamp

Website: www.wijkraad-lasonder-zeggelt-boddenkamp.nl 
Secretariaat: secretariaat@wijkraad-lasonder-zeggelt-boddenkamp.nl

Wijkraad Zuid Oost

wijkraadzuidoostenschede.nl
secretariaat@wrzoe.nl

Wijkkrant Zuid-Oost: redactie@wrzoe.nl
De laatste wijkkrant van de wijkraad Zuid-Oost is altijd te downloaden vanaf www.wijkraadzuidoostenschede.nl/wijkkrant/.