College van B en W kiest locatie Parkweg voor vestiging azc

02 november 2023
Wel op de Home/Uitgelicht Nieuws

Het college van B en W kiest voor de locatie Parkweg 155-157 in Enschede-West voor de vestiging van een asielzoekerscentrum (azc).

Dit besluit van het college volgt op de opdracht van de gemeenteraad om een locatie voor meerjarige opvang van vluchtelingen in Enschede te vinden. De gemeenteraad besloot in juli dit jaar tot de opvang van maximaal 550 asielzoekers in Enschede tot in ieder geval juli 2028. Enschede draagt met dit locatiebesluit de komende jaren flink bij aan de regionale opgave voor asielopvang en het oplossen van de landelijke asielcrisis.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) streeft ernaar om de opvanglocatie aan de Parkweg 155-157 medio 2024 in gebruik te kunnen nemen. Sinds enkele maanden vangt het COA al 550 vluchtelingen op in Enschede op de tijdelijke locatie op het terrein van Vliegveld Twenthe Evenementen (VTE). Zodra het azc aan de Parkweg volgend jaar in gebruik kan worden genomen, sluit de tijdelijke locatie op het terrein van de VTE. Die afspraak maakten de gemeente en het COA in de bestuursovereenkomsten die onderdeel zijn van het besluit van de gemeenteraad in juli dit jaar. Omwonenden, ondernemers rond de locatie Parkweg en samenwerkingspartners in de stad zijn vandaag door de gemeente geïnformeerd over dit locatiebesluit. Ook de omwonenden van de tijdelijke opvanglocatie op het VTE-terrein zijn vandaag over het locatiebesluit geïnformeerd.

Panden en kavels geïnventariseerd

Het college van B en W liet de afgelopen maanden mogelijke locaties (panden en kavels) voor meerjarige asielopvang inventariseren. Deze locaties zijn beoordeeld aan de hand van de eisen en criteria die het COA stelt aan asielopvang. Van belang zijn onder meer oppervlakte van de locatie, de duur van de beschikbaarheid, realisatieduur, toekomstige planontwikkeling, technische uitvoerbaarheid en de afstand tot voorzieningen en woningen. Dit resulteerde in een overzicht van kavels en panden die het beste voldeden aan de gestelde eisen en criteria.

Nader onderzoek en analyse

Op basis van gesprekken met partners in de stad, waaronder stadsdeelmanagement, heeft het college opdracht gegeven om drie locaties uit dit overzicht nader te onderzoeken en te analyseren. In dit onderzoek is gesproken met de eigenaren van de drie locaties en het COA. Uit deze gesprekken en nadere analyses bleek dat twee van de drie locaties niet beschikbaar waren voor meerjarige asielopvang of niet binnen 1 jaar geschikt te maken waren. De locatie aan de Parkweg 155-157 bleek wel beschikbaar en op korte termijn geschikt te maken voor de opvang van 550 vluchtelingen.

Parkweg 155-157

De locatie Parkweg 155-157 ligt in het gebied tussen de Volksparksingel, Parkweg en de Westerval. In dit gebied staan woningen en zijn bedrijven gevestigd. De locatie Parkweg 155-157 ligt in het midden van het bedrijventerrein. De locatie is eigendom van een particuliere eigenaar. Het COA en de terreineigenaar bereikten overeenstemming over het gebruik van deze plek voor een azc.

Vervolg: aanvraag omgevingsvergunning

Voordat COA de locatie Parkweg 155-157 in gebruik kan nemen, is er een aantal werkzaamheden nodig, zoals de sloop van een deel van de bestaande gebouwen op het perceel. Het COA moet een aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen bij de gemeente Enschede. Als de aanvraag van de omgevingsvergunning voldoet aan de wettelijke eisen, dan kan de vergunningsaanvraag - na toetsing - na acht weken worden verleend. Al voor de verlening van de omgevingsvergunning kan het COA aan de slag met werkzaamheden waar geen vergunning voor nodig is.

Bezwaar en beroep mogelijk

Tegen de te verlenen omgevingsvergunning staat bezwaar en beroep van belanghebbenden open. Het COA kan na verlening van de omgevingsvergunning aan de slag. Het COA is van plan om op de locatie Parkweg 155-157 gebruik te maken van zogenaamde flexwoningen in drie woonlagen. De landelijke organisatie voor opvang van asielzoekers streeft er naar om eind juli 2024 het azc aan de Parkweg in gebruik te kunnen nemen. Rond diezelfde datum komt dan, na een jaar, een einde aan de tijdelijke opvang op het evenemententerrein bij de luchthaven. 

Gemeenteraad geeft nog wensen en bedenkingen mee aan college

In juli gaf de gemeenteraad in haar besluit aan dat zij na de locatiekeuze door het college wensen, bedenkingen en aandachtspunten wil kunnen meegeven voor de inpassing van het azc op de gekozen locatie. Dit wordt naar verwachting besproken tijdens een openbare raadsvergadering begin december 2023. Aan deze raadsvergadering gaat een commissievergadering vooraf, waarbij er de mogelijkheid is voor een ieder om in te spreken over dit onderwerp. De precieze data voor deze vergaderingen worden nog door de gemeenteraad vastgesteld.