Corona en ondernemers

Onder andere: welke regelingen om bedrijven te ondersteunen zijn er? In English  

Bijgewerkt 9 april 2020

De berichtgeving over het coronavirus gaat in een razendsnel tempo. We merken dat veel bedrijven behoefte hebben aan eenduidige informatie. Onderstaand vatten we informatie samen die de verschillende instanties en organisaties hebben. Daarmee willen we ondernemers helpen aan een overzichtelijk lijstje met informatie, namen en nummers.

We behandelen de volgende vragen:

  1. Welke regelingen om bedrijven te ondersteunen zijn er op dit moment?
  2. Komen er nog meer maatregelen aan om bedrijven te helpen?
  3. Waar vind ik informatieposters voor in mijn bedrijf?
  4. Waar vind ik nog meer informatie?
  5. Met wie kan ik bellen in de regio?

Doe de KVK Corona regelingencheck en check eenvoudig zelf voor welke regelingen u in aanmerking komt!

Hebt u een tijdelijk initiatief in deze crisistijd dat mogelijk in strijd is met wet- en regelgeving? Neem contact op met de accountmanagers van Ondernemersloket Enschede om te kijken welke mogelijkheden er zijn.

De accountmanagers van het Ondernemersloket hebben misschien nog niet op alle vragen een antwoord, maar denken uiteraard graag met u mee. Bel of mail gerust: 053-4815150 of ondernemersloket@enschede.nl

Van alle lokale ondersteuningsmaatregelen is ook PDFeen overzichtelijke PDF  gemaakt.

Welke regelingen zijn er op dit moment om bedrijven te ondersteunen?

De uitbraak van het coronavirus heeft impact op de economie. Individuele bedrijven kunnen dat nu al merken. We kennen de volgende maatregelen:

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

Dit is een tijdelijke regeling waarbij u voor maximaal 3 maanden inkomensondersteuning kunt aanvragen tot het sociaal minimum. Hoe hoog dit bedrag precies is hangt af van de samenstelling van uw huishouden en uw inkomen. Dit bedrag is maximaal € 1.500,- netto per maand. U hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. Er is ook geen vermogens- en partnertoets. U kunt een aanvraag doen voor tijdelijke inkomensondersteuning en/of bedrijfskapitaal vanwege financiële problemen door het coronavirus. Ga naar de website van het ROZ en vul het aanvraagformullier tijdelijke inkomensondersteuning in

Uitstel van betaling gemeentelijke belastingen

Ondernemers in Enschede kunnen uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen aanvragen. Via GBTwente kan uitstel aangevraagd worden voor onroerende zaakbelasting (OZB), precario-, reclame- en toeristenbelasting. Dit uitstel geldt tot 1 oktober 2020. Daarnaast verstuurt GBTwente in opdracht van de gemeenten tot 15 april geen nieuwe aanslagen, aanmaningen en dwangbevelen. Ook worden invorderingstrajecten tot die datum opgeschort.

Uitstel van betaling betaling waterschap Vechtstromen

Deelnemers van GBLT, waaronder waterschap Vechtstromen, bieden ondersteuning op het gebied van uitstel van het betalen van de lokale belastingen. U kunt uitstel van betaling aanvragen bij GBLT.

Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS)

Lijdt u schade door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan kunt u via de Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 krijgen. Deze kunt u online aanvragen via de RVO. Wordt uw branche (SBI-code) niet meegenomen in de TOGS regeling, dan kunt u dit melden bij RVO-signaal. RVO verzamelt alle signalen en koppelt dit terug naar EZK. Bent u geregistreerd onder een andere SBI-code dan kunt u dit ook melden bij RVO. Vermeld welke SBI-code u nu heeft en welke SBI-code u denkt te moeten hebben.

Tijdelijke Noodmaatregeling Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) in plaats van Werktijdverkorting

De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. Deze regeling komt in plaats van de werktijdverkorting-regeling. De NOW is aan te vragen via het UWV

Borgstelling mkb-kredieten (BMKB)

Bedrijven - en met name het mkb - kunnen in liquiditeitsproblemen komen als gevolg van het coronavirus en bredere economische effecten. Banken en andere financiers kunnen bedrijven helpen door tijdelijke verstrekking van een overbruggingskrediet of een ophoging van het Rekening Courantkrediet (RCkrediet). Met de Borgstelling mkb-kredieten kan de overheid voor een deel borg staan voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de betrokken financier (met name banken) niet genoeg zekerheden kunnen bieden. Deze borgstelling wordt in verband met het Corona-virus verruimd.

Verruiming Garantie Ondernemingsfinanciering

Hebt u een middelgroot of groot bedrijf en een krediet nodig? In verband met de coronamaatregelen biedt de verruimde regeling Garantie Ondernemersfinanciering extra mogelijkheden.

Bijzonder uitstel van betaling inkomsten-, vennootschaps-, omzet-, en loonbelasting

Om ervoor te zorgen dat ondernemers liquiditeitsproblemen het hoofd kunnen bieden, is er de mogelijkheid tot het verzoek om bijzonder uitstel van betaling in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen als de ondernemer schriftelijk motiveert dat hij door de coronacrisis in de problemen is gekomen. Zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst de invordering stil.

Komen er nog meer maatregelen aan om bedrijven te helpen?

Het kabinet heeft 17 maart besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.

Het kabinet heeft 7 april aanvullende maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Het gaat om onder andere extra financiering via de Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling) en specifieke kredietmogelijkheden voor start- en scale-ups. Bovendien wordt de premie voor de verruimde regeling Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) verlaagd. Ook gaat de overheid leverancierskrediet herverzekeren tot een bedrag van twaalf miljard euro. Daarnaast krijgen meer bedrijven een eenmalige gift als tegemoetkoming voor de gevolgen van maatregelen die het kabinet neemt om het coronavirus te bestrijden: gestreefd wordt deze specifieke uitbreiding per 15 april 2020 open te stellen.

Waar vind ik informatieposters voor in mijn bedrijf?

De Rijksoverheid heeft posters klaarstaan die bedrijven kunnen gebruiken om personeel te wijzen op maatregelen en hygiëne-voorschriften.

Waar vind ik nog meer informatie?

Novel-T heeft een expert team klaar staan voor hands-on support in deze corona-crisis.

Dit team helpt ondernemers (MKB, startups & scale-ups) bij het vinden en aanvragen van overheidsregelingen, adviseren over financiële oplossingen, juridische zaken en andere vragen (bijv. remote werken). Kunt u hierbij hulp gebruiken? Check www.novelt.com/corona

Taskforce Gastvrij Overijssel

Samen met provincie Overijssel en de andere partners van Gastvrij Overijssel startte MarketingOost vorige week het initiatief voor de Taskforce Gastvrij Overijssel. Die ondersteunt tijdens de coronacrisis ondernemers in de vrijetijdseconomie.  MarketingOost is tijdens kantooruren bereikbaar op 038-4216798. Zij verwijzen door naar specialisten bij onder andere HISWA-RECRON en Koninklijke Horeca Nederland (KHN) die ook in het weekend vragen van ondernemers beantwoorden.

Kan ik met iemand bellen in de regio?

We merken dat veel ondernemers elkaar helpen en informeren. Dat is laagdrempelig en heel waardevol. Ondernemers kunnen ook bellen met vertegenwoordigers in de regio voor advies, doorgeleiding naar de juiste organisatie of suggesties. Hieronder zijn de nummers te vinden:

Onderwerp 

Naam organisatie + website

Telefoonnummer

MKB Twente 

MKB Twente

088-0191344

VNO-NCW

VNO-NCW

0800-2117

Verenigde Maakindustrie Oost

VMO

074-2046004

Industriële Kring Twente

IKT

053-4849980

Technologie Kring Twente

TKT

06-18940398

MKB Ondernemersadviseur

Gerjan Bremmer(link stuurt een e-mail)

06-27073061

MKB Ondernemersadviseur

Nicoline Van der Schaft(link stuurt een e-mail)

06-22442241

Qredits

Hulplijn Qredits

0546-534080

ROZ

ROZ

074-2415100

Ondernemersloket Enschede

Ondernemersloket

053-4815150