Corona en gemeenteraad

Op deze pagina vindt u actuele informatie over de gevolgen van de coronacrisis voor de bijeenkomsten en het functioneren van de gemeenteraad Enschede en wat dit allemaal voor u betekent. 

bijgewerkt 1 mei 2020

Vergaderingen gemeenteraad en commissies worden digitaal (online) gehouden

Alle openbare vergaderingen worden digitaal (online) gehouden en zijn live (en achteraf) te volgen via www.enschede.nl/bestuur. Het gaat in ieder geval om de volgende vergaderingen:

  • raadsvergaderingen;
  • stedelijke commissie;
  • alle stadsdeelcommissies;
  • commissie Omgevingsbeleid.

Al deze vergaderingen worden vanuit de raadzaal in het stadhuis uitgezonden, waar de voorzitter en de commissiegriffier aanwezig zijn. De raads- en commissieleden zijn daar niet en doen digitaal mee vanaf een andere plek.

Het is nog onbekend wanneer de vergaderingen van raad en commissies weer op de normale manier gaan. Dit is afhankelijk van de landelijke richtlijnen en de adviezen van het RIVM.

Voorlopige planning

Bij online vergaderingen is het verstandig om niet te veel onderwerpen in één vergadering te behandelen. Dit heeft gevolgen voor het vergaderschema. Houd het nieuws onder tabblad Bestuur in de gaten voor het actuele vergaderschema.

Bezoekers en sprekers bij online commissievergaderingen

Het is niet mogelijk om bij de diverse vergaderingen aanwezig te zijn in de raadzaal. Oók niet als men zich houdt aan de RIVM-adviezen. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Als u het woord wenst te voeren in een stedelijke commissie of stadsdeelcommissie, dan kunt u contact opnemen met de betreffende commissiegriffier. Deze gaat met u overleggen hoe uw inbreng bij de commissie komt en kan er eventueel voor zorgen dat u kunt meedoen aan de digitale vergadering.

Let op: als u wenst in te spreken, is het in uw eigen belang dat u op tijd contact opneemt met de commissiegriffier. Dit in verband met de (digitale) voorbereidingen! Wacht dus alstublieft niet tot de dag van de vergadering, maar neem bijtijds contact op!

Heeft u nog vragen over dit bericht of heeft u onderwerpen voor de gemeenteraad, dan kunt u die mailen naar raadsgriffie@enschede.nl

Rol van de raad

In tijden van calamiteiten en crisis ligt de nadruk op het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders is als eerste aan zet. De prioriteit wordt dus gegeven aan de voortgang van het dagelijks bestuur, gericht op de crisisaanpak. De gemeenteraad behoudt echter zijn rollen, taken en verantwoordlijkheden. Nog steeds stelt de raad kaders, controleert het college van B en W en vertegenwoordigt de raad de inwoners van Enschede.

Lees verder

Vragen van raadsleden

Raadsleden kunnen normaal gesproken op elk moment schriftelijke en mondelinge vragen stellen aan het college over gevoerd beleid.

Door de crisissituatie heeft de gemeenteraad afgesproken dat vragen die niet met de crisissituatie te maken hebben, zoveel mogelijk worden beperkt (maar nog steeds mogelijk zijn en beantwoord worden), zodat de focus van het college van B en W op de crisis gericht kan blijven.

Lees verder

Raadsberichten inzake crisis

Het college informeert de raad (pro)actief de komende periode. Dit gebeurt zoveel mogelijk via het raadsbericht, dat twee maal per week verschijnt (in principe op dinsdagmiddag en aan het eind van de week) tenzij er urgente inlichtingen zijn.

Lees verder

Gemeenteraadsvergaderingen

Gemeenteraadsvergaderingen zijn nodig om te kunnen debatteren, raadsinitiatieven in te brengen en om formele raadsbesluiten te nemen.

De raadsleden werken voorlopig vanuit huis, en daar voeren zij hun democratische taken uit. Zonder fysieke vergadering van de raad is het echter niet mogelijk om formele besluiten te nemen. Dat lijkt tot en met 20 april a.s. ook niet noodzakelijk. Mocht dat de komende tijd nodig en gewenst zijn, dan kan de raad eventueel overgaan tot digitaal debatteren. In dat geval proberen we ervoor te zorgen dat het digitale debat op internet te volgen is.

Lees verder

Stedelijke commissie

De stedelijke commissie wordt gebruikt voor actuele vragen en voor de eerste beeldvormende en meningsvormende debatten.

Alle stedelijke commissies zijn voorlopig geannuleerd tot maandag 20 april. Als het nodig is dat er toch een debat over een onderwerp moet worden gevoerd, dan zal dit een digitaal debat zijn. In dat geval proberen we ervoor te zorgen dat het digitale debat op internet te volgen is.

Randprogramma’s

Randprogramma’s zijn openbare informatiesessies die tegelijk met de stedelijke commissie worden gehouden.

Alle randprogramma’s zijn voorlopig geannuleerd tot maandag 20 april. Er is (nog) geen noodzaak om hier een alternatief voor te vinden.

Stadsdeelcommissies

Alle stadsdeelcommissies zijn voorlopig geannuleerd tot 20 april.

Lees verder

Inspreekrecht

Inwoners kunnen bij stedelijke commissie en stadsdeelcommissies gebruikt maken van hun spreekrecht.

Lees verder

Brieven aan de raad

Brieven aan de raad kunt u nog steeds gewoon sturen. Omdat het college van B en W nu de coronacrisis als prioriteit heeft, kan die beantwoording langer duren dan de gebruikelijke termijn van 3 weken.

Lees verder

Contact met raadsleden

U kunt nog steeds telefonisch of per mail contact opnemen met de raadsleden. Vermijd fysiek contact zoveel mogelijk. De mailadressen van de gemeenteraadsleden vindt u op de website van de gemeenteraad.