Corona en gemeenteraad

Op deze pagina vindt u actuele informatie over de gevolgen van de coronacrisis voor de bijeenkomsten en het functioneren van de gemeenteraad Enschede en wat dit allemaal voor u betekent.  

Vergaderingen raadscommissies: digitaal (online)

Alle openbare commissievergaderingen worden digitaal (online) gehouden en zijn live (en achteraf) te volgen via www.enschede.nl/bestuur. Het gaat in ieder geval om de volgende vergaderingen:

  • stedelijke commissie;
  • alle stadsdeelcommissies;
  • commissie Omgevingsbeleid.

Al deze vergaderingen worden vanuit de raadzaal in het stadhuis uitgezonden, waar de voorzitter en de commissiegriffier aanwezig zijn. De raads- en commissieleden zijn daar niet en doen digitaal mee vanaf een andere plek.

Vergaderingen gemeenteraad: fysiek zonder publiek, wel live te volgen

De vergaderingen van de gemeenteraad worden binnen de huidige regels van de spoedwet en met inachtneming van de RIVM voorschriften nog fysiek gehouden. Deze vergaderingen zijn voor publiek niet toegankelijk.  

Alle raadsvergaderingen zijn live (en achteraf) te volgen via www.enschede.nl/bestuur.

Het is nog onbekend wanneer de vergaderingen van raad en commissies weer op de normale manier gaan. Dit is afhankelijk van de landelijke richtlijnen en de adviezen van het RIVM.

Voorlopige planning

Bij online vergaderingen is het verstandig om niet te veel onderwerpen in één vergadering te behandelen. Dit heeft gevolgen voor het vergaderschema. Houd het nieuws onder Bestuur in de gaten voor het actuele vergaderschema.

Bezoekers en sprekers bij online commissievergaderingen

Het is niet mogelijk om bij de digitale vergaderingen aanwezig te zijn in de raadzaal. Oók niet als men zich houdt aan de RIVM-adviezen. Wij vragen hiervoor uw begrip. Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe dit zal zijn voor de fysieke vergaderingen.

Als u het woord wenst te voeren in een stedelijke commissie of stadsdeelcommissie, dan kunt u contact opnemen met de betreffende commissiegriffier. Deze gaat met u overleggen hoe uw inbreng bij de commissie komt en kan er eventueel voor zorgen dat u kunt meedoen aan de digitale of fysieke vergadering.

Let op: als u wenst in te spreken, is het in uw eigen belang dat u op tijd contact opneemt met de commissiegriffier. Dit in verband met de (digitale) voorbereidingen! Wacht dus alstublieft niet tot de dag van de vergadering, maar neem bijtijds contact op!

Heeft u nog vragen over dit bericht of heeft u onderwerpen voor de gemeenteraad, dan kunt u die mailen naar raadsgriffie@enschede.nl.

Rol van de raad

In tijden van calamiteiten en crisis ligt de nadruk op het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders is als eerste aan zet. De prioriteit wordt dus gegeven aan de voortgang van het dagelijks bestuur, gericht op de crisisaanpak. De gemeenteraad behoudt echter zijn rollen, taken en verantwoordlijkheden. Nog steeds stelt de raad kaders, controleert het college van B en W en vertegenwoordigt de raad de inwoners van Enschede.

Voor meer informatie verwijzen we u naar “Agenda’s Raad en Commissies” op de site www.enschede.nl/bestuur.

Vragen van raadsleden

Raadsleden kunnen normaal gesproken op elk moment schriftelijke en mondelinge vragen stellen aan het college over gevoerd beleid.

Door de crisissituatie heeft de gemeenteraad afgesproken dat vragen die niet met de crisissituatie te maken hebben, zoveel mogelijk worden beperkt (maar nog steeds mogelijk zijn en beantwoord worden), zodat de focus van het college van B en W op de crisis gericht kan blijven.

Lees verder

Raadsberichten inzake crisis

Het college heeft de raad gedurende de eerste weken van de crisis (pro)actief geïnformeerd. Dit is gebeurd via raadsberichten die terug te vinden zijn in het weekoverzicht raadsstukken op www.enschede.nl/bestuur

Lees verder

Gemeenteraadsvergaderingen

Gemeenteraadsvergaderingen zijn nodig om te kunnen debatteren, raadsinitiatieven in te brengen en om formele raadsbesluiten te nemen.

De locatie en vorm van de raadsvergaderingen na het zomerreces zijn afhankelijk van de RIVM-richtlijnen en maatregelen die dan gelden.

Stedelijke commissie

De stedelijke commissie wordt gebruikt voor actuele vragen en voor de eerste beeldvormende en meningsvormende debatten.

Alle vergaderingen zijn live en achteraf te volgen via www.enschede.nl/bestuur.

Randprogramma’s

Randprogramma’s zijn openbare informatiesessies die tegelijk met de stedelijke commissie worden gehouden.

Randprogramma´s worden vooralsnog digitaal gehouden en zijn achteraf terug te kijken via www.enschede.nl/bestuur.

Stadsdeelcommissies

In de stadsdeelcommissies worden zaken besproken die het stadsdeel aangaan. Soms zijn dat raadsvoorstellen. Veel vaker zijn dat grotere en kleinere onderwerpen die spelen in het betreffende stadsdeel.

Afspraken en toezeggingen die in de diverse stadsdeelcommissies zijn gedaan, worden door het stadsdeelmanagement zoveel mogelijk volgens afspraak uitgevoerd.

De stadsdeelcommissie vinden op dit moment digitaal plaats. Voor meer informatie verwijzen we u naar “Agenda’s Raad en Commissies” op de site www.enschede.nl/bestuur

Inspreekrecht

Inwoners kunnen bij stedelijke commissie en stadsdeelcommissies gebruikt maken van hun spreekrecht.

Lees verder

Brieven aan de raad

Brieven aan de raad kunt u nog steeds gewoon sturen. Omdat het college van B en W nu de coronacrisis als prioriteit heeft, kan die beantwoording langer duren dan de gebruikelijke termijn van 3 weken.

Lees verder

Contact met raadsleden

U kunt nog steeds telefonisch of per mail contact opnemen met de raadsleden. Vermijd fysiek contact zoveel mogelijk. De mailadressen van de gemeenteraadsleden vindt u op de website van de gemeenteraad.