Vergoeding voor controle op coronatoegangsbewijzen

Vanaf 25 september 2021 zijn ondernemers in bijvoorbeeld de horeca-, cultuur-, sport- en evenementensector verplicht om bezoekers naar een geldig coronatoegangsbewijs te vragen. Het laten zien van een coronatoegangsbewijs geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Vanaf 14 jaar is het tonen en controleren van een ID-bewijs daarbij ook verplicht. 

Tegemoetkoming in de extra kosten

Om ondernemers enigszins tegemoet te komen stelt de Rijksoverheid een vergoeding beschikbaar voor de extra kosten die de verplichte controle van de coronatoegangsbewijzen met zich meebrengt. Ondernemers en instellingen die voor een bijdrage in de kosten in aanmerking komen, kunnen daarvoor een aanvraag bij de gemeente indienen. 

De €411.000 die beschikbaar was, is op. U kunt nog wel een aanvraag indienen. Nieuwe aanvragen worden pas opgepakt als het Kabinet meer subsidie beschikbaar stelt.

Vergoeding aanvragen

Wat moet u weten

 • De kosten moeten samenhangen met de ondersteuning bij of nabij voorzieningen die, op grond van artikel 6.30 van de 'Tijdelijke regeling', verplicht zijn om coronatoegangsbewijzen te controleren en waarbij, onder omstandigheden, personen de toegang ontzegt mag worden. Bekijk op Rijksoverheid waar een toegangsbewijs verplicht is.
 • Alleen kosten die gemaakt worden in de periode van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021 komen voor vergoeding in aanmerking
 • De gemeente Enschede heeft een bedrag van € 411.000,- beschikbaar. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld
 • Als de landelijke coronamaatregelen, of de vergoeding van het rijk, wordt aangepast, dan kan dit invloed hebben op deze regeling

Welke kosten worden vergoed

Hieronder vindt u een overzicht van de kosten die wel en niet vergoed worden.

Vergoedbare kosten

De volgende kosten komen voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking. 

 1. Verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten
 2. Verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder 1
 3. In geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten
 4. Materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliterenmogelijk maken
 5. Verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder 1 tot en met 4

Kosten worden dus vergoed inclusief de betaalde BTW. Voor deze betaalde BTW kan geen beroep worden gedaan op het BTW-compensatiefonds (zie kopje hieronder ‘Niet vergoedbare kosten’ onder punt 3).

Niet vergoedbare kosten
 

 1. Kosten voor verplichtingen die zijn aangegaan vóór 22 september 2021
 2. Kosten voor activiteiten waarvoor al een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage door het Rijk is verstrekt
 3. Kosten van activiteiten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat, of recht bestaat op compensatie op grond van de Wet op het BTW-compensatiefonds

Hoe vraagt u een vergoeding aan

 • De aanvraag moet worden ingediend met het formulier ‘Aanvraag incidentele bijdrage ondersteuning controle op Coronatoegangsbewijs’. 
 • U kunt vanaf 15 november 09:00 uur tot 6 december 2021, 09:00 uur een aanvraag indienen.
 • Voeg als bijlage uw factuur met een overzicht van gemaakte of te maken kosten toe. 
 • Voeg onderliggende inkoopfacturen van externe kosten toe.
 • Een aanvrager kan maximaal 35.000 euro subsidie ontvangen.
 • Het subsidieplafond bedraagt  411.000 euro. 
 • Aanvragen worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst. Hierbij geldt het tijdstip van indienen van een volledige aanvraag (dus inclusief gespecificeerde factuur en bijbehorende onderliggende inkoopfacturen).

Meer informatie

Bekijk de regels over het coronatoegangsbewijs.