Vergoeding voor controle op coronatoegangsbewijzen

Van 1 januari 2022 tot 26 maart 2022 moesten ondernemers en verenigingen bezoekers verplicht vragen naar een geldig coronatoegangsbewijs. De extra kosten die ondernemers en verenigingen begin dit jaar hiervoor maakten, kunnen vergoed worden.

Om ondernemers en verenigingen tegemoet te komen stelt de Rijksoverheid een vergoeding beschikbaar voor de extra kosten van de verplichte controle van de coronatoegangsbewijzen. Ondernemers en instellingen die voor een bijdrage in de kosten in aanmerking willen komen, kunnen daarvoor van 2 juni 2022 9.00 uur tot 1 juli 2022 9.00 uur een aanvraag bij de gemeente indienen. 

Vergoeding aanvragen

Wat moet u weten

 • De kosten moeten samenhangen met de ondersteuning bij of nabij voorzieningen die, op grond van artikel 6.30 van de 'Tijdelijke regeling', verplicht zijn om coronatoegangsbewijzen te controleren en waarbij, onder omstandigheden, personen de toegang ontzegt mag worden. Bekijk op Rijksoverheid waar een toegangsbewijs verplicht is
 • Alleen kosten die zijn gemaakt in de periode van 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022 komen voor vergoeding in aanmerking
 • De gemeente Enschede heeft een bedrag van € 610.000 beschikbaar. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld

Welke kosten vergoed worden

Hieronder vindt u een overzicht van de kosten die wel en niet vergoed worden.

Vergoedbare kosten

De volgende kosten komen voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking. 

 • Verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten
 • Verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder 1
 • In geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten
 • Materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren  mogelijk maken
 • Verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder 1 tot en met 4

Kosten worden dus vergoed inclusief de betaalde BTW. Voor deze betaalde BTW kan geen beroep worden gedaan op het BTW-compensatiefonds (zie kopje hieronder ‘Niet vergoedbare kosten’ onder punt 3).

Niet vergoedbare kosten

 • Kosten voor verplichtingen die zijn aangegaan vóór 1 januari 2022
 • Kosten voor activiteiten waarvoor al een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage door het Rijk is verstrekt
 • Kosten van activiteiten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat, of recht bestaat op compensatie op grond van de Wet op het BTW-compensatiefonds

Hoe u een vergoeding aanvraagt

 • De aanvraag moet worden ingediend met het formulier ‘Aanvraag incidentele bijdrage ondersteuning controle op Coronatoegangsbewijs’
 • U kunt vanaf 2 juni 09:00 uur tot 1 juli 09:00 uur een aanvraag indienen
 • Voeg als bijlage uw factuur met een overzicht van gemaakte of te maken kosten toe
 • Voeg onderliggende inkoopfacturen van externe kosten toe
 • Een aanvrager kan maximaal 35.000 euro subsidie ontvangen
 • Het subsidieplafond bedraagt 610.000 euro
 • Aanvragen worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst. Hierbij geldt het tijdstip van indienen van een volledige aanvraag (dus inclusief gespecificeerde factuur en bijbehorende onderliggende inkoopfacturen)