Corona: aangepaste dienstverlening

Vanwege het coronavirus nemen wij een aantal maatregelen. Bekijk per onderwerp waar u rekening mee moet houden. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Twekkelerveld aardgasvrij

Nederland wordt in 2050 aardgasvrij en stapt over op een duurzame warmtevoorziening. Het is een enorme klus, daarom starten we nu wijk voor wijk in Nederland. Twekkelerveld is de eerste wijk in Enschede waarvoor een wijkuitvoeringsplan (WUP) gemaakt wordt. Hierin beschrijven we wanneer welke straten worden aangesloten op een andere warmtebron, wat daarvan de kosten zijn en wie het gaat uitvoeren. Bewoners, ondernemers, gemeente en andere partners gaan hier samen mee aan de slag. 

Waarom aardgasvrij?

We hebben sneller dan ooit te maken met klimaatverandering. We stoten met ons allen teveel CO2 uit, onder meer door aardgasverbruik. In het Klimaatakkoord is daarom afgesproken dat we in 2030 de uitstoot van broeikasgassen halveren en in 2050 helemaal van het aardgas afgaan. Van het aardgas stappen we over op duurzame energiebronnen zoals zon, wind en water.  

Minder aardgasverbruik als eerste stap

De eerste belangrijke stap begint met minder energieverbruik. Slim met energie omgaan levert direct een besparing op en zorgt voor minder C02-uitstoot. Door isolatie van je woning kun je het energieverbruik verder terugdringen. Een goed geïsoleerde woning maakt het ook eenvoudiger om in de toekomst aardgasvrij te wonen.

Wilt u uw energieverbruik verminderen?

Energieloket Enschede helpt je bij het slim omgaan met energie. 

Duurzaam Thuis Twente geeft advies over de verduurzaming van particuliere woningen in Enschede. 

Op de website van het Nationaal Warmtefonds vind je informatie  over de mogelijkheid voor woningeigenaren om tegen gunstige voorwaarden te lenen.

Kosten en wooncomfort 

In 2019 heeft de Universiteit Twente onderzocht dat inwoners van Twekkelerveld beheersbare kosten en behoud van wooncomfort belangrijk vinden bij een alternatief voor aardgas. Daarom hebben gemeente en de corporaties afgesproken dat we bij het alternatief voor aardgas streven naar woonlastenneutraliteit. En dat uw wooncomfort er niet op achteruit mag gaan. 

Wat is woonlastenneutraliteit?

Het kabinet ziet ‘woonlastenneutraliteit’ als het gelijk blijven of lager worden van de maandelijkse lasten die een huishouden betaalt aan energie (gas, elektriciteit, warmte) en hypotheeklast of huur. Dat wil zeggen dat de verlaging van de energierekening van een huishouden minimaal gelijk is aan de maandelijkse financieringskosten of huurverhoging op het moment dat de energiebesparende maatregelen worden genomen. Door de maatregelen verbetert daarnaast vaak ook het wooncomfort en zal de waarde van een woning naar verwachting stijgen. 

Onderzoek naar alternatieven voor aardgas (2019)

In 2019 heeft bureau DWA onderzoek gedaan naar de alternatieven voor aardgas in Twekkelerveld. Uit het onderzoek komt naar voren dat een warmtenet in vergelijking met All-electric (warmtepomp) en een hybride oplossing (combinatie van warmtepomp en gas) op dit moment de beste collectieve oplossing is als je kijkt naar kosten en wooncomfort.  

De voor- en nadelen van alternatieven worden ook genoemd in de video 'Twekkelerveld wordt aardgasvrij'.

Vraag en antwoord

Bekijk de antwoorden op de meest gestelde vragen over een aardgasvrij Twekkelerveld.

Onze aanpak

1. Onderzoek

Onderzoek haalbaarheid warmtenet

De gemeente en de corporaties willen samen verder onderzoeken of er een haalbare businesscase te maken is voor een warmtenet voor een aantal woningen in de wijk (startgebied). De gemeente wil daarbij ook onderzoeken onder welke voorwaarden particuliere woningbezitters gebruik kunnen maken van het warmtenet.

Onderzoek naar alternatieven voor aardgas

Naast het onderzoek naar de haalbaarheid van het warmtenet voor het startgebied gaan wij samen met het Bewonersplatform Twekkelerveld onderzoeken welke andere alternatieven voor aardgas in de wijk mogelijk zijn.

Onderzoek naar isolatiemaatregelen

Ook brengen we in beeld welke isolatiemaatregelen nodig zijn per woningtype.

2. Buurtgesprekken

We zijn met bewoners (corona-proof) in gesprek over hoe we Twekkelerveld samen duurzamer en aardgasvrij kunnen maken. We bespreken wat de voor- en nadelen zijn voor de alternatieven voor aardgas. Maar ook wat we de komende jaren al kunnen doen om nu al energie en kosten te besparen. Als u mee wilt doen aan de buurtgesprekken* en zich nog niet bij ons heeft gemeld, kunt u ons een email sturen: aardgasvrij@enschede.nl

3. Wijkuitvoeringsplan

Hoe we Twekkelerveld precies van het aardgas af gaan halen en hoe het warmtenet en andere oplossingen hierbij kunnen worden ingezet, gaan we dus verder onderzoeken. Dat doen we met bewoners, de wooncorporaties, een warmteleverancier en Enexis. De uitkomsten van dit onderzoek worden verwerkt in een zogeheten Wijkuitvoeringsplan. In dit plan wordt duidelijk wat de maandelijkse kosten voor de bewoners is , of de woning verder geïsoleerd moet worden, welke straten en woningen als eerste van het gas af kunnen, welke andere opgaven en groot onderhoud te combineren zijn en wat de exacte planning is.

We doen meer in Nieuw Twekkelerveld!

In Twekkelerveld wordt gewerkt, gewoond en geleefd. Dat is op heel veel plekken al naar wens, maar kan op plekken ook beter. Daar zetten we samen de schouders onder: gemeente en corporaties mét bewoners. Wat goed is behouden we, wat beter kan pakken we aan. Van maatregelen om de gevolgen van het klimaat op te vangen tot het aan de slag gaan met verouderde woningen. De kansen die zich voordoen pakken we aan: dat is Nieuw Twekkelerveld. Meer hierover vindt u op de website van Nieuw Twekkelerveld.

Meedoen

Wilt u met meepraten en meedoen met de energietransitie in Twekkelerveld, stuur dan een e-mail naar aardgasvrij@enschede.nl. Benoem ‘Meedenken’ in het onderwerp, en geef uw  adres (straat, huisnummer en postcode) en telefoonnummer door.