Maatregelen afvalinzameling

13 september 2019

Voorstel naar gemeenteraad: Enschede gaat voor keuzevrijheid en gescheiden inzameling GFE hoogbouw.

Bewoners van laagbouw mogen vanaf 2021 zelf kiezen welke afvalcontainers ze wel of niet willen hebben. En bewoners van hoogbouw krijgen vanaf dezelfde datum de mogelijkheid om groente, fruit en etensresten (GFE-afval) te scheiden, zodat ze minder restafval overhouden. Dat zijn de belangrijkste maatregelen die het college voorstelt aan de raad, naar aanleiding van de wensen van de inwoners van Enschede. De gemeenteraad beslist naar verwachting op 30 september over dit voorstel van het college van B&W.

Hoogbouw kan ook GFE scheiden

Voorgesteld wordt dat bewoners van hoogbouw woningen in Enschede vanaf 1 januari 2021 GFE afval kunnen scheiden. Er komen bovengrondse GFE-verzamelcontainers, waar bewoners dit afval naar toe kunnen brengen. Groot voordeel is dat dit GFE-afval dan niet meer bij het restafval hoeft. Dat is goed voor de doelstelling: 50 kilo restafval per inwoner in 2030.

De compensatie in het tarief van restafval komt daardoor te vervallen en het vaste deel van de afvalstoffenheffing wordt verhoogd. In Enschede-Zuid vond de afgelopen jaren een proef plaats met de gescheiden inzameling van GFE bij hoogbouw. De resultaten en reacties zijn positief. Wethouder Jurgen van Houdt: “Veel mensen zijn blij dat de GFE-resten direct vanuit de keuken kunnen worden weggebracht, zodat stankoverlast wordt voorkomen. Met de invoering van deze maatregel hebben alle inwoners van Enschede – of ze nu hoog of laag wonen – dezelfde mogelijkheden om optimaal afval te scheiden.”

Keuzevrijheid voor laagbouw

Uit de peiling van afgelopen november onder inwoners van laagbouwwoningen in Enschede blijkt dat het wegbrengen van restafval naar ondergrondse containers voor hen nog een stap te ver is.

Om een volgende stap te maken in afvalscheiding, krijgen bewoners van laagbouwwoningen vanaf 1 januari 2021 de keuze welke containers (140 of 240 liter) ze wel of niet aan huis willen hebben. De plastic zakken om verpakkingenafval in te doen worden vervangen door een container. Laagbouwbewoners kunnen dus kiezen uit vier containers: verpakkingen, gft, papier en restafval. Wie de ruimte heeft kan voor alle vier containers kiezen. Maar één, twee of drie containers is ook mogelijk. Verpakkingen, restafval en papier kunnen altijd worden weggebracht naar ondergrondse containers in de buurt of wijk.

Het college stelt voor om de inzamelfrequentie aan huis voor verpakkingen en restafval te wijzigen naar 1 keer per 4 weken. Dit past het beste bij de manier waarop inwoners van laagbouw hun afval nu aanbieden. Papier werd al 1 x per 4 weken binnen de bebouwde kom ingezameld. De inzameling van groente, fruit en tuinafval (GFT) blijft 1 x per 2 weken.

Deze keuzevrijheid voor laagbouw leidt tot een besparing: het vaste deel van de afvalstoffenheffing gaat in 2021 omlaag. Bewoners kunnen daarnaast altijd besparen op het variabele deel van de afvalstoffenheffing, door goed afval te scheiden en minder vaak restafval aan te bieden. Deze maatregel draagt, dankzij de komst van de verpakkingencontainer, naar verwachting ook bij aan een schoner straatbeeld.

Gemeente werkt aan schoner straatbeeld, resultaten evaluatie

In 2017 besloot de gemeenteraad een aantal maatregelen in te voeren die bijplaatsingen van afval in Enschede moeten terugdringen. De stad zet zich daarmee in voor een schoner straatbeeld. Er zijn destijds 3 maatregelen ingevoerd:

  1. De (her)introductie van een stortquotum van 75 kilo voor het gratis wegbrengen van grof huishoudelijk afval naar de afvalbrengpunten.
  2. Het verlagen van het voorrijtarief voor de inzameling van grof huishoudelijk afval bij bewoners aan huis van 45 euro naar 20 euro per keer.
  3. Huishoudens toegang geven tot alle ondergrondse containers voor restafval, in plaats van alleen de dichtstbijzijnde container(s).

Naast deze maatregelen worden meer acties uitgevoerd om bijplaatsingen tegen te gaan. Zo worden zogenaamde ‘hotspots’ (plekken waar relatief veel bijplaatsingen worden aangetroffen) onderzocht om aanvullende maatregelen te kunnen nemen. Zo is er een proef gedaan naar het effect van ‘containercoats’ (grasmat met bloemen om de container). Ook is met de invoering van diftar de inzet van handhaving verhoogd op hotspots en zijn afvalcoaches specifieker ingezet om bijplaatsingen tegen te gaan.

Deze maatregelen zijn geëvalueerd. Hieruit blijkt dat de (her)introductie van het gratis stortquotum van 75 kilo en verlaging van het ophaaltarief ertoe leidden dat er meer huishoudens het (grof) afval wegbrachten naar het afvalbrengpunt en er is vaker aan huis grof afval opgehaald. Het college stelt voor om deze maatregelen voort te zetten. Daarnaast wil het college een proef doen met cameratoezicht bij drie locaties met verzamelcontainers waar veel bijplaatsingen zijn.

Enschede zonder afval

Dankzij de toename van afvalscheiding door de inwoners van Enschede, is een belangrijke stap gezet in het bereiken van de doelstelling van de Twentse gemeenten: in 2030 nog maximaal 50 kilo restafval per inwoner per jaar. De hoeveelheid restafval is in Enschede in twee jaar tijd met ongeveer 40% verminderd: van 215 naar 125 kilo per inwoner per jaar. “Wethouder Van Houdt: “Zo kan steeds meer afval worden gebruikt als grondstof voor nieuwe producten. We willen immers de wereld schoner en groener maken voor onze kinderen en kleinkinderen.”

Lees hier de antwoorden op veelgestelde vragen over het scheiden van GFE-afval bij hoogbouw.

Lees hier de antwoorden op veelgestelde vragen over de invoering van hetkeuzemodel bij laagbouw