Ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau Energievisie Enschede ter inzage

07 december 2017

In opdracht van de gemeenteraad wordt gestart met de ontwikkeling van een Energievisie. In deze visie verwoordt de gemeente hoe zij haar energiedoelstelling denkt te gaan halen.

Voor de Energievisie is een (ontwerp) Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld, als procedure voor de milieueffectrapportage. In deze notitie staat beschreven waar de energievisie over gaat, waarom we onderzoek naar milieueffecten uitvoeren en hoe diepgaand dit onderzoek is. De NRD ligt vanaf 7 december gedurende zes weken ter inzage.

Aanleiding 

Enschede streeft ernaar dat alle energie die binnen de gemeentegrenzen nodig is om te wonen, werken en recreëren in 2050 duurzaam wordt opgewekt. De overstap van fossiele naar duurzame bronnen van energie verandert onze leefomgeving ingrijpend. Dit vraagt om objectieve informatie en zorgvuldige besluitvorming.

Om ruimtelijke keuzes te kunnen maken, moet een energievisie worden opgesteld. De gevolgen van verschillende oplossingsrichtingen voor deze ruimtelijke opgave wordt inzichtelijk gemaakt in een milieueffectrapportage (MER). De NRD voor de energievisie beschrijft hoe de gevolgen van verschillende mogelijkheden om de energiedoelstelling van de gemeente te realiseren in beeld worden gebracht en welk detailniveau daarbij wordt nagestreefd.

Terinzagelegging

De NRD ligt van 7 december  tot 18 januari 2018 voor iedereen ter inzage. De ontwerp-NRD is op afspraak in te zien in het stadskantoor (Hengelosestraat 51) van de gemeente Enschede. Deze is ook in te zien op de website www.enschedewektop.nl. Tijdens deze periode is er voor iedereen gelegenheid een zienswijze naar voren te brengen ten aanzien van:

  • Het voornemen een Energievisie op te stellen en daarbij de procedure voor een milieueffectrapportage te doorlopen.
  • De NRD die voor de Energievisie is opgesteld.

Een zienswijze indienen kan op twee manieren:

  • Per e-mail aan postbus20@enschede.nl of per post aan postbus 20, 7500 AA te Enschede. Vermeld er dan bij dat het om een zienswijze op de Notitie Reikwijdte en detailniveau Energievisie gaat.
  • Mondeling een zienswijze indienen kan ook. Maak dan een afspraak met de heer van ’t Erve via het algemene nummer van de gemeente 053-4818181.

Inloopavond

Op donderdag 14 december van 16.00 tot 20.00 uur is in het stadhuis (Langestraat 24) een inloopavond. Tijdens die bijeenkomst is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Inwoners hoeven zich hiervoor niet aan te melden.

Vervolg

Alle ingediende zienswijzen worden verwoord en becommentarieerd in een reactienota. Deze reactienota wordt betrokken bij vaststelling van de Energievisie. Het ontwerp van de Energievisie wordt naar verwachting in het voorjaar van 2018 ter inzage gelegd. Ook dan is er gelegenheid om te reageren. De Energievisie zal uiteindelijk in de zomer van 2018 ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden.