Effectonderzoek Wmo ondersteuning start in oktober

11 oktober 2016

Half oktober gaat de effectmeting van Wmo ondersteuning van start, met het zogenaamde IPA klantbelevingsonderzoek. Hiervoor wordt een grote groep mensen aangeschreven die ondersteuning krijgt bij zelfstandig leven of maatschappelijke deelname. Het gaat hierbij niet om klanttevredenheid, maar over het eigen leven en functioneren van cliënten.

Vervolgmeting ontwikkeling redzaamheid en participatie

Twee jaar geleden, voorafgaand aan de decentralisatie van de Awbz, heeft een eerste meting plaatsgevonden. Deze vervolgmeting is bedoeld om te kijken hoe de redzaamheid en participatie van mensen met een beperking zich heeft ontwikkeld nu de gemeente verantwoordelijk is voor hun ondersteuning.

Belang van deelname benadrukken

Als zorgaanbieder zult u wellicht te horen krijgen van uw cliënten dat zij benaderd zijn voor dit onderzoek. Wilt u dan het belang van deelname benadrukken? Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 20 minuten en anonimiteit is gewaarborgd. Mensen met een verstandelijke beperking worden benaderd via de zorgaanbieder. Voor wie dat nodig heeft, is er ondersteuning beschikbaar bij het invullen.

Gemeente gebruikt uitkomsten voor sturing

Het IPA onderzoek is onderdeel van het gemeentelijk kwaliteitsbeleid Wmo. Daarin is afgesproken dat de gemeente zoveel mogelijk stuurt op de uitkomsten van zorg en ondersteuning. Het is een hele uitdaging om die uitkomsten goed in beeld te krijgen. Dit IPA onderzoek zal daaraan bijdragen. Ook u als aanbieder heeft daar belang bij. Meer kennis van uitkomsten betekent namelijk minder sturing op dienstverlening, dus minder administratieve lasten en meer professionele vrijheid.

Begin 2017 zijn de resultaten van het onderzoek bekend. Die worden uiteraard met u gedeeld.

Over de IPA

De IPA vragenlijst is bedoeld om van mensen zelf te horen hoe zij functioneren in het dagelijks leven. De vragen zijn gericht op dagelijkse bezigheden, bijvoorbeeld: kunt u gaan en staan waar u wilt? Gebeuren de dingen bij u thuis zoals u dat wilt? Als u wilt werken, zijn er dan mogelijkheden om dat ook te doen? Welke zaken vindt u het belangrijkste om uw leven te kunnen leiden zoals u dat wilt?

De vragenlijst is evaluatief en bedoeld om het effect van de ondersteuning te meten. Het gaat erom hoe mensen zich kunnen redden mét de hulp en hulpmiddelen die zij krijgen. Ter illustratie: als iemand slecht ter been is maar met zijn scootmobiel kan komen waar hij wil, dan is zijn mobiliteit ‘heel goed’. Of: als iemand moeite heeft om zelf overzicht te houden over zijn financiën maar dat met hulp van u of een familielid wél goed heeft geregeld, dan past ook daar het antwoord ‘goed’.

Het cliëntperspectief staat centraal. Mensen zelf moeten de vragenlijst invullen. Als dat niet kan i.v.m. beperkingen, dan het liefst met hulp van een naaste of familielid.