Enschede blijft ambitieus; we investeren in een groene, inclusieve en aantrekkelijke stad

22 juni 2023
Wel op de Home/Uitgelicht Nieuws

Het college heeft haar eerste zomernota vastgesteld en aan de gemeenteraad aangeboden. De zomernota laat zien dat we voortvarend doorgaan met het realiseren van de ambities voor Enschede.

Voor veel belangrijke thema’s is geld beschikbaar, zoals kansengelijkheid, groenambitieplan, verkeersveiligheid, cultuur en evenementen. Daarnaast is het gelukt om maatschappelijke voorzieningen in stand te houden zoals de ijsbaan. Ook gaan we door met de strategische investeringsagenda en stijgen de belastingen met minder dan de inflatie. Voor 2024 zijn geen nieuwe bezuinigingen nodig. Voor de wat langere termijn zien we wel een gat in de begroting. Dit komt doordat het rijk een fikse korting op het gemeentefonds wil doorvoeren. De gesprekken daarover zijn nog in volle gang. Afhankelijk van deze ontwikkelingen zijn bij een volgende zomernota mogelijk wel andere keuzes nodig. 

In de zomernota laten we zien hoe het gaat met de lopende begroting en blikken we vooruit naar de begroting van 2024. We geven ieder jaar veel geld uit en krijgen ook veel binnen. In totaal gaat het om ongeveer 800 miljoen euro. Dat besteden we aan uiteenlopende zaken; van wegen tot armoedebestrijding en van woningbouwplannen tot uitkeringen. De inkomsten komen voor een groot gedeelte van het rijk. “Er is nog veel onduidelijk over de financiering vanuit het rijk in 2026,” vertelt wethouder Financiën Marc Teutelink. “Daarom denken we goed na over de vraag waaraan we ons geld uitgeven. Bij de keuzes die we maken staan bestaanszekerheid en het leefbaar houden van onze wijken en buurten voorop. We willen dat de stad nu en in de toekomst aantrekkelijk is om in te wonen, werken en recreëren. Dat we keuzes moeten maken betekent echter niet dat we niets meer kunnen doen.” 

Leefbare, groene en aantrekkelijke stad 

We willen een stad zijn die inclusief, groen en duurzaam, open en aantrekkelijk is. Enschede moet een prettige leefomgeving zijn voor iedereen. Daarom intensiveren we in ons groenambitieplan, verkeersveiligheid, evenementenbeleid, cultuur en kansengelijkheid. Daarnaast blijven we ons voorbereiden op het veranderende klimaat. De maatschappelijke voorzieningen moeten op peil blijven. Daarom is het goed dat we een nieuw zwembad realiseren en dat we de sociale basis versterken met wijkwijzers, en de Kracht van Verenigingen. Ook kiezen we ervoor geld vrij te maken voor voorzieningen als de ijsbaan en de Huiskamer van de Stad. Aanvullend blijven we inzetten op projecten die al op de strategische investeringsagenda stonden. We voegen daar ook enkele aan toe zoals de openbare ruimte rondom het Warenhuis, Horstmanpark en de TOPsportcampus.    

Gelijke kansen en gezonder leven 

We blijven inzetten op het voorkomen van problemen zoals armoede of slechte gezondheid. Door bijvoorbeeld te werken aan thema’s als kansengelijkheid en de aandacht voor groen in combinatie met gezondheid. En natuurlijk via de inzet op de woningbouwopgave. Zo zorgen we ervoor dat onze inwoners een steeds gezondere, betere uitgangspositie hebben. De reserve die we voor jeugdzorg nog hebben gebruiken we naar verwachting volgend jaar volledig. We werken aan een voorstel waarmee we de tekorten in de jeugdzorg structureel willen verminderen. Bij de zomernota van 2024 verwachten we structurele voorstellen aan de raad te kunnen doen.  

Dienstverlening en samenwerking

Inflatie en personeelstekort raken Enschede ook. We merken dat inwoners moeite hebben om rond te komen met hun inkomen. Maar ook als organisatie is het moeilijk om goed personeel te vinden en dat personeel langdurig aan ons te binden. “We doen er alles aan om onze dienstverlening stabiel en op niveau te houden en onze afspraken met inwoners en raad na te komen,” aldus wethouder Marc Teutelink. “Onze dienstverlening moet toegankelijk zijn voor iedereen. Daarbij zetten we in op duidelijk communiceren en openheid en transparantie in onze informatievoorziening.” We hebben onze inwoners ook nodig om mee te denken over hun straat, 
buurt of dorp. We willen meer en beter met hen samenwerken.  

Aandacht voor veiligheid 

Veiligheid is een basisbehoefte van inwoners en bezoekers van onze gemeente. Daarom werken we samen met veel verschillende partijen om de stad zichtbaar en voelbaar veiliger te laten zijn. Dit doen we o.a. door intensivering van cameratoezicht, aandacht voor verwarde personen, handhaving en preventie.

Gemeenteraad aan zet 

Op maandag 10 en dinsdag 11 juli bespreekt de gemeenteraad de zomernota tijdens de Kamer Bestuur en Middelen. Op maandag 17 juli neemt de gemeenteraad een besluit over de zomernota.

Je kunt de zomernota hier lezen.