Actievoorwaarden Nieuwjaarswensactie

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de winactie (hierna te noemen de “Actie”), die wordt georganiseerd door de gemeente Enschede, hierna te noemen “Organisator”. De deelnemer verklaart zich door zijn deelname akkoord met deze actievoorwaarden.  

De Actie wordt georganiseerd als Nieuwjaarswensactie vanuit de gemeente Enschede. Deelname aan de Actie is gratis en is mogelijk in de periode van 20 december t/m 31 december 2021.  

Om voor een prijs in aanmerking te komen dient de deelnemer:

 • Inwoner van de gemeente Enschede te zijn  
 • een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland te hebben
 • een geldig e-mail adres op te geven 

Verder gelden deze regels

 • Uitgesloten van deelname is iedereen die op enige wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de ontwikkeling van de Actie 
 • De Actie bestaat uit een deelnameactie: deelnemers doen mee aan de actie door hun bijdrage te mailen naar enschedeviertoudennieuw@enschede.nl 
 • De met de Actie te winnen prijs bestaat uit een Enschede cadeau card  
 • De winnaar van de Actie wordt als volgt aangewezen: Uit alle deelnemers worden na uiterste inzenddatum 10 winnaars gekozen 
 • Organisator zal per e-mail contact opnemen met de winnaar
 • Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd 
 • De winnaar dient zich bij het inwisselen van de prijs op verzoek te kunnen identificeren  
 • De prijs is niet inwisselbaar voor contant geld of iets anders en zijn niet overdraagbaar aan derden  
 • Organisator is niet aansprakelijk voor enigerlei schade van de deelnemer als gevolg van deelname aan de Actie, waaronder maar niet beperkt tot schade als gevolg van het niet kunnen deelnemen aan de Actie, diskwalificatie, gebreken aan de prijs, de inontvangstneming van de prijs door een niet-bevoegde persoon of het niet gebruik kunnen maken van een gewonnen prijs  
 • Gegevens van deelnemers worden niet verstrekt aan derden
 • Door inzending verklaart en garandeert de deelnemer dat wat hij aan Organisator ter beschikking stelt niet onrechtmatig, noch in strijd is met de wet of enig intellectueel eigendomsrecht of ander recht van derden  
 • Organisator is gerechtigd om inzendingen die in haar optiek kwetsend, beledigend of anderszins in strijd zijn met de algemeen geaccepteerde fatsoensregels en de goede smaak te weigeren resp. verwijderen. Inzendingen mogen geen aanstootgevende beelden bevatten 
 • Door deel te nemen aan de Actie geeft de deelnemer toestemming voor gebruik van zijn persoonsgegevens en ingezonden foto/creatie voor communicatie rondom de Actie en in de Nieuwjaarsuitzending van de gemeente Enschede op 5 januari 2021 
 • Organisator behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht en zonder opgave van redenen de Actie op elk moment te beëindigen, te verlengen en/of prijzen of deze actievoorwaarden te wijzigen  
 • Eventuele klachten over de Actie kunnen worden gemaild aan enschedeviertoudennieuw@enschede.nl. Organisator zal binnen 30 dagen schriftelijk reageren op een ingediende klacht