Gemeente en partners in gesprek over Nieuw Enschedees Welzijn

09 juni 2016

Op donderdagmiddag 26 mei vonden er vier rondetafelgesprekken plaats over Nieuw Enschedees Welzijn in de verschillende stadsdelen in Enschede.

Dit in het kader van het ‘Festival der Verantwoording’, waarbij in diverse Nederlandse gemeenten openbare gesprekken werden gevoerd met de stad over de ontwikkelingen in het sociaal domein. Om samen te leren en te reflecteren. De belangstelling voor de rondetafelgesprekken in Enschede was groot: 60 welzijnspartners en raadsleden namen deel.

Een inclusieve samenleving

Bij binnenkomst werden de deelnemers gevraagd een foto te selecteren, die voor hen symbool stond voor welzijn. Bij de toelichting van hun keuzes, kwamen termen als verbinding, meedoen, activeren, uitdagen en het versterken van eigen kracht veelvuldig voorbij. Hierop aansluitend lichtte een team van gemeentelijke medewerkers de visie inclusieve samenleving toe, oftewel de stip op de horizon voor de verdere ontwikkeling van het sociaal domein. Een inclusieve samenleving is een samenleving waarin iedereen meedoet. Samen met inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers kijken we daarbij naar mogelijkheden, talenten en eigen regie van de mens. Dit vraag om anders denken en anders doen.

Belemmeringen en oplossingsrichtingen

Het tweede gedeelte van de middag stond in het teken van ervaringen in het welzijnswerk. Wat gaat goed en wat kan beter als het gaat om het welzijnswerk in Enschede? En waar is behoefte aan? Enkele belemmeringen die werden genoemd waren het gebrek aan verbinding tussen professionals in de wijk, de versnippering van het ondersteuningsaanbod en de huidige systeemwereld (in plaats van leefwereld van de cliënt). Genoemde oplossingen waren volgens de deelnemers het ontschotten in organisaties en in het werkveld. Men pleit voor minder regels en meer mandaat voor de inwoner zelf. Maar ook het lef bij professionals zelf om zich buiten het systeem te begeven. Ook werd meerdere malen het belang van preventie benadrukt. Het dichterbij organiseren van ondersteuning bij de cliënt biedt hiervoor kansen. Wilt u de gespreksverslagen van de rondetafelgesprekken lezen? Download deze dan hieronder:

Gespreksverslag stadsdelen Noord/Centrum
Gespreksverslag stadsdeel Oost
Gespreksverslag stadsdeel West
Gespreksverslag stadsdeel Zuid

Vervolg

De gemeente Enschede is de afgelopen periode gestart met gesprekken met partners over de ervaringen rondom welzijnswerk in de stad. De komende maanden worden er meerdere, soortgelijke rondetafelgesprekken georganiseerd. De input die we ophalen tijdens deze gesprekken, gebruiken we voor de verdere invulling van de nota ‘Nieuw Enschedees Welzijn’. Deze nota wordt eind dit jaar vastgesteld. Heeft u tussentijds vragen? Stuur dan een e-mail naar welzijn053@enschede.nl.

Nieuw Enschedees Welzijn

Met ‘Nieuw Enschedees Welzijn’ stimuleert, ondersteunt en versterkt de gemeente de inzet van inwoners op hun eigen woon-en leefomgeving. Dit doen we door meer ruimte te bieden aan inwoners en partners/professionals op het gebied van welzijnsvraagstukken. De komende jaren streven we naar een zo breed mogelijk flexibel budget. Op basis hiervan wordt ondersteuning vraaggericht en per stadsdeel ingekocht. De gemeente maakt op deze manier een omslag mogelijk naar een integrale aanpak van werk, inkomen, zorg en ondersteuning. Dit willen we in partnerschap doen, met inwoners, wijkraden en maatschappelijke partners/professionals, wijkraden.

Meer weten? Bekijk de informatiekaart Nieuw Enschedees Welzijn.