Gemeenteraad en raadscommissies

04 januari 2023
Uitgelicht Nieuws
Raadszaal stadhuis Enschede

Vergaderingen van de actualiteitenraad en de stedelijke commissie op 9 januari 2023.

Actualiteitenraad

Op maandag 9 januari 2023 vindt van 18.00 uur tot 19.00 uur de actualiteitenraad plaats. De actualiteitenraad vervangt het vragenhalfuur in de raadsvergadering en de verschillende kamers van de Stedelijke Commissie.  De vergadering is in de raadzaal van het stadhuis. Tijdens de actualiteitenraad stellen gemeenteraadsleden vragen over actualiteiten in de stad. Belangstellenden zijn van harte welkom om deze raadsvergadering live te volgen op de publieke tribune van het stadhuis.

Bekijk hier de informatie over de actualiteitenraad op 9 januari.  

Raadscommissies

Op maandag 9 januari 2023 vergadert de Stedelijke commissie parallel: 

Kamer Fysiek

Aanvang 19.00 uur. Locatie: raadzaal.
Onderwerpen:

* Raadsvoorstel Notitie Reikwijdte en Detailniveau Omgevingsvisie en perspectieven Omgevingsvisie

  • Raadsvoorstel Adviesrecht, participatieplicht en delegatie onder de Omgevingswet
  • Parapluplan bestemmingsplan kwalitatief sturen op appartementen

 * Raadsvoorstel grondexploitatie Versneld Modulair Bouwen van 200 woningen en het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst

  • Voorgesteld hamerstuk: Raadsvoorstel Nadeelcompensatie
  • Voorgesteld hamerstuk: Raadvoorstel Actualisatie subsidieverordening groenblauw Enschede

Klik voor de Kamer Fysiek van 9  januari.

Kamer Economie, Werk & Inkomen en Onderwijs

Aanvang 19.00 uur. Locatie: kamer 51 
Onderwerpen:

  •  Informerend: Brief stand van zaken Strategie Kansengelijkheid
  • Opiniërend: Brief Voortgangsrapportage 2021-2022 van Uitvoeringsprogramma laaggeletterdheid
  •  Opiniërend: Voorbereiding deltaplan talentbehoud
  •  Voorgesteld hamerstuk: Nieuwe verordening vestiging uitsluitend recht 
  •  Gemeentepolis gemeente Enschede 2023

Bekijk de agenda van Kamer EWIO van 9 januari.

Bezoekers en sprekers bij commissievergaderingen

Belangstellenden zijn van harte welkom. 
Als u het woord wenst te voeren bij één van de agendaonderwerpen op een stedelijke commissie of stadsdeelcommissie, dan kunt u contact opnemen met de betreffende commissiegriffier. Deze zal met u overleggen hoe u kunt inspreken. 

Let op: als u wenst in te spreken, is het in uw eigen belang dat u vroegtijdig contact opneemt met de commissiegriffier in verband met de voorbereidingen. Wacht dus s.v.p. niet tot de dag van de vergadering, maar neem bijtijds contact op!

De commissiegriffier is: 

Volg de gemeenteraad van Enschede via Twitter via @raad053 en #raad053