Hoe bevalt het internationale studenten in Enschede?

17 november 2022
Uitgelicht Nieuws
Student Mitchelle Muchuchuti zit voor het Saxion gebouw

English version below.

Vandaag is de Dag van de Internationale Student. Internationale ervaringen opdoen tijdens studie of stage zijn van hele grote waarde voor studenten. Het kan spannend zijn om de grens over te stappen, maar voor velen is het een onvergetelijk avontuur. Hoe bevalt het de internationale studenten in Enschede? We interviewden Mitchelle Muchuchuti, International Business & Honours Graduate bij het Saxion. Mitchelle zet zich in voor het welzijn van internationale studenten. ‘Door verschillende culturen te leren kennen krijg ik steeds meer inzicht in hoe ik mensen kan helpen.’

Hoe was het om van Zimbabwe naar Enschede te verhuizen?

Toen ik hier vier jaar geleden naartoe verhuisde, ervoer ik veel culturele verschillen. Overal mensen op de fiets, enorme ramen in de huizen, winkels die om 18 uur sluiten… En natuurlijk het weer, dat hier ieder moment kan veranderen. Ik vind iedereen hier in de stad erg vriendelijk: mensen zijn altijd bereid je te helpen. En de directheid hier: die kan ik wel waarderen.

Enschede past erg goed bij me. Ik hou echt van de wat kleinere steden. En er zijn hier zoveel internationals en internationale gemeenschappen. Ik zelf ben daar niet heel actief lid van, maar als je graag mensen in Enschede wilt leren kennen die dezelfde taal als jij spreken, dan is dat makkelijk te organiseren. Er is bijvoorbeeld ook een Zimbabwaanse gemeenschap. 

Na je studie ben je bij Saxion blijven werken als “well being officer”. Kun je daar wat meer over vertellen?

Tijdens mijn scriptie heb ik mij verdiept in het welzijn van de internationale studenten op het Saxion. Uit mijn onderzoek bleek dat – mede door de coronacrisis - veel internationale studenten slecht in hun vel zaten. Saxion zet zich in om het welzijn van deze studenten te verbeteren door bijvoorbeeld culturele- of sportactiviteiten te organiseren. Toch kwam niet altijd de juiste activiteit bij de juiste student. Na mijn scriptie mocht ik blijven als well being officer. Ik zorg ervoor dat studenten met bepaalde vragen bij de juiste personen of activiteiten terecht komen. Ook vraag ik meer aandacht voor studentenwelzijn. Prestatiedruk en eenzaamheid liggen soms op de loer. Komend jaar gaan we voor het eerst een well being week organiseren! Over een week heeft Saxion voor het eerst een welzijnsweek (29, 30 november en 1 december) op alle drie de campussen!

Ben je van plan om in Enschede te blijven?

Dat weet ik nog niet. Ik heb het hier erg naar mijn zin en hou van deze iets kleinere stad. Mijn droom is om een motiverende filantroop, auteur en spreker te worden: iemand die goede dingen voor andere mensen doet. Iemand die reist en uitdagende gesprekken voert met mensen. Gesprekken die tot nadenken leiden…  

Wat me hier erg aanspreekt is de meer individualistische cultuur: je bent een eigen persoon en maakt je eigen beslissingen. Zimbabwe is veel meer een collectivistische cultuur waar jij een onderdeel bent van een groep. De beslissingen die je maakt hebben positief of negatief effect op je familie/groep. Door die verschillende culturen te leren kennen en naast elkaar te leggen krijg ik steeds meer inzicht in hoe ik mensen kan helpen. De wereld over reizen spreekt me daarom ook wel aan…

Heb je tips voor andere internationale studenten in Enschede of mensen die de stap over de grens nog willen zetten?

Probeer zo goed mogelijk voorbereid te zijn. Bereid je voor op ander eten, ander weer en een ander schoolsysteem. En durf uit je comfortzone te stappen om andere mensen te leren kennen. Wees zo goed mogelijk voorbereid, maar bereid je ook voor op het onverwachte!

How do international students like Enschede?

Mitchelle Muchuchuti – Saxion graduate - from Zimbabwe shares her experiences!

Today is International Student Day. Gaining international experiences while studying or doing an internship is very valuable for students. Crossing the border can be scary, but to many it’s an unforgettable adventure. How do international students like it in Enschede? We interviewed Mitchelle Muchuchuti, International Business & Honours Graduate at Saxion. Mitchelle is committed to the well-being of international students. “By getting to know different cultures, I gain more and more insight into how I can help people.”

How was the move from Zimbabwe to Enschede?

When I moved here four years ago, I experienced a lot of cultural differences. People ride their bike everywhere, the houses have big windows, the shops close at 6pm… And the weather can change at any moment, of course. I find everyone in town very friendly: people are always willing to help you. And they’re very direct: I can appreciate that.

Enschede suits me really well. I love smaller towns. There are so many internationals and international communities here. I myself am not a very active member, but it’s easy to meet people in Enschede who speak the same language as you. For example, there is a Zimbabwean community here, as well.

After your studies, you stayed at Saxion to work as a “well-being officer”. Could you tell us a little bit more about that?

During my thesis, I researched the well-being of current international students at Saxion. My research showed that, partly due to the Covid pandemic, many international students felt overwhelmed, lonely and/or stressed. Saxion is committed to improving the well-being of its students by organising cultural, social and/or sporting activities. However, the right activity did not always reach the right student. After finishing my thesis, I was later hired to start as a well-being officer. Here, I make sure that students with particular questions are connected to the right people or activities. I also try find ways to raise awareness for their welfare. Performance pressures and loneliness can sometimes be lurking right around the corner. This year, in a week or so (November 29th, 30th and Dec 1st) Saxion’s will have its first well-being week across all three campuses!

Are you planning on staying in Enschede?

I’m not sure. I’m really enjoying my time here and I love this slightly smaller town. My dream is to become a motivational philanthropist, author and speaker: someone who does good for other people. Someone who travels and engages in challenging/thought provoking conversations with people.

What really appeals to me here is the more individualistic culture: you are your own person, and you make your own decisions. Zimbabwe is much more of a collectivist culture where you’re part of a group and the decisions you make will affect your family/group positively or negatively. Therefore, by getting to know and comparing these different cultures, I am gaining more and more insights into how I can help people. Also, travelling the world appeals to me as well...

Do you have any tips for other international students in Enschede or for people who would like to make the move?

Try to prepare yourself as best as you can. Prepare yourself for different food, different weather, and a different educational system. And dare to step out of your comfort zone to meet different types of people. Prepare as best you can, but also be prepared for the unexpected!