In gesprek met…schoolwijkcoaches Suzanne Hanegraaf en Hester Elst

Wijkteams Enschede is er voor alle inwoners van alle leeftijden en voor allerlei hulp- en ondersteuningsvragen.

Ook mantelzorgers en jongeren kunnen binnenlopen bij het wijkteam voor informatie, advies en hulp. Aan iedere basisschool (die zelfstandig of met enkele andere scholen en een kinderopvangorganisatie een Integraal Kind Centrum vormen) en school voor voortgezet onderwijs in Enschede is een wijkcoach gekoppeld. Twee schoolwijkcoaches vertellen in dit artikel meer over hun werk: Suzanne Hanegraaf, van wijkteam Noord en Hester Elst, van wijkteam Zuid.

Wat is er veranderd met de komst van de schoolwijkcoach?*

Voor de komst van wijkteams, was er een schoolmaatschappelijk werker verbonden aan de scholen. Deze hield bijv. in het basisonderwijs spreekuur en was aanwezig bij de ‘zorg’ overleggen die op school plaatsvinden. De aansluiting tussen de ondersteuning op school en thuis was toen ingewikkeld. De schoolwijkcoaches investeren nu veel in de contacten met scholen. Daardoor weet  je sneller de juiste persoon te vinden als dat nodig is, zonder dat je gelijk met meerdere mensen ‘om tafel’  gaat. Bovendien maakt de schoolwijkcoach deel uit van een wijkteam en kan makkelijk doorverwijzen naar deskundigheid binnen het desbetreffende wijkteam. Zo kan er veel beter verbinding worden gemaakt tussen ondersteuning op school en de ondersteuning binnen de thuissituatie. Iedere school maakt zelf afspraken met de schoolwijkcoach. Zo kan de schoolwijkcoach In verband met de komst van passend onderwijs, bijvoorbeeld ook trainingen geven aan mentoren.

Wanneer wordt een schoolwijkcoach ingeschakeld?

Leerkrachten/docenten hebben dagelijks contact met de kinderen waaraan zij les geven. Zij hebben vrij snel in beeld dat er iets aan de hand is met een kind, bijvoorbeeld als er gedragsveranderingen en/ of veranderende prestaties optreden. Als in een gesprek met de ouders en interne begeleider van de school blijkt dat er extra ondersteuning nodig is, dan komt de schoolwijkcoach vrij snel in beeld. Er kunnen verschillende problemen aan de orde komen, bijv. relatie, geld of gedrag.

Scholen hebben al een ondersteuningsstructuur, waarin bijv. de GGD, orthopedagoog, schoolpsycholoog, leerplichtambtenaar, enz. samenwerken. Daar schuift de schoolwijkcoach bij aan. Ouders kunnen ons ook rechtstreeks benaderen en dan schakelen wij in overleg met de ouders/leerling de interne begeleider van de school in. Alles gaat in overleg met de school na toestemming van de ouders.

Iedere wijk heeft een wijkteam dat werkt volgens het principe één gezin één regisseur. Hoe verhoudt zich dat tot de schoolwijkcoach?

Dat principe blijft overeind. Het is volledig afhankelijk van de situatie in een gezin wie de regie heeft, dat kan de schoolwijkcoach zijn, maar ook een collega uit het wijkteam.

En als er specialistische hulp nodig is?

We zoeken zo veel mogelijk naar de meest voor de hand liggende vorm van hulp. Indien nodig, kunnen wij zelf doorverwijzen naar specialistische hulp. Dit kon voorheen alleen via de huisarts en/of schoolarts. In zo’n situatie blijft de schoolwijkcoach betrokken en volgt de ingezette hulp (regiefunctie). We evalueren ook en delen (relevante) informatie binnen het team. Alles uiteraard met toestemming van de ouders.

Wat merken de kinderen van de schoolwijkcoach?

Doordat wij veel tijd op school doorbrengen, kennen we veel leerlingen en wat minstens zo belangrijk is, de leerlingen kennen ons. De drempel om ons aan te spreken is laag. Zeker bij VO-leerlingen merken we dat ze ook elkaar naar ons verwijzen als ze een probleem(pje) hebben waar ze geen raad mee weten. Verder kunnen afspraken vaak onder schooltijd plaatsvinden, dat maakt het gemakkelijk.

Zijn er nog andere punten die jullie willen delen met professionals?

Wij hebben gemerkt dat scholen heel erg betrokken zijn bij het welzijn van de kinderen. En het welzijn is van grote inloed op de schoolprestaties en andersom. Daarom is het ook fijn dat er een ondersteuningsstructuur op school is, waar wij deel van uitmaken. Wij proberen voor iedereen rust uit te stralen. Ons uitgangspunt is zo laagdrempelig, klantgericht en op maat mogelijk te werken. Wij proberen de aanpak van problemen zo veel mogelijk te normaliseren. Zo nemen wij bijvoorbeeld deel aan geplande thema(ouder)avonden op school of organiseren er zelf een. Ouders en school krijgen zo dezelfde handvatten aangereikt, bijvoorbeeld bij opvoedproblemen.

 

* Schoolwijkcoach is een algemene term. In Enschede worden op de verschillende scholen de termen IKC wijkcoach of VO wijkcoach gebruikt.